ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Ameliyatı Geçiren Hastalarda Metabolik Sendromun Pulmoner Komplikasyonlar Üzerine Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 76-79 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.076

On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Ameliyatı Geçiren Hastalarda Metabolik Sendromun Pulmoner Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Şebnem Banu Saraç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Rezan Yatırık, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada on- pump koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı geçiren hastalarda metabolik sendromun pulmoner komplikasyonlar üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya KABG ameliyatı geçiren 353 hasta dahil edildi. Metabolik sendrom tanısı Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2001 yılında yayınlanan Ulusal Kolesterol Eğitim Programı 3. Erişkin Tedavi Paneli (NCEP III) kriterlerine göre kondu. Hastaların 245’te metabolik sendrom saptandı. Hastalar metabolik sendrom olan ve olmayan grup olarak ikiye ayrıldı. Tüm hastaların demografik özellikleri, ameliyat verileri, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri, postoperatif pulmoner komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Metabolik sendromlu grupta vücut kütle indeksi, açlık kan glikozu, trigliserid düzeyi, kan basınçları ve Diabetes Melitus (DM) yüzdesi anlamlı olarak daha yüksek, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) daha düşük bulundu. Greft sayısı, kardiyopulmoner baypas, aortik kros klemp ve ameliyat süreleri açısından iki grup benzer bulundu. Yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, atelektazi ve pnömoni görülme yüzdesi metabolik sendromlu grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
SONUÇ: Sonuç olarak, metabolik sendromlu hastalarda pulmoner komplikasyonlardan özellikle atelektazi ve pnömoni KABG ameliyatı sonrası daha fazla görülmektedir

Anahtar Kelimeler: metabolik senrdrom, on-pump KABG, Pulmoner komplikasyonlar

The Effects of Metabolic Syndrome on- Pulmonary Complications in Patients Undergoing on- Pump Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Procedures

Şebnem Banu Saraç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Rezan Yatırık, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
Kartal Kosuyolu High Specialized education and research hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, İstanbul

OBJECTIVE: We evaluated the effects of metabolic syndrome on pulmonary complications in patients undergoing on- pump coronary artery bypass grafting (CABG) procedures.
METHODS: 353 patients who underwent on-pump CABG were included in this study. The diagnosis of metabolic syndrome is made according to the criteria of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III in 2001 organized in the United States of America (NCEP III, 2001). 245 patients had the diagnosis of metabolic syndrome.The patients were divided into two groups of with and without metabolic syndrome. Demographic data, operative variables, ICU (intensive care unit), and hospital stay and postoperative pulmonary complications were all recorded.
RESULTS: Body mass indexes, fasting glucose, and triglyceride levels, arterial blood pressures and the rate of diabetes mellitus (DM) were relatively higher, but high- denslity lipoprotein (HDL) levels were lower in the metabolic syndrome group. Both groups showed comparable results with respect to cardiopulmonary bypass, aortic cross- clamping, and total operative times and the number of grafts used. However,in the metabolic syndrome group.
CONCLUSION: As postoperative pulmonary complications of on-pump CABG, atelectasis and pnomonia are seen more often in the patients with metabolic syndrome.

Keywords: metabolic syndrome, on-pump CABG, pulmonary complications

Şebnem Banu Saraç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Rezan Yatırık, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak. The Effects of Metabolic Syndrome on- Pulmonary Complications in Patients Undergoing on- Pump Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Procedures. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 76-79

Sorumlu Yazar: Tülay Kayacan Örki, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale