ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Solunum Fonksiyon Testi İle Reverzibilite Ölçümünde Öğrenme Etkisinin Önemi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 92-94 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.092

Solunum Fonksiyon Testi İle Reverzibilite Ölçümünde Öğrenme Etkisinin Önemi

Selvi Aşker1, Esra Eker2, Müntecep Aşker3
1Van Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü.
2Van Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü.
3Van Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü.

AMAÇ: Astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi hastalıkların tanı, takibinde ve evrelendirilmesinde solunum fonksiyon testi ile reversibilite ölçümü ilk defa uygulandığında yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu testte aynı işlemler arka arkaya tekrarlanmakta ve hasta birinci testte işlemi öğrenmekte ve ikinci testi daha doğru yapabilmektedir. Bu da iki test arasında farka yol açarak hekimin reversibilite sonucunu yanlış yorumlamasına neden olabilir.
Bu çalışmadaki amacımız ilk defa solunum fonksiyon testi (SFT) uygulanan hastalarda öğrenme etkisinin yanlış reversibiliteye neden olup olmadığını araştırmaktır.

YÖNTEMLER: Polikliniğimize başvuran bronş hiperreaktivitesi ya da astım olabileceğini düşündüğümüz 43 hastaya (ortalama yaş 33,7 ) SFT yapıldı ve hemen arkasından bronkodilatatör ilaç vermeden test tekrarlandı. İki testte ölçülen FEV1ve PEF değerleri karşılaştırıldı. Otuz dakika sonra üçüncü FEV1 ve PEF ölçümü yapıldı. Ölçümler arası farklılığı belirlemek amacıyla eşleştirilmiş t testi (paired T Test) ve one way anova testi kullanıldı.
BULGULAR: Birinci ve ikinci ölçümler arası FEV1 değişkenliği % 6±2,3 olarak saptandı (p<0,01). İkinci ve üçüncü ölçümler arası FEV1 değişkenliği ise % 1±2,2 olarak bulundu (p>0,05 ). Birinci ve ikinci ölçümler arası PEF değişkenliği % 5,2 olarak saptandı ( p<0,05). İkinci ve üçüncü ölçümler arası PEF değişkenliği ise % 2,5 olarak bulundu ( p>0,05 ).
SONUÇ: Bu çalışma, SFT ile reversibilite ölçümlerinde öğrenme etkisinin varlığını gösterdi. Birinci ve ikinci ölçümler arasında fark olması öğrenme etkisini gösterdi. İkinci ve üçüncü ölçümlerin benzerliği de öğrenme etkisini destekledi. Astım veya bronş duyarlılığı düşünülen olgularda bazal FEV1 ve PEF tayininde en az iki test yapılması, bronkodilatatör ilacın ikinci testten sonra verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: spirometry, learning effect, reproducibility

The Importance Of Learning Effect In The Assessment Of The Reversibility Measurement By Pulmonary Function Test

Selvi Aşker1, Esra Eker2, Müntecep Aşker3
1Department Of Chest Disease, Van Higher Education Training And Research Hospital, Van.
2Department Of Anesthesiology, Van Higher Education Training And Research Hospital, Van.
3Department Of Cardiology, Van Higher Education Training And Research Hospital, Van.

OBJECTIVE: The reversibility measurement by pulmonary function test (PFT), used in diagnosing, staging and following up of asthma and COPD, may cause misleading results in its first application. Herein similar procedures were repeated one after another that one would get familiar with the test in the first application and could perform better in the second, causing the physician to misinterpret the result of the reversibility test, by causing the difference between two test results. Aim to investigate whether the learning effect in the first application of PFT leads to false reversibility.
METHODS: 43 patients suggested to have bronchial hyperreactivity or asthma performed PFT and then shortly after the previous one the test was repeated without bronchodilator intervention. FEV1 values of two tests were compared. Third FEV1 was measured 30 minutes after. Paired T test was used as statistical, to determine the difference between the measurements.
RESULTS: FEV1 variability was determined as % 6±2.3 between 1st and 2nd test results (p<0, 01). FEV1 variability between 2nd and 3rd test results was found as % 1±2.2 (p>0,05). PEF variability was determined as % 5,2 between 1st and 2nd test results (p<0, 05). PEF variability between 2nd and 3rd test results was found as % 2,5 (p>0,05)
CONCLUSION: Study showed the presence of learning effect on the measurements of reversibility. The presence of difference between 1st and 2nd test results showed learning effect. Similarity between the 2nd and 3 rd test results also supported the learning effect. In cases suggested to have bronchial hyperreactivity or asthma, at least two basal FEV1 measurement should be performed and necessary to give bronchodilator agent after the 2nd test; and not necessary to have 3 rd test for basal FEV1 measurement.

Keywords: spirometre, öğrenme etkisi, tekrarlanabilirlik

Selvi Aşker, Esra Eker, Müntecep Aşker. The Importance Of Learning Effect In The Assessment Of The Reversibility Measurement By Pulmonary Function Test. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 92-94

Sorumlu Yazar: Selvi Aşker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale