ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 2-9 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.002

Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım

Zeliha Tuncel, Şefika Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul

Konjenital kalp hastalıklarında morbidite ve erken mortalitenin en önemli nedenlerinden biri konjenital kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyondur (PHT). Konjenital kalp hastalıklarına bağlı PHT sıklığı opere olmayan hastalarda % 30 ve tamir edilen hastalarda % 15’tir. PHT perioperatif pulmoner hipertansif kriz ve kardiyak arrest gibi önemli komplikasyonlara yol açar. Anestezistlerin amacı pulmoner damar direnci artışını ve miyokard fonksiyonlarındaki depresyonu en aza indirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner hipertansiyon, konjenital kalp hastalıkları, anestezi, pediyatri

Anesthetic Management of Pulmonary Hypertension Secondary to Pediatric Congenital Cardiac Disease

Zeliha Tuncel, Şefika Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç
Dr. Siyami Ersek Hospital For Thoracic And Cardiovascular Surgery, Anesthesiology Clinic, Istanbul

Pulmonary hypertension associated with congenital heart disease (CHD) is one of the most common causes of morbidity and premature mortality in pediatric patients with CHD. Estimated prevalance of pulmonary hypertension associated with CHD remains 30 % in unoperated paients and 15 % in surgically repaired patients. Pulmonary hypertension is associated with significant perioperative risk for major complications, including pulmonary hypertensive crisis and cardiac arrest. The aim of anesthesiologist should be to minimize increases in pulmoner vascular resistance and depression of myocardial function.

Keywords: pulmonary hypertension, conjenital heart disease, anesthesia, pediatric

Zeliha Tuncel, Şefika Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç. Anesthetic Management of Pulmonary Hypertension Secondary to Pediatric Congenital Cardiac Disease. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 2-9

Sorumlu Yazar: Zeliha Tuncel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale