ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Amiodaronla Oluşan Hiperakut Pulmoner Toksisitenin Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 187-189 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.70893

Amiodaronla Oluşan Hiperakut Pulmoner Toksisitenin Yönetimi

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Amiodaron tedavisinin en önemli komplikasyonlarından biri akut pulmoner toksisitedir (APT). Koroner Arter Baypas Cerrahisi (KABC) sonrasında hastalar amiodaron kaynaklı toksisiteye eğilimi gösterirler. Bu nedenle bu ölümcül komplikasyonun tedavisine öncelik verilmelidir. Amiodarona bağlı akut pulmoner toksisite, erken tanı konulması durumunda tedavi edilebilir bir fenomendir, bu nedenle titiz takip ve şüphe çok önemlidir. Dört damar koroner arter baypas ameliyatı yapılan 72 yaşındaki bir erkek hastada, amiodaron infüzyon tedavisinden hemen sonra, amiodaron nedeniyle gelişen pulmoner toksisitenin tedavisini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron, hiperakut, pulmoner toksisite.

Management of Hyperacute Amiodarone-induced Pulmonary Toxicity

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Department of Cardiovascular Surgery, Ondokuz Mayis University, Samsun

One of the major complications of amiodarone therapy is acute pulmonary toxicity (APT). Patients tend to have amiodarone-induced toxicity after Coronary Artery Bypass Surgery (CABG). For this reason, priority should be given to the treatment of this fatal complication. Acute pulmonary toxicity due to amiodarone is a treatable phenomenon if diagnosed early, for this reason, meticulous follow-up and suspicion are of great importance. We describe the treatment of a 72-year-old male with amiodarone-induced pulmonary toxicity immediately after amiodarone infusion who underwent 4-vessel coronary artery bypass grafting surgery.

Keywords: Amiodarone, hyperacute, pulmonary toxicity.

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel. Management of Hyperacute Amiodarone-induced Pulmonary Toxicity. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 187-189

Sorumlu Yazar: Serkan Burç Deşer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale