ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Yaşlı Hastalarda Morbidite ve Mortalite Belirteçleri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 183-191 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.70783

Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Yaşlı Hastalarda Morbidite ve Mortalite Belirteçleri

Hülya Yiğit Özay, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Sumru Sekerci
Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş Son yıllarda ortalama yaşam süresinin artması sonucunda hastaneye yatırılan yaşlı hasta sayısı artmaktadır. Günümüzde hastanede yatan hastaların prognozunu belirlemek için birçok parametre kullanılsa da yaşlı hastalar hakkında daha spesifik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, 65 yaş ve üzeri kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası parametrelerin ameliyat sonrası komplikasyonlar ve mortalite üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
Methot Demografik veriler, ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin, nötrofil/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, eritrosit dağılım genişliği, trombosit, glukoz, üre, kreatinin, albümin değerleri ve ameliyat sonrası veriler kaydedildi.
Bulgular Postoperatif komplikasyonlar ve mortalite için preoperatif risk faktörleri değerlendirildiğinde, preoperatif düşük hemoglobin ve albümin değerleri ile yüksek kan üre ve glukoz seviyeleri istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,005). Düşük postoperatif hemoglobin, trombosit ve albümin değerleri ile yüksek glukoz, üre ve kreatinin değerleri postoperatif komplikasyonların önemli belirteçleri olarak bulundu (p<0,005). Postoperatif 30 günlük mortalite açısından preoperatif risk faktörleri değerlendirildiğinde, preoperatif düşük hemoglobin ve albümin, yüksek üre değeri, düşük postoperatif hemoglobin, trombosit ve albümin seviyeleri ve yüksek glukoz, üre ve kreatinin değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,005).
Sonuç Yaşlı hastaların beslenme durumlarının yakından izlenmesi, eksik parametreler için diyet takviyesi yapılması ve kan şekeri, üre ve kreatinin optimum seviyelerde tutulmasının hastanede kalış süresini, mortalite-morbiditeyi ve toplam ekonomik maliyeti düşürmemize yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler cerrahi, postoperatif komplikasyon, mortalite, anemi, hipoalbuminemi, hiperglisemi, geriatri

Morbidity and Mortality Markers in Elderly Patients with Cardiovascular Surgery

Hülya Yiğit Özay, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Sumru Sekerci
Ankara City Hospital, Department Of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Introduction In recent years, as a result of increased average longevity, the number of elderly patients being hospitalized has been increasing. Today, although many parameters are used to determine the prognosis of hospitalized patients, more specific information about elderly patients is required. This study aims to investigate the effect of preoperative and postoperative parameters on postoperative complications and mortality among patients aged 65 and over who underwent cardiovascular surgery.
Methods Demographic data, preoperative and postoperative hemoglobin, neutrophil/lymphocyte ratio, mean platelet volume, erythrocyte distribution width, platelet, glucose, urea, creatinine, albumin values and postoperative data were recorded.
Results When the preoperative risk factors for postoperative complications and mortality were evaluated, low preoperative hemoglobin and albumin values and high blood urea and glucose levels were statistically significant (p <0.005). Low postoperative hemoglobin, thrombocyte and albumin values, and high glucose, urea and creatinine values were found to be significant markers of postoperative complications (p <0.005). When preoperative risk factors were evaluated in terms of postoperative 30-days mortality, low preoperative hemoglobin and albumin, high urea value, low postoperative hemoglobin, platelet and albumin levels, and high glucose, urea and creatinine values were statistically significant (p <0.005).
Conclusion We believe that closely monitoring the nutritional status of elderly patients, providing them with dietary supplementation for lacking parameters, and keeping blood glucose, urea, and creatinine at optimum levels could help us to decrease hospital stay, mortality-morbidity, and total economic cost.

Keywords: Cardiovascular surgery, postoperative complications, mortality, anemia, hypoalbuminemia, hyperglycemia, geriatrics

Hülya Yiğit Özay, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Sumru Sekerci. Morbidity and Mortality Markers in Elderly Patients with Cardiovascular Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 183-191

Sorumlu Yazar: Eda Balcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale