ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Perkütan Kardiyak Girişimlerde Risk Skorlaması Nasıl Yapılmalıdır? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 189-194 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.189

Perkütan Kardiyak Girişimlerde Risk Skorlaması Nasıl Yapılmalıdır?

Elvin Kesimci1, Fevzi Toraman2
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Sözlük anlamı tehlike, tehdit; şanssızlığa veya tehlikeye maruz kalma olan risk; gerçekleşmesini istemediğimiz bir olayın şiddeti ve onun meydana gelme olasılığının bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, başarılı anestezi uygulaması yapmanın yanı sıra standart işlem rehberleri ve/veya protokollerinin geliştirilmesi için de hayati önem taşımaktadır. Risk tahmininde bulunarak hastalarımızı doğru bilgilendirerek, hasta onamlarının kalitesini arttırıp; onaylanmış risk modelleri ile hastaneler ve cerrahi işlemler arasında standardizasyonu sağlayabiliriz. Fonksiyonel ve kesin risk modeli iyi bir plan ve kaynakların doğru kullanımı demektir. Sonuçta risk skorları hastanın durumunu ve postoperatif mortaliteyi belirlemede objektif veri sunar.
Konvansiyonel cerrahi aort kapak replasmanı, semptomatik aort darlığı için standart tedavi olmakla birlikte, son yıllarda biyoloji, matematik ve teknolojinin elele vermesiyle ileri yaş ve çok sayıda komorbiditesi olan hastalar için perkütan transkateter aort kapak implantasyonu yeni bir tedavi seçeneği gibi gözükmektedir. Bu konuda en önemli problem; biyolojik riskin matematiksel hesaplamaya dönüştürülerek her hasta için bireysel olarak riskin belirlenmesidir. Bu derlemede; konvansiyonel kalp kapak cerrahisi için çok yüksek riskli hastaların, perkütan kardiyak girişimler için değerlendirilme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve risk algoritmaları literatür, kanıtlar ve tavsiyeler doğrultusunda irdelendi.

Anahtar Kelimeler: perkütan girişim, kardiyak cerrahi, risk belirleme, mortalite

How to Make Risk Scoring In Percutaneous Cardiac Procedures?

Elvin Kesimci1, Fevzi Toraman2
1Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara Atatürk Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Deparment Of Anesthesiology And Reanimation, Acıbadem University, Istanbul, Turkey

Risk, which means hazard, danger, exposure to mischance or peril in dictionary; is a measure of probability by statistical chance of usually undesirable future occurrence. Risk stratification is of vital importance not only in carrying out day to day successful anesthetic practice; but is also essential for development of standard procedure guidelines and/or protocols. By risk scoring, the patients are well informed and thus patient consent forms are well qualified. Validated risk models provide standardization between hospitals and surgical procedures. A functional and accurate risk model means a successful plan and beneficial usage of sources. In this context, the use of risk scores gives us objective data to predict postoperative mortality and the patient’s situation.
In this review, specific points to take into considerations; in the evaluation period of patients who are assumed as high risk patients for conventional cardiac valve surgery and are thus candidates for percutaneous cardiac procedures, and risk algorithms are reviewed in the aspect of literature, evidences and suggestions.

Keywords: percutaneous procedures, cardiac surgery, risk stratification, mortality

Elvin Kesimci, Fevzi Toraman. How to Make Risk Scoring In Percutaneous Cardiac Procedures?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 189-194

Sorumlu Yazar: Elvin Kesimci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale