ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2014
DERLEME
1.
Perkütan Kardiyak Girişimlerde Risk Skorlaması Nasıl Yapılmalıdır?
How to Make Risk Scoring In Percutaneous Cardiac Procedures?
Elvin Kesimci, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2014.189  Sayfalar 189 - 194 (1176 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Koroner Bypass Cerrahisinde Sevofluran ve Desfluranın Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması
Effects of Sevoflurane and Desflurane on Myocardial Protection in Comparison with Propofol in Coronary Bypass Surgery
Esin Erdem, Belkıs Tanrıverdi, Dilek Ceyhan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.195  Sayfalar 195 - 201 (968 kere görüntülendi)

3.
Lokal Anestezi ve Sedasyon Altında Yapılan Transkateter Aort Kapak Cerrahisi Hastalarındaki Anestezi Deneyimlerimiz
Our Anesthetic Experiences in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation by Local Anesthesia and Sedation
Ali Çiftçi, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Ezgi Erkılıç, Neşe Kurtulgu, Ayça Özcan, Orhan Kanbak
doi: 10.5222/GKDAD.2014.202  Sayfalar 202 - 208 (1464 kere görüntülendi)

4.
Açık Kalp Cerrahisinde Malnütrisyon Oranları ve İlişkili Risk Faktörlerinin Araştırılması.
Investigation of Malnutrition Rates and Related Risk Factors in Open Heart Surgery
Hakan Bayır, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Hasan Koçoğlu, Akcan Akkaya, Abdullah Demirhan, Murat Bilgi, Kemalettin Erdem, Bahadır Dağlar, İsa Yıldız
doi: 10.5222/GKDAD.2014.209  Sayfalar 209 - 214 (1083 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi
Experience with Double Lumen Tube Application in Difficult Airways
Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Gülay Kır, Zerrin Sungur, Ali Emre Çamcı
doi: 10.5222/GKDAD.2014.215  Sayfalar 215 - 219 (2348 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz
Our Anesthetic Management in a Patient with Bilateral Carotis Lesions Who is Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Murat Aksun, Nagihan Karahan, Kamil Aşar, Ufuk Yetkin, Işıl Coşkun Musaoğlu, Naciye Pamukçu, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2014.220  Sayfalar 220 - 224 (1075 kere görüntülendi)

7.
Torasik Endovasküler Aort Tamiri Uygulanan Bir Kronik Tip B Aort Diseksiyonu Hastasında Transözofageal Ekokardiyografi'nin Yeri
Transesophageal Echocardiography in a Patient with Chronic Type B Aortic Dissection Treated with Thoracic Endovascular Aortic Repair
Hasibe Gül Baytan, Oben Baysan, Gülser Günaydın, Bilge Tuncer, Alper Tosya, Tahsin Edgüer, Tayfun Aybek
doi: 10.5222/GKDAD.2014.225  Sayfalar 225 - 228 (875 kere görüntülendi)

8.
Yoğun Bakım Ünitesinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Radial Arter Kanülasyonu: Olgu Serisi
Ultrasound-guided Radial Artery Cannulation in Intensive Care Unit: Case Series
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Tarık Ocak, İsa Yıldız, Hakan Bayır, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.229  Sayfalar 229 - 231 (1091 kere görüntülendi)

9.
Kardiyak Cerrahi Geçiren ve Monoamine Oksidaz İnhibitörü Kullanan Parkinson Hastasında Fentanil Reaksiyonu
Fentanyl Reaction in a Parkinsonian Patient Receiving Monoamine Oxidase Inhibitor while Undergoing Cardiac Surgery
Tülün Öztürk, Cengizhan Çıkrıkcı, Funda Yıldırım, Adnan Taner Kurdal, Melek Çivi
doi: 10.5222/GKDAD.2014.232  Sayfalar 232 - 235 (1267 kere görüntülendi)

10.
Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi Ve Anestezi
Cardiac Surgery and Anaesthesia Without Blood Transfusion in 2 Jehovah’s Witness Patients
Muharrem Koçyiğit, Elif Akpek, Ahmet Ümit Güllü, Şahin Şenay, Cem Alhan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.236  Sayfalar 236 - 240 (1322 kere görüntülendi)

11.
Scimitar Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management of a Child With Scimitar Syndrome
Ahmet Selim Özkan, Mahmut Şahin, Ali Karademir, Mustafa Said Aydoğan, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2014.241  Sayfalar 241 - 244 (1057 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale