ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2013
DERLEME
1.
Kalp Cerrahisinde Sıvı Elektrolit Tedavisi
Fluid and electrolyte therapy in cardiac surgery
Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2013.053  Sayfalar 53 - 66 (1933 kere görüntülendi)
Günümüzde cerrahi hastalarının perioperatif dönemde başarılı idaresinin, sıvı elektrolit dengesinin korunmasına bağlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kan, sıvı ve elektrolit değişikliklerinin doğru olarak değerlendirilmesi ve eksikliklerinin doğru olarak yerine konması çok önemlidir. Ancak cerrahi prosedürlerin neden olduğu bu akut sıvı elektrolit değişikliklerinin nedeni tam olarak bilinmediğinden gerekli önlemlerin alınması da güçleşmektedir.
Farmakokinetikleri ve farmakodinamikleri farklı olan sıvılar replasman amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Kardiyak cerrahi hastalarında sıvı rejimi seçimi yapılırken sıvıların sadece sistemik hemodinamik etkileri değil aynı zamanda mikrosirkülasyon, pulmoner fonksiyonlar, eritrosit reolojisi ve koagülasyon sistemi üzerine olan etkileri de dikkate alınmalıdır.
Kalp cerrahisi uygulanacak hastalarda ideal volüm tedavisinin sağlanabilmesi için süreç, KPB öncesi dönem, KPB’ın priming volümü, KPB sonrası ve YBÜ dönemi olarak 3 periyotta incelenmelidir. Kalp cerrahisi hastalarının KPB öncesi sıvı tedavisi ile ilgili birkaç çalışma olup, sonuçları birbirinden oldukça uzaktır. Bu çalışmalar sadece kristaloid kolloid karşılaştırması şeklinde değil, aynı zamanda hangi kolloid sorusuna da cevap verecek şekildedir.
Kristaloid kullananlar çalışmalarda kristaloidler üstün bulmakta, kolloid kullananlarda çalışmalarında kolloidleri üstün bulmaktadırlar. Bu nedenle de bugün için net bir cevap bulmak imkânsızdır. Sadece bugün için net olarak ifade edilebilecek olan, Amerikan yiyecek ve ilaç birliğinin (FDA) daha önce kullanımına izin verdiği birinci kuşak HES (MA>450 kD, MS>0,7 tuzdaki solüsyonlarının ) solüsyonlarının, KPB sonrası kanamayı artırması nedeni ile, özel bir durum olan KPB uygulamalarında kullanımını önermemesidir.
Nowadays; it is well known that successful perioperative management of patients undergoing surgical procedures are upon a succesful fluid and electrolyte balance. Hence the evaluation and correction of blood, fluid and electrolyte disorders are of great importance for the surgical patients. Besides, as the reasons of these are not known in details some precautions in order to prevent patients going under surgical procedures from blood, fluid and electrolyte disorders should be considered.
Fluids with different farmacocinetic and farmacodynamic properties are widely used for the therapy. Not only hemodynamic parameters but also microcirculation, pulmonary functions, erythrocyte rheology and coagulation cascades should be considered for fluid choice in cardiac surgery patients.
To provide the ideal volume replacement therapy during cardiac surgery, the whole process shall be considered in three periods; before CPB, CPB period (priming volume) and after CPB and ICU period.The studies fort he cardiac surgery patiens concerning pre CPB period is limited and the results are incompatieble with each other. These studies are routing the clinicians for the choice of crystalloid or colloid and moreover for the choice of colloid type.
Both cristalloids and colloids were shown to be superior to the other in these studies.
For this reason, it is impossible to find a clear answer fort he type of fluid to be chosen for today. It can only be conceived that HES is not adviced in CPB as it increases bleeding after CPB.

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Elektif Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatlarında Off-Pump ve On-Pump Kardiyopulmoner Baypas Tekniklerinin Postoperatif Deliryum Gelişimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison of the Effects of the Off-Pump and Cardiopulmonary By-Pass Techniques Upon Postoperative Delirium at Elective Coronary By-Pass Greft Surgery
Engin Yılmaz, Murat Aksun, Senem Girgin, Şeref Gülseren, Volkan Kuru, Atilla Şencan, Lale Koroğlu, Gülçin Aran, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.067  Sayfalar 67 - 75 (1276 kere görüntülendi)
AMAÇ: Çalışmamızda, elektif koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatlarında off-pump ve kardiyopulmoner baypas (KPB) tekniklerinin deliryum gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılmasını amaçlandı.
YÖNTEMLER: 20-80 yaş arası KPB tekniği ile ameliyat olacak 40 olgu (Grup 1) ve off-pump teknikle ameliyat olacak 30 olgu (Grup 2) çalışmaya alındı. Ameliyattan birgün önce “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” testi ve psikiyatri kliniği tarafından “Kısa Kognitif Muayene Ölçeği” uygulanıp puanları kaydedildi. Postoperatif dönemde hastalara psikiyatri kliniği tarafından 24. ve 72. saatlerde “Deliryum Derecelendirme Ölçeği (DDÖ)” uygulandı.
BULGULAR: Her 2 grupta DSM-IV kriterlerine göre deliryum tanısı alan ve DDÖ ile 12 puan üstünde alan olgu saptanmadı. İki grup, 24. ve 72. saatteki DDÖ puanlarına göre karşılaştırıldı. Grup 1’de anestezi ve yoğun bakımda kalış süresi, Grup 2’de ise yalnızca yoğun bakımda kalış süresi 24. ve 72. saat DDÖ puanları ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gösterdi. (p<0.05) Grup 1’de sigara ve beta-bloker kullananların DDÖ 72. saat puanları kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek, Grup 2’de statin kullananların DDÖ 72. saat puanları kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p<0.05). Grup 1’de, Grup 2’ye göre anestezi süresi, ameliyat süresi ve transfüzyon gereksiniminden bağımsız olarak DDÖ 24 puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Grup 1’de Grup 2’ye göre ameliyat süresi ve transfüzyon gereksiniminden bağımsız olarak ve anestezi süresi < 180 dk. olduğunda DDÖ 72 puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu.
SONUÇ: Sigara ve ß-bloker kullanımının, anestezi ve yoğun bakımda kalış süresinin uzun olmasının deliryum için risk faktörü olabileceğini, statin kullanımının ise riski azaltabileceğini düşünmekteyiz.
OBJECTIVE: In our study, we aimed to compare the effects of cardiopulmonary technique and off-pump technique on the progress of delirium in elective coronary artery by-pass graft surgeries.
METHODS: Between the ages of 20-80; 40 cases scheduled for cardiopulmonary by- pass (Group 1) and 30 cases for off-pump techniques (Group 2) were involved in our study. “Patient anxiety and depression scale” test and “short cognitive examination scale” were performed and the scores were recorded the day before the surgery. On postoperative 24 hours and 72 hours “delirium grading scale” (DGS) assessments were performed by the pschiatry clinic.
RESULTS: There were no patients with delirium diagnosis according to DSM-IV criteria and none of the patients scored more than 12 points with DGS. Two groups were compared with their 24th and 72nd hour DGS results. In Group 1, 24th and 72nd hour- DGS scores showed a statistically significant correlation between the time of anesthesia and intensive care unit stay (p<0.05). However, in Group 2 there was a statistically significant correlation only between intensive care unit stay and 24th and 72nd hour-DGS scores (p<0.05). In Group 1, smoking and use of ß-blockers statistically increased the DGS scores on 72nd hour (p<0.05). In Group 2, use of statins statistically decreased the DGS scores on 72nd hour (p<0.05). Compared to Group 2, independent of anesthesia, and operative times, and necessity of transfusion, 24th hour- DGS scores were higher in Group 1. Compared to Group 2, independent of operative times, and necessity of transfusion, when anesthesia time was < 180 minutes 72nd hour- DGS scores were significantly higher in Group 1.
CONCLUSION: We think that smoking, use of ß-blockers, duration of anesthesia and intensive care unit stay may be a risk for delirium, use of statins seem to decrease the risk.

3.
On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Ameliyatı Geçiren Hastalarda Metabolik Sendromun Pulmoner Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effects of Metabolic Syndrome on- Pulmonary Complications in Patients Undergoing on- Pump Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Procedures
Şebnem Banu Saraç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Rezan Yatırık, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
doi: 10.5222/GKDAD.2013.076  Sayfalar 76 - 79 (1120 kere görüntülendi)
AMAÇ: Bu çalışmada on- pump koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı geçiren hastalarda metabolik sendromun pulmoner komplikasyonlar üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya KABG ameliyatı geçiren 353 hasta dahil edildi. Metabolik sendrom tanısı Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2001 yılında yayınlanan Ulusal Kolesterol Eğitim Programı 3. Erişkin Tedavi Paneli (NCEP III) kriterlerine göre kondu. Hastaların 245’te metabolik sendrom saptandı. Hastalar metabolik sendrom olan ve olmayan grup olarak ikiye ayrıldı. Tüm hastaların demografik özellikleri, ameliyat verileri, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri, postoperatif pulmoner komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Metabolik sendromlu grupta vücut kütle indeksi, açlık kan glikozu, trigliserid düzeyi, kan basınçları ve Diabetes Melitus (DM) yüzdesi anlamlı olarak daha yüksek, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) daha düşük bulundu. Greft sayısı, kardiyopulmoner baypas, aortik kros klemp ve ameliyat süreleri açısından iki grup benzer bulundu. Yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, atelektazi ve pnömoni görülme yüzdesi metabolik sendromlu grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
SONUÇ: Sonuç olarak, metabolik sendromlu hastalarda pulmoner komplikasyonlardan özellikle atelektazi ve pnömoni KABG ameliyatı sonrası daha fazla görülmektedir
OBJECTIVE: We evaluated the effects of metabolic syndrome on pulmonary complications in patients undergoing on- pump coronary artery bypass grafting (CABG) procedures.
METHODS: 353 patients who underwent on-pump CABG were included in this study. The diagnosis of metabolic syndrome is made according to the criteria of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III in 2001 organized in the United States of America (NCEP III, 2001). 245 patients had the diagnosis of metabolic syndrome.The patients were divided into two groups of with and without metabolic syndrome. Demographic data, operative variables, ICU (intensive care unit), and hospital stay and postoperative pulmonary complications were all recorded.
RESULTS: Body mass indexes, fasting glucose, and triglyceride levels, arterial blood pressures and the rate of diabetes mellitus (DM) were relatively higher, but high- denslity lipoprotein (HDL) levels were lower in the metabolic syndrome group. Both groups showed comparable results with respect to cardiopulmonary bypass, aortic cross- clamping, and total operative times and the number of grafts used. However,in the metabolic syndrome group.
CONCLUSION: As postoperative pulmonary complications of on-pump CABG, atelectasis and pnomonia are seen more often in the patients with metabolic syndrome.

ARAŞTIRMA
4.
Kronik Beta Bloker Kullanımının Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri.
The Effect of Beta-blocking Agents on Morbidity and Mortality Following Coronary Artery Bypass Surgery.
Tülün Öztürk, Ahmet Asım Koçan, Funda Yıldırım, Damla Alp, Taner Kurdal
doi: 10.5222/GKDAD.2013.080  Sayfalar 80 - 85 (1208 kere görüntülendi)
AMAÇ: Çalışmanın amacı, koroner baypas cerrahisi geçiren hastalarda, beta bloker ajanların kısa ve uzun dönem morbidite ve mortalite üzerine etklerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Ocak 2010 ile Mart 2012 tarihleri arasında, kardiyak cerrahi kliniğimizde, koroner arter cerrahisi uygulanmış hastalar, operasyon öncesi beta bloker kullanan (Grup B; n=84) ve kullanmayan (Grup K; n=80) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Olguların demografik ve klinik özellikleri, intraoperatif ve klinik parametreleri ile postoperatif erken (30 gün) ve geç (1 yıl) dönemdeki morbidite ve mortalite oranları ve nedenleri geriye dönük araştırıldı.
BULGULAR: Postoperatif dönemde anti-aritmik ilaç gerektiren ve atriyal fibrilasyonlu olgu sayısı beta bloker grubunda anlamlı olarak daha azdı (n=17, %20 ve n=28, %35; p<0.01). Beta bloker grubunda, ajitasyon-deliryum sıklığı da kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düşük idi (n=2, %3 ve n=8, %10; p=0.05). Kontrol grubunda 30 günlük morbidite, beta bloker grubuna göre anlamlı olarak daha fazlaydı (n=28, %35 ve n=17, %20; p<0.04). Ancak bu fark 1 yıl içerisinde kayboldu (n=30, %38 ve n=24 %28; p=0.2). Otuz günlük ve 1 yıllık mortalite oranları arasında ise anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.4 ve p=0.2).
SONUÇ: Bu çalışmada, atriyal fibrilasyon ve ajitasyon-deliryum beta bloker grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha azdı. Operasyon öncesi beta blokerlerin kullanılıyor olması, koroner arter cerrahisi geçirmiş olguların bir aylık ve bir yıllık mortalitesini değiştirmemesine rağmen 30 günlük morbidite sıklığında belirgin bir azalma sağladı.
OBJECTIVE: Aim of this study was to investigate the effect of beta-blocking agents on both short and long-term morbidity and mortality in patients undergoing coronary artery bypass surgery.
METHODS: Between January 2010 and March 2012, the patients undergoing coronary artery bypass surgery in our cardiovascular surgery clinic were divided into two groups; Group B included patients that had been using beta-blocking agents preoperatively, and Group C patients consisted of patients that were not on beta-blocking agents. Demographic and clinical characteristics, both intraoperative and postoperative clinical parameters as well as short (30-days) and long term (1 year) rates of morbidity and mortality were retrospectively evaluated.
RESULTS: Number of patients with atrial fibrillation was significantly lower in Group B (n=17, 20% vs. n=28, 35%; p<0.01). Frequency of agitation-delirium in Group B was also significantly less than Group C (n=2, 3% vs. n=8, 10%; p=0.05). Thirty-day morbidity was also higher in Group C than Group B (n=28, 35% vs. n=17, 20%; p<0.04), however this difference disappeared over 1 year (n=30 38% vs. n=24, 28%; p=0.2). Mortality rates of neither 30-day nor 1 year were statistically significant between the groups B and C (p=0.4 and p=0.2, respectively).
CONCLUSION: Compared to control group, the frequencies of both atrial fibrillation and agitation-delirium were significantly lower in Group B in this cohort of patients. The long term use of beta-blocking agents prior to coronary artery bypass surgery appears to markedly reduce 30-day morbidity despite this effect was not reflected to short and long term mortality rates.

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır?
Is Remifentanil Superior to Nitrous Oxide Regarding the Clinical Effects?
Elzem Şen, Ayşe Mızrak, Sıtkı Göksu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.086  Sayfalar 86 - 91 (1349 kere görüntülendi)
AMAÇ: Nitröz oksit ve remifentanilin hemodinami, B12 vitamini, derlenme süresi, yan etkiler, hasta ve cerrah memnuniyeti üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: ASA I-II risk grubunda abdominal histerektomi planlanan, premedike edilmemiş olan 75 olgu rastgele 3 gruba ayrıldı; azot protoksit (Grup N), remifentanil (Grup R) ve kontrol (Grup K). Anestezi indüksiyonunda her 3 gruba da 2 mg kg-1 propofol, 0,6 mg kg-1 rokuronyum verildi. Remifentanil grubuna 0,5 μg kg-1 remifentanil yüklemesini takiben 0,2 μg kg-1 dk-1 infüzyona başlandı. Endotrakeal entübasyonun ardından, % 2 sevofluran ile birlikte % 50 O2/N2O (Grup N) veya hava (Grup R, K) içeren 4 L dk-1 taze gaz verilmeye başlandı. Hemodinamik parametreler, B12 vitamini, yan etkiler, hasta ve cerrah memnuniyeti ve derlenme süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Sıfırıncı, 10., 15., 30. dk.’larda intraoperatif kalp atım hızı (KAH), remifentanil grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur (p<0.05). İntraoperatif 5., 30. dk. ve postoperatif 0. dk’da KAH değerleri Grup N’de Grup R’deki değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). İntraoperatif 45. dk.’daki ortalama arteriyel kan basıncı (OAB) değeri istatistiksel olarak Grup N’de Grup R’dekinden daha yüksekti (p=0,02). Aldrete Derlenme Skorunun 9 olma süresi Grup N’de Grup R’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,009). İntraoperatif cerrah memnuniyeti sırasıyla Grup R>Grup N>Grup K idi (p<,0,05). Grup N’de bulantı-kusması olan hastaların yüzdeleri Grup R’dekinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0,001).
SONUÇ: Remifentanil ile daha hızlı derlenme ve daha az PBK sağlanmış olmakla birlikte, hem remifentanil ve hem de N2O ile benzer şekilde stabil bir hemodinamik etki ve konforlu bir genel anestezi sağlanmıştır.
OBJECTIVE: We aimed to compare the effects of N2O and remifentanil on hemodynamic parameters, B12 vitamin values, recovery times, side effects, patient and surgeon satisfactions.
METHODS: Seventy-five ASA I-II women scheduled for abdominal hysterectomy were randomly divided into three groups as nitrous oxide (Group N), remifentanil (Group R) and control (Group K) groups. In each group, the patients were given 2 mg kg-1 propofol, 0.6 mg kg-1 rocuronium during induction of anesthesia. In the remifentanil group following 0.5 μg kg-1 bolus remifentanil, 0.2 μg kg-1 dk-1 infusion was started. Following endotracheal intubation, fresh gas 4 L dk-1 containing 50 % O2/N2O (in Group N) or medical air (in Group R, K) in with 2 % sevoflurane was given. Hemodynamic parameters, B12 vitamin, side effects, patient and surgeon satisfactions and recovery times were recorded.
RESULTS: In the remifentanil group, intraoperative heart rate (HR) values were found statistically significantly lower than those of the control group at 0., 10., 15., 30. minutes (p<0.05). In Group N, HR values were statistically significant higher than Group R at intraoperative 5., 30., minutes and postoperative 0. minute (p<0.05). In group N, the intraoperative mean arterial pressure (MAP) at 45. minute was statistically higher than group R (p=0.02). Aldrete Recovery Score to be 9 in Group N was statistically significantlt longer than Group R (p=0.009). Surgeon satisfaction levels in groups were in decreasing order as Group R > Group N > Group K (p<0.05). In Group N, nausea and vomiting were statistically significantly higher than Group R (p=0.001).
CONCLUSION: Although remifentanil provided more rapid recovery with less frequent postoperative nausea, and when compared with nitrous oxide, both of them provided a stable hemodynamic effect and a satisfactory general anesthesia.

ARAŞTIRMA
6.
Solunum Fonksiyon Testi İle Reverzibilite Ölçümünde Öğrenme Etkisinin Önemi
The Importance Of Learning Effect In The Assessment Of The Reversibility Measurement By Pulmonary Function Test
Selvi Aşker, Esra Eker, Müntecep Aşker
doi: 10.5222/GKDAD.2013.092  Sayfalar 92 - 94 (1241 kere görüntülendi)
AMAÇ: Astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi hastalıkların tanı, takibinde ve evrelendirilmesinde solunum fonksiyon testi ile reversibilite ölçümü ilk defa uygulandığında yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu testte aynı işlemler arka arkaya tekrarlanmakta ve hasta birinci testte işlemi öğrenmekte ve ikinci testi daha doğru yapabilmektedir. Bu da iki test arasında farka yol açarak hekimin reversibilite sonucunu yanlış yorumlamasına neden olabilir.
Bu çalışmadaki amacımız ilk defa solunum fonksiyon testi (SFT) uygulanan hastalarda öğrenme etkisinin yanlış reversibiliteye neden olup olmadığını araştırmaktır.

YÖNTEMLER: Polikliniğimize başvuran bronş hiperreaktivitesi ya da astım olabileceğini düşündüğümüz 43 hastaya (ortalama yaş 33,7 ) SFT yapıldı ve hemen arkasından bronkodilatatör ilaç vermeden test tekrarlandı. İki testte ölçülen FEV1ve PEF değerleri karşılaştırıldı. Otuz dakika sonra üçüncü FEV1 ve PEF ölçümü yapıldı. Ölçümler arası farklılığı belirlemek amacıyla eşleştirilmiş t testi (paired T Test) ve one way anova testi kullanıldı.
BULGULAR: Birinci ve ikinci ölçümler arası FEV1 değişkenliği % 6±2,3 olarak saptandı (p<0,01). İkinci ve üçüncü ölçümler arası FEV1 değişkenliği ise % 1±2,2 olarak bulundu (p>0,05 ). Birinci ve ikinci ölçümler arası PEF değişkenliği % 5,2 olarak saptandı ( p<0,05). İkinci ve üçüncü ölçümler arası PEF değişkenliği ise % 2,5 olarak bulundu ( p>0,05 ).
SONUÇ: Bu çalışma, SFT ile reversibilite ölçümlerinde öğrenme etkisinin varlığını gösterdi. Birinci ve ikinci ölçümler arasında fark olması öğrenme etkisini gösterdi. İkinci ve üçüncü ölçümlerin benzerliği de öğrenme etkisini destekledi. Astım veya bronş duyarlılığı düşünülen olgularda bazal FEV1 ve PEF tayininde en az iki test yapılması, bronkodilatatör ilacın ikinci testten sonra verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
OBJECTIVE: The reversibility measurement by pulmonary function test (PFT), used in diagnosing, staging and following up of asthma and COPD, may cause misleading results in its first application. Herein similar procedures were repeated one after another that one would get familiar with the test in the first application and could perform better in the second, causing the physician to misinterpret the result of the reversibility test, by causing the difference between two test results. Aim to investigate whether the learning effect in the first application of PFT leads to false reversibility.
METHODS: 43 patients suggested to have bronchial hyperreactivity or asthma performed PFT and then shortly after the previous one the test was repeated without bronchodilator intervention. FEV1 values of two tests were compared. Third FEV1 was measured 30 minutes after. Paired T test was used as statistical, to determine the difference between the measurements.
RESULTS: FEV1 variability was determined as % 6±2.3 between 1st and 2nd test results (p<0, 01). FEV1 variability between 2nd and 3rd test results was found as % 1±2.2 (p>0,05). PEF variability was determined as % 5,2 between 1st and 2nd test results (p<0, 05). PEF variability between 2nd and 3rd test results was found as % 2,5 (p>0,05)
CONCLUSION: Study showed the presence of learning effect on the measurements of reversibility. The presence of difference between 1st and 2nd test results showed learning effect. Similarity between the 2nd and 3 rd test results also supported the learning effect. In cases suggested to have bronchial hyperreactivity or asthma, at least two basal FEV1 measurement should be performed and necessary to give bronchodilator agent after the 2nd test; and not necessary to have 3 rd test for basal FEV1 measurement.

OLGU SUNUMU
7.
Marfan Sendromlu ve Renal Transplantlı Hastada Benthall Ameliyatında Anestezi Yönetimi
The Anesthetic Management of a Patient with Marfan Syndrome and Renal Transplant Patient Undergoing Bentall Operation
Yücel Karaman, Aylin İncesu, Burçin Abud, Hüseyin Özkarakaş, Cengiz Özbek
doi: 10.5222/GKDAD.2013.095  Sayfalar 95 - 99 (1330 kere görüntülendi)
Marfan sendromu (MFS); aort anevrizması ve ciddi aort yetmezliğine yol açarak yüksek oranda ölümle sonuçlanan herediter bir hastalıktır. Assendan aorta ve aort kapağı cerrahisi olan Bentall operasyonu MFS hastalarında normale yakın yaşam sürelerini sağlayabilmekle birlikte uzun süren ekstrakorporal dolaşım ve kros-klemp süreleri bu operasyonu renal yetmezlik öyküsü olmayan hastalarda bile riskli hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda; renal transplantasyon yapılmış Marfan sendromlu hastadaki Bentall operasyonunun anestezi yönetimi tartışılmıştır.
Marfan syndrome (MFS) is a genetic disorder with the high mortality rate when causes aortic aneurysm and aortic insufficiency. Bentall procedure is an aortic root and valve surgery, can maintain near-normal life time in MFS patients, however prolonged extracorporeal circulation and crossclamp times is the drawback of the procedure. In this case report, we discussed the anesthesia management of a patient with MFS and history of renal transplantation undergoing Bentall procedure.

8.
Spinal Anesthesia in Circumcision Operation in a Child with Bidirectional Superior Cavapulmonary Shunt
Bidireksiyonel Kavapulmoner Şantlı Çocukta Spinal Anestezi ile Sünnet Ameliyatı
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Hatice İzmirli, Aysu Koçum, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.100  Sayfalar 100 - 102 (1342 kere görüntülendi)
Bidireksiyonel kavapulmoner şantlı çocukta spinal anestezi ile sünnet operasyonu
Çift yönlü kavapulmoner şant (Glenn şantı), başta tek ventrikül patolojisinin onarımı olmak üzere, konjenital siyanotik kalp hastalıklarının tedavisinde uygulanan bir şanttır. Bu şant vena kava süperiorun divize edilmeden sağ pulmoner artere uç yan anastomozu şeklinde tanımlanır. Çift yönlü kavapulmoner şantlı hastalarda öksürük, entübasyon, postoperatif ajitasyon gibi intratorasik basıncı artıran nedenler, ortalama havayolu basıncında da artışa neden olarak pulmoner kan akımını azaltır ve ciddi desatürasyona neden olur. Genel anestezi uygulanan Glenn şantlı hastalarda yeterli sistemik oksijen düzeyinin devamlılığı için, spontan solunum korunarak erken ve yumuşak bir ekstübasyon yapılması güvenilir bir yöntemdir.
Bu nedenle spinal anestezi entübasyon olmaksızın güvenli havayolu kontrolünü sağlaması bakımından genel anesteziye alternatif olabilir.
Biz bu vaka takdiminde spinal anestezi altında sünnet operasyonu yapılan 6 yaşındaki hastayı sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, pediyatrik cerrahi, bidireksiyonel kavapulmoner anastomoz
The bidirectional cavapulmonary shunt (BCPS) is performed for various cyanotic congenital heart defects, mainly those involving an eventual singe-ventricle repair (1). This shunt consisted of an anastomosis between the divided end of the superior vena cava to the side of the undivided right pulmonary artery. In patients with bidirectional superior cavapulmonary shunt anything causing high intrathoracic pressure such as coughing, intubation, postoperative agitation with increased mean airway pressure or breath holding will cause a significant reduction of pulmonary blood flow (PBF), and therefore significant desaturation.
In BCPS patients who performed general anesthesia, spontaneous breathing with smooth and early extubation is a safe procedure to maintain systemic oxygen levels in these patients. In this reason spinal anesthesia can alternative technique to general anesthesia with adequate airway control without entubation.
In this case report, we represented a 6 year-old boy was performed spinal anesthesia for circumcision operation.

Key words: Spinal anesthesia, pediatric surgery, bidirectional superior cavapulmonary anastomosis

9.
Sağ Subklaviyan Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Superior Vena Kava Perforasyonu
Complication of Right Subclavian Vein Catheterization: Superior Vena Cava Perforation
Burçin Çelik, Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Esra Sarıhasan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.103  Sayfalar 103 - 105 (1661 kere görüntülendi)
Santral venöz kateterizasyon toraks operasyonlarında rutin kullanılan invaziv bir girişimdir. En sık komplikasyonlar pnömotoraks ve hemotorakstır. Komplikasyon olarak vena kava superior (VKS) perforasyonuna (%0.5) oldukça nadir rastlanmaktadır.
Altmış beş yaşında erkek hasta öksürük şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastada sağ akciğer alt lobda lokalize akciğer epidermoid kanser tespit edildi. Ameliyat öncesi hazırlık olarak anestezi ekibi tarafından hastaya endotrakeal entübasyon ve sağ subklaviyan ven kateterizasyonu uygulandı. Eksplorasyonda, yerleştirilen santral kateterin sağ subklaviyan veni perfore ettiği ve kısa bir mesafe intratorasik boşlukta seyrettikten sonra frenik sinirin önünden vena kava superiora girdiği izlendi. Kateter geri çekilerek vena kava superior 5/0 prolen ile onarıldı. Hastada postoperaitf dönemde herhangi bir problem gelişmedi ve sağ alt bilobektomi sonrası sorunsuz olarak taburcu edildi.
Central venous catheterization is an invasive approach which is routinely used in thoracic surgery operations. Pneumothorax and hemothorax are among the most frequent complications. Vena cava superior (VCS) perforation (0.5%) is very rarely observed.
The 65-year-old male patient admitted to the hospital with the complaint of cough. With the examinations performed, he was diagnosed with epidermoid lung cancer located in the right lower lobe of the lung. To prepare the patient for the operation, endotracheal intubation and right subclavian vein catheterization were performed by the anesthesia team. During exploration, it was found that central catheter placed into the right subclavian vein perforated the vein and after proceeding a little in the intrathoracic space, entered the vena cava superior in front of the phrenic nerve. The catheter was withdrawn and vena cava superior was repaired with 5/0 prolene suture. The patient developed no post operative problems, thus he was discharged with full recovery following right lower bilobectomy.

10.
Kırmızı Adam (Red Man) Sendromu
Red Man Syndrome
Nazan Atalan, Osman Fazlıoğulları, Serdar Akgün
doi: 10.5222/GKDAD.2013.106  Sayfalar 106 - 108 (2265 kere görüntülendi)
Vankomisin; MRSA başta olmak üzere Gram (+) bakteri infeksiyonlarında sıklıkla kullanılan bir antibiyotiktir. Bu olgu sunumunda açık kalp cerrahisi ameliyatı sonrasında mediastinit infeksiyonu nedeniyle uygulanan vankomisin tedavisi sırasında görülen Red Man Sendromunun (RMS) tartışılması amaçlandı.
Elli altı yaşındaki erkek hastada koroner arter baypas (KABG) ameliyatı sonrasında gelişen metisiline dirençli Stafilacoccus aureus (MRSA) mediastiniti nedeniyle vankomisin 2x1 gr IV başlandı. Hastanın tedavisinin 5. gününde özellikle vücudun üst kısmında daha fazla olmak üzere tüm gövdede yaygın, yer yer birbiriyle birleşen, kaşıntılı kızarıklıklar, eritematöz döküntüler ve hipotansiyon gelişti. Dermatoloji ile konsülte edilen hastaya RMS tanısı kondu. Genellikle hızlı vankomisin infüzyonuna bağlı olarak ortaya çıkan RMS’da Teikoplanin ve Linezolid alternatif tedavi seçenekleri olarak düşünülebilir.
Vancomycin is one of the glycopeptide antibiotics which is used against Gram (+) bacterial infections especially caused by Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). In this case report, we want to present a patient in whom “Red Man Syndrome” (RMS) was developed due to vancomycin treatment for the mediastinitis following coronary arterial bypass surgery (CABG).
A 56 year- old patient who had CABG developed MRSA mediastinitis. Based on the results of the antibiotic susceptibility tests, intravenous vancomycin (1g bid) treatment was started. At 5th day of the treatment disseminated and partly intermingled, itchy and erytematous rushes especially at the upper part of the body and hypotension were developed. Following dermatological evaluation, diagnosis of RMS was established. RMS usually happens as a result of rapid infusion of vancomycin. In these circumstances. Teicoplanin and Linezolid should be thought as alternative treatment regimens.

LookUs & Online Makale