ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (509 kere görüntülendi)

2.
Bilimsel Değerlendirme Kurulu
Editorial Consultants

Sayfalar II - III (545 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V (459 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XII (514 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Torakotomi Yapılan Hastalarda Sürekli Erektör Spina Düzlem Bloğunun Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Analgesic Effectiveness of Continuous Erector Spina Plane Block in Patients Undergoing Thoracotomy
Fatih Doğu Geyik, Tahsin Şimşek, Kutlu Hakan Erkal, Yucel Yuce, Kadir Burak Özer, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.93899  Sayfalar 189 - 196 (933 kere görüntülendi)

6.
Torasik Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Aneminin Postoperatif Morbidite ve Mortaliteye Etkisi
The Effect of Preoperative Anemia on Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Thoracic Surgery
Ayten Saraçoğlu, Didem Gungor Arslan, Tunç Laçin, Esra Yamansavcı Şirzai, Hasan Batirel, Christian Fenger-Eriksen, Mustafa Yüksel, Zuhal Aykac
doi: 10.5222/GKDAD.2020.73644  Sayfalar 197 - 203 (824 kere görüntülendi)

7.
Tek-port, Bilateral ve Supin Pozisyonda Uygulanan Video-yardımlı Torakoskopik Sempatektomi Operasyonları Sonrası İV morfin Yeterlimidir?
Is Intravenous Morphine Alone Effective for Postoperative Analgesia in Bilateral, Single-port Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy Performed in the Supine Position?
Semih Uğuz, Davud Yapıcı
doi: 10.5222/GKDAD.2020.47135  Sayfalar 204 - 212 (744 kere görüntülendi)

8.
Torakotomi Ameliyatı Öncesi Ağrı Eğitiminin Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi
The Effect of Pain Training Before Thoracotomy Operation on Postoperative Pain Levels
Emel Gündüz, Hakan Keskin
doi: 10.5222/GKDAD.2020.37029  Sayfalar 213 - 220 (1008 kere görüntülendi)

9.
Pediyatrik Rijit Bronkoskopide Uygulanan Farklı Rokuronyum Dozlarının Klinik Etkileri
Clinical Effects of Different Rocuronium Doses Used in Pediatric Rigid Bronchoscopy
Sema Şanal Baş, Yeliz Kılıç
doi: 10.5222/GKDAD.2020.27147  Sayfalar 221 - 227 (800 kere görüntülendi)

10.
Transtorasik Ekokardiyografinin Spinal Anestezi Sonrası Hipotansiyonu Öngörmede Değeri
Value of Transthoracic Echocardiography in the Prediction of Post-spinal Anesthesia Hypotension
Ferdi Gülaştı, Sevil Gülaştı, Ibrahim Girgin, Sinem Sari
doi: 10.5222/GKDAD.2020.25349  Sayfalar 228 - 235 (831 kere görüntülendi)

11.
Yoğun Bakimda Covid-19 Hastalarina Bakan Sağlik Personelinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeyi Değerlendirilmesi
Evaluation Of Anxiety, Depression and Stress Levels On Intensive Care Medical Personnel For Covid-19 Patients
Ahmet Sari, Sencan Sertçelik, Mustafa Efendioglu, Aytekin Kaymakcı, Osman Ekinci
doi: 10.5222/GKDAD.2020.69345  Sayfalar 236 - 243 (902 kere görüntülendi)

12.
Teoriden Bilime: Türkiye’de Anestezi ve Reanimasyon Asistanları Tarafından Hazırlanan Tezlerin Yayın Özellikleri
From Theory to Science: Publication Characteristics of Medical Thesis Composed by Anesthesia Reanimation Residents in Turkey
Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkan Kudsioglu, Nihan Yapici
doi: 10.5222/GKDAD.2020.60783  Sayfalar 244 - 249 (773 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Pulmoner Rezeksiyon Sonrası İntravenöz Demir Replasmanı Nedeniyle Gelişen Hayatı Tehdit Eden Hipofosfatemi, Vaka Raporu
Life Threatening Rapid Onset of Hypophosphatemia Induced by Intravenous Iron Treatment Following Pulmonary Resection
Eren Erdoğdu, Fahmin Amirov, Ozlem Turhan, Berker Ozkan, Zerrin Sungur, Murat Kara
doi: 10.5222/GKDAD.2020.49092  Sayfalar 250 - 253 (1214 kere görüntülendi)

14.
Yineleyen Senkop Atakları ve Kardiyak Biyomarker Yükselmesi Olan Hastalarda Normal Saptanan Bazal Görüntüleme Testleri Akut Pulmoner Emboliyi Ekarte Ettirmez
Negative Baseline Imaging Does not Exclude Acute Pulmonary Embolism in Patients with Recurrent Syncopal Episodes and Cardiac Biomarker Elevation
Umut Kocabas, Hakan Altay, Flora Özkalaycı, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.77598  Sayfalar 254 - 257 (664 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
15.
Covid-19 Pnömonisi Olan Hastalarda Non-İnvaziv Ventilasyon Güvenle Uygulanabilir mi?
Can Non-Invasive Ventilation Be Applied Safely in Patients With Covid-19 Pneumonia ?
Murat Aksun, Ahmet Salih Tüzen, Seval Kılbasanlı, Esin Çetingöz, Gizem Kırbaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.62533  Sayfalar 258 - 259 (737 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
16.
Anterior Mediasten Feokromasitoma Vakasında Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management in Anterior Mediastinal Pheochromocytoma Case
Yücel Özgür
doi: 10.5222/GKDAD.2020.80775  Sayfalar 260 - 266 (769 kere görüntülendi)

17.
Propofol İnfüzyonu Sonrası İdrarın Yeşil Renk Değişikliği: Bir Olgu Sunumu
Green Discoloration of Urine After Propofol Infusion: A Case Report
Ökkeş Hakan Miniksar, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydogan, Füsun Kaya, Türkan Togal
doi: 10.5222/GKDAD.2020.94220  Sayfalar 267 - 271 (3594 kere görüntülendi)

18.
ECMO İle Tedavi Edilen ARDS Olgusu
ARDS Case Treated With ECMO
Elvan Tekir Yılmaz, Duygu Demiriz Gulmez
doi: 10.5222/GKDAD.2020.08870  Sayfalar 272 - 276 (1462 kere görüntülendi)

19.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E1 (516 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E2 (496 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale