ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Sağ Subklaviyan Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Superior Vena Kava Perforasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 103-105 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.103

Sağ Subklaviyan Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Superior Vena Kava Perforasyonu

Burçin Çelik1, Serhat Kocamanoğlu2, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Esra Sarıhasan2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun

Santral venöz kateterizasyon toraks operasyonlarında rutin kullanılan invaziv bir girişimdir. En sık komplikasyonlar pnömotoraks ve hemotorakstır. Komplikasyon olarak vena kava superior (VKS) perforasyonuna (%0.5) oldukça nadir rastlanmaktadır.
Altmış beş yaşında erkek hasta öksürük şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastada sağ akciğer alt lobda lokalize akciğer epidermoid kanser tespit edildi. Ameliyat öncesi hazırlık olarak anestezi ekibi tarafından hastaya endotrakeal entübasyon ve sağ subklaviyan ven kateterizasyonu uygulandı. Eksplorasyonda, yerleştirilen santral kateterin sağ subklaviyan veni perfore ettiği ve kısa bir mesafe intratorasik boşlukta seyrettikten sonra frenik sinirin önünden vena kava superiora girdiği izlendi. Kateter geri çekilerek vena kava superior 5/0 prolen ile onarıldı. Hastada postoperaitf dönemde herhangi bir problem gelişmedi ve sağ alt bilobektomi sonrası sorunsuz olarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: subklaviyan ven kateterizasyonu, komplikasyon, superior vena kava perforasyonu, santral venöz kateterizasyon

Complication of Right Subclavian Vein Catheterization: Superior Vena Cava Perforation

Burçin Çelik1, Serhat Kocamanoğlu2, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Esra Sarıhasan2
1Ondokuz Mayıs University Medical School Department Of Thoracic Surgery, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Medical School Department Of Anesthesiology And Reanimation, Samsun, Turkey

Central venous catheterization is an invasive approach which is routinely used in thoracic surgery operations. Pneumothorax and hemothorax are among the most frequent complications. Vena cava superior (VCS) perforation (0.5%) is very rarely observed.
The 65-year-old male patient admitted to the hospital with the complaint of cough. With the examinations performed, he was diagnosed with epidermoid lung cancer located in the right lower lobe of the lung. To prepare the patient for the operation, endotracheal intubation and right subclavian vein catheterization were performed by the anesthesia team. During exploration, it was found that central catheter placed into the right subclavian vein perforated the vein and after proceeding a little in the intrathoracic space, entered the vena cava superior in front of the phrenic nerve. The catheter was withdrawn and vena cava superior was repaired with 5/0 prolene suture. The patient developed no post operative problems, thus he was discharged with full recovery following right lower bilobectomy.

Keywords: subclavian vein catheterization, complication, superior vena cava perforation, central venous catheterization

Burçin Çelik, Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Esra Sarıhasan. Complication of Right Subclavian Vein Catheterization: Superior Vena Cava Perforation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 103-105

Sorumlu Yazar: Burçin Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale