ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi Ve Anestezi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 236-240 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.236

Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi Ve Anestezi

Muharrem Koçyiğit1, Elif Akpek2, Ahmet Ümit Güllü3, Şahin Şenay3, Cem Alhan3
1Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
2Acıbadem Maslak Hastanesi, Anestezi Bölümü, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyak cerrahi; majör bir cerrahi olması, kardiyopulmoner baypas kullanımı ve yönetimi, postoperatif zorlu bakım süreci, cerrahi revizyon olasılığı düşünüldüğünde kan kaybı ve kan transfüzyon oranlarının yüksek olduğu bir uygulamadır. Amerika’da kardiyak ameliyatların, ulusal kan desteğinin %10-15’ini tükettiği gösterilmiştir. Bu durum günümüzde kompleks ameliyatların çoğalması ile daha da artış göstermektedir.
Yehova Şahitleri inançları gereği hiçbir koşulda kan ve kan ürünleri verilmesini kabul etmemektedir. Bu nedenle Yehova Şahidi olan hastaların kardiyak cerrahi dahil majör cerrahi girişimlerinde anestezi yönetimi, kan korunması ve sıvı tedavisinin planı önem kazanmaktadır.
Bu olgu sunumunda, aort kapak replasmanı ve redo koroner arter bypass greft cerrahisi geçirmiş olan iki Yehova Şahidi hastadaki anestezi yönetimi aracılığıyla kliniğimizde uyguladığımız kan koruma stratejilerimizi gözden geçirmeyi ve sunmayı istedik.

Anahtar Kelimeler: Yehova Şahidi, Kardiyak Cerrahi, Anestezi

Cardiac Surgery and Anaesthesia Without Blood Transfusion in 2 Jehovah’s Witness Patients

Muharrem Koçyiğit1, Elif Akpek2, Ahmet Ümit Güllü3, Şahin Şenay3, Cem Alhan3
1Acibadem Univesity, Department Of Anesthesiology, Istanbul
2Acibadem Maslak Hospital, Department Of Anesthesiology, Istanbul
3Acibadem Univesity, Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul

Cardiac surgery is commonly associated with heavy blood loss and high transfusion requirements on the basis of varieties in surgical types, their being major surgeries, use of cardiopulmonary bypass and institutional differences in the technique, high risk intensive care management and the probability of surgical revision. Cardiac operations consume as much as 10% to 15% of the nation’s blood supply, and evidence suggests that this fraction is increasing, largely because of increasing complexity of cardiac surgical procedures.
Jehovah's Witnesses do not accept blood or blood products under any circumstances on the basis of their beliefs. Therefore, blood conversation strategies are important in Jehovah's Witnesses who are planned to have cardiac surgery.
In this report, we present our experiences in two Jehovah's Witnesses who underwent aort valve replacement and redo coronary artery bypass greft surgery, and we wanted to review the blood conversation strategies in our center.

Keywords: Jehovah's Witness, Cardiac Surgery, Anaesthesia

Muharrem Koçyiğit, Elif Akpek, Ahmet Ümit Güllü, Şahin Şenay, Cem Alhan. Cardiac Surgery and Anaesthesia Without Blood Transfusion in 2 Jehovah’s Witness Patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 236-240

Sorumlu Yazar: Muharrem Koçyiğit, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale