ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Radial Arter Kanülasyonu: Olgu Serisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 229-231 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.229

Yoğun Bakım Ünitesinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Radial Arter Kanülasyonu: Olgu Serisi

Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Abdullah Demirhan1, Tarık Ocak2, İsa Yıldız1, Hakan Bayır1, Adem Deniz Kurt1, Hasan Koçoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.d. Bolua

İntra-arteryel kateterizasyon, yoğun bakım hastalarında arter kan gazı analizi, kardiyak atım ve kan basınç ölçümlerinin takibi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle inotropik ajanların uygulandığı hastalarda rutin olarak kullanılmaktadır. Kanülasyon işleminin kolaylığı ve kollateral dolaşımın yeterli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen arter, radiyal arterdir. Girişim sırasında başarısızlık ve komplikasyon riski yüksektir. Kateterizasyon işlemi, periferik nöropati, serebral embolizasyon gibi morbidite ve mortaliteyi artırıcı komplikasyonlara yol açabilir. Kateterizasyon işleminin, ultrasonografi [USG] eşliğinde yapılması, hem olası komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de işlem başarısını artırmaktadır.
Bu yazıda yoğun bakım hastalarında, USG eşliğinde gerçekleştirdiğimiz, radiyal arter kateterizasyon işlemini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: arterial kateterizasyon, ultrasonografi, yoğun bakım ünitesi

Ultrasound-guided Radial Artery Cannulation in Intensive Care Unit: Case Series

Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Abdullah Demirhan1, Tarık Ocak2, İsa Yıldız1, Hakan Bayır1, Adem Deniz Kurt1, Hasan Koçoğlu1
1Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Anesthesiology And Reanimation. Bolu
2Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Emergency Medicine Department Bolu

Intra-arterial catheterization is used for continuous pressure monitoring and blood gas analysis in intensive care units. Especially it is used routinely in patients that take inotropic agents. Radial artery is frequently preferred because of adequate collateral circulation and easy cannulation. During this procedure, complication and failure risk is high. Catheterization may lead to complications such as peripheral neuropathy and cerebral embolization which can increase morbidity and mortality. Ultrasonography [USG] guided arterial cannulation can prevent potential complications with an increased success. In this report, we aimed to present the USG- guided catheterization of radial artery in intensive care patients.

Keywords: arterial catheterizations, ultrasonography, intensive care units

Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Tarık Ocak, İsa Yıldız, Hakan Bayır, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu. Ultrasound-guided Radial Artery Cannulation in Intensive Care Unit: Case Series. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 229-231

Sorumlu Yazar: Ümit Yaşar Tekelioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale