ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Nadir görülen kateter komplikasyonu: Santral venöz kateterin kopması. [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 180-182 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.32448

Nadir görülen kateter komplikasyonu: Santral venöz kateterin kopması.

Onur Avcı, Canan Baran Ünal, Salih Yıldırım, Mehmet Fatih Yörük
Numune Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü Si̇vas/türki̇ye

Santral venöz kateterler (SVK); çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde ve ameliyathanelerde infüzyon terapisi, nutrisyonel destek, hemodinamik monitörizasyon, geçici transvenöz kalp pili, plazmaferez veya hemodiyaliz gerektiren hastalarda güvenli yöntem olduğundan yaygın olarak kullanılırlar. Sağ median cerebral arter enfarktüsü nedeni ile takip etmekte olduğumuz 73 yaşındaki bayan hastanın sağ subklavian vendeki santral kateterin değişimi esnasında kateterin büyük bir kısmının koparak hastanın venöz yapıları içinde embolize olduğu olguyu literatür ışığında tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter (SVK), komplikasyon, embolizasyon

A Rare Catheter complication: Breakage of the central venous catheter

Onur Avcı, Canan Baran Ünal, Salih Yıldırım, Mehmet Fatih Yörük
Numune Hospital Department Of Anestesiology And Reanimation Sivas/TURKEY

Central venous catheters (CVC) are commonly used for infusion therapies, nutritional support, hemodynamic monitorisation, temporary transvenous pace makers, plasmapheresis or hemodialysis, mostly in intensive care units and operating rooms. In this case of a 73 year old female patient who was monitorised for right median cerebral artery infarct, a large portion of the catheter was broken and embolized in patient’s venous structures while changing the central catheter in right subclavian vein.

Keywords: Central venous catheter (CVC), complication, embolism

Onur Avcı, Canan Baran Ünal, Salih Yıldırım, Mehmet Fatih Yörük. A Rare Catheter complication: Breakage of the central venous catheter. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 180-182

Sorumlu Yazar: Onur Avcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale