ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Scimitar Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 241-244 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.241

Scimitar Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi

Ahmet Selim Özkan1, Mahmut Şahin2, Ali Karademir1, Mustafa Said Aydoğan1, Mahmut Durmuş1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Scimitar sendromu (SS) anormal pulmoner venöz dönüşün inferiyor vena kavaya veya sağ atriyum içine olduğu, sağ akciğer hipoplazisi, kalp dekstropozisyonu ve sağ pulmoner arterin sistemik dolaşımdan kaynaklanması ile beraber seyreden nadir kompleks bir doğumsal kardiyopulmoner anomalidir. SS, 2/100000 canlı doğumda görülen anormal pulmoner venöz dönüşün nadir bir varyantıdır. Tanıda akciğer grafisinde, kalbin sağ tarafında diyaframa doğru inen anormal pulmoner venin kemerli vasküler gölge işareti (pala işareti) göstermesinden şüphelenilir. Bu hastalarda, solunum problemlerine ilave olan kardiyak sorunlar hastaların anestezi yönetimini önemli kılmaktadır. Biz bu olguda sunumunda, SS'lu çocuk hastada acil bronkoskopi uygulamasındaki anestezi yönetimini ve postoperatif komplikasyonları sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Scimitar Sendromu, pulmoner venöz dönüş anomalisi, çocuk hasta, solunumsal komplikasyonlar

Anesthesia Management of a Child With Scimitar Syndrome

Ahmet Selim Özkan1, Mahmut Şahin2, Ali Karademir1, Mustafa Said Aydoğan1, Mahmut Durmuş1
1Inonu University Faculty Of Medicine Anesthesiology And Reanimation Department
2Inonu University Faculty Of Medicine Radiology Department

Scimitar syndrome (SS) is uncommon complex congenital cardiopulmonary anomaly defined by a partial anomalous pulmonary venous return into the inferior vena cava or right atrium incorporated with right lung hypoplasia, cardiac dextroposition and a systemic right pulmonary arterial supply from the systemic circulation. SS is a rare variant of anomalous pulmonary venous return occurring in 2/100000 live births. Diagnosis is suspected on a chest radiograph demonstrating a arched vascular shadow of the anomalous pulmonary vein descending towards the diaphragm along the right side of the heart (scimitar sign). In these patients, cardiac problems added to respiratory problems makes it important in the anesthetic management of patients.In this case, we aimed to present the anesthetic management and postoperative complications of emergency bronchoscopy in pediatric patient with scimitar syndrome.

Keywords: Scimitar syndrome, pulmoner venous return anomalous, child patient, respiratory complications

Ahmet Selim Özkan, Mahmut Şahin, Ali Karademir, Mustafa Said Aydoğan, Mahmut Durmuş. Anesthesia Management of a Child With Scimitar Syndrome. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 241-244

Sorumlu Yazar: Ahmet Selim Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale