ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koroner Bypass Cerrahisinde Sevofluran ve Desfluranın Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 195-201 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.195

Koroner Bypass Cerrahisinde Sevofluran ve Desfluranın Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması

Esin Erdem1, Belkıs Tanrıverdi2, Dilek Ceyhan2
1Bozüyük Devlet Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bilecik,türkiye
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Amaç: Bu çalışmanın amacı kardiyopulmoner bypass (KPB) cerrahisi uygulanacak hastalarda sevofluran ve desfluranın miyokard üzerindeki koruyucu etkilerini propofolün miyokard üzerindeki koruyucu etkileri ile miyokard hasarlanma belirteçleri kullanarak karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Etomidat 0.3 mgkg-1 ile anestezi indüksiyonundan sonra 0.1 mgkg-1 pankuronyum verildi. Anestezi idamesi Grup S: sevofluran (n: 20) %2-4, Grup D: desfluran (n: 20) %7-8 veya Grup K: propofol 50 µgkg-1 dk-1 ile sağlandı. Anestezi indüksiyonu öncesi, aort klempi kaldırıldıktan sonra, postoperatif 2. ve 24 saatte alınan kan örnekleri alındı. Tüm kan örneklerinden Troponin I, kreatinin kinaz (CK) ve kreatinin kinaz MB (CKMB) değerleri ölçüldü. Ayrıca aortaya klemp yerleştirildikten sonra, aort klempi kaldırıldıktan sonra ve protomin uygulaması sonrası alınan kan örneklerinde malon (il) dialdehit (MDA) değerleri ölçüldü.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler, greft sayısı ve KPB pompa süresi açısından istatistiksel yönden fark yoktu. Troponin I ve CK düzeyleri aort klempi kaldırıldıktan sonra, postoperatif 2. ve 24 saatte tüm gruplarda arttı. Ancak bu artış gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel yönden anlamlı değildi. Yine MDA düzeyindeki artışlarda istatistiksel yönden anlamlı değildi. Tüm gruplardaki CKMB düzeyleri postoperatif 2. ve 24. saatte arttı ancak bu artış sevofuran grubunda desfluran ve propofol grubuna göre daha azdı.
SONUÇ: Sevofluran, desfluran ve propofol benzer kardiyak koruyucu etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: sevofluran, desfluran, miyokardiyal koruma, koroner bypass cerrahisi

Effects of Sevoflurane and Desflurane on Myocardial Protection in Comparison with Propofol in Coronary Bypass Surgery

Esin Erdem1, Belkıs Tanrıverdi2, Dilek Ceyhan2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation,bozuyuk Goverment Hospital, Bilecik, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare with myocardial protective effects of sevoflurane and desflurane and myocardial protective effects of propofol via markers of myocardial injury in cardiopulmoner bypass graft surgery (CPB).
METHODS: After induction of general anesthesia with etomidate 0.3 mg/kg, a bolus dose of pancuronium 0.1 mg/kg was administered. For the maintenance of anesthesia, patients received either Group S: sevoflurane (n: 20) at 2-4%, Group D: desflurane (n: 20) at 7-8 % and Group K: propofol 50 µgkg-1 dk-1. Arterial blood samples were obtained as follows: before induction of anesthesia, after aortic unclamping, at postoperative 2nd hour and 24th hours. Troponin I, creatine kinase (CK) and creatine kinase-MB (CKMB) values were measured in all obtained samples. In addition arterial blood samples were obtained after aortic unclamping, after aortic unclamping and after protomine infusuion, malonil dialdehyde (MDA) was measured.
RESULTS: No statistically significant difference was found among the groups with respect to demographic characteristics, number of grafts, CPB pump duration. Troponin I and CK levels of all groups were increased after aortic clamp placement, at postoperative 2nd and 24th hours. However these increases were not statistically significant. Also, there was no significant increase of MDA level measurements on all groups. Kreatinin kinaz MB levels of all groups were increased postoperative 2nd and 24th hours but this increase in sevoflurane group is lesser than in propofol and desflurane groups.
CONCLUSION: Sevoflurane, desflurane and propofol have similar cardioprotective characteristics.

Keywords: sevoflurane, desflurane, myocardial protection, coronary bypass surgery

Esin Erdem, Belkıs Tanrıverdi, Dilek Ceyhan. Effects of Sevoflurane and Desflurane on Myocardial Protection in Comparison with Propofol in Coronary Bypass Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 195-201

Sorumlu Yazar: Dilek Ceyhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale