ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Fontan operasyonu sonrası mortalite morbidite prediktörü olarak albumin, globulin ve albumin-globulin oranı [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 167-174 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.20633

Fontan operasyonu sonrası mortalite morbidite prediktörü olarak albumin, globulin ve albumin-globulin oranı

Ömer Faruk Savluk1, Fusun Güzelmeriç1, Yasemin Yavuz1, Fatma Ukil1, Abdullah Arif Yilmaz2, Berra Zumrut Tan Recep2, Hakan Ceyran2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediyatrik KVC Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fontan prosedürü uygulanan hastaların albümin, globülin skoru ve albümin - globülin oranının (AGR) mortalite ve morbidite prediktörü olarak değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif bir çalışmada, Fontan prosedürü uygulanan 56 çocuğun serum albümini, globülin konsantrasyonları ve albümin-globülin oranı değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 taburcu olan 44 hastadan, Grup 2 ise ameliyattan sonra ölen 12 hastadan oluşuyordu. Mortalite ve morbiditeyi öngörmek için postoperatif albümin ve AGR'nin optimum kesim seviyeleri belirlendi
BULGULAR: Ameliyat sonrası yoğun bakımda 12 hasta kaybedildi. Ameliyat sonrası albümin ve globülin değerleri gruplar arasında farklılık göstermedi ancak ameliyat sonrası albümin ve albümin-globülin oranı gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulundu (sırasıyla, p = 0.002, p = 0.03) Ameliyat sonrası albümin, 3,46 değerinde bir kesim değeri kullanarak,% 79 duyarlılık ve% 83 özgüllük ile mortalite için bağımsız bir prediktör olmuştur. 1,67 değerinde bir kesim değeri kullanılarak, ameliyat sonrası AGR % 75 duyarlılık ve% 89 özgüllük ile mortalite için bağımsız bir prediktör olmuştur.Ameliyat sonrası albümin <3,46, mortalite riskinde onbir kat bir artışla ilişkiliydi (OR 11;% 95CI 0,27-1,10; p = 0,002), Postoperatif AGR <1,67, mortalite riskinde dört kat artışla ilişkiliydi (OR 4,4;% 95CI 0,016-0,78; p = 0,04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postoperatif albümin ve AGR, Fontan ameliyatı geçiren hastalarda genel mortalite ve morbiditeyi öngörmede kullanışlı ve etkili bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Fontan operasyonu, Albümin, Globülin, Albümin-globülin oranı, Mortalite, Morbidite

Albumin, globulin and albumin-globulin ratio as a predictor of mortality, morbidity after Fontan operations

Ömer Faruk Savluk1, Fusun Güzelmeriç1, Yasemin Yavuz1, Fatma Ukil1, Abdullah Arif Yilmaz2, Berra Zumrut Tan Recep2, Hakan Ceyran2
1Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul,Turkey
2Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital Pediatric CVS Clinic, Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: Assess of the albumin, globulin score and albumin to globulin ratio (AGR) as a predictor of mortality and morbidity of patients with underwent Fontan procedure.
METHODS: In a retrospective study, we evaluated serum albumin, globulin concentrations, and albumin- globulin ratio of 56 children with underwent Fontan procedure.Patients divided into two groups. Group 1 consisted of 44 patients who were discharged, and Group 2 consisted of 12 patients who were deceased after surgery.Patients' preoperative and postoperative serum albumin, globulin and albumin globulin rates (AGR) were measured. Receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis was used to determine the optimum cut-off levels of the postoperative albumin and AGR to predict mortality.
RESULTS: 12 patients died during the intensive care unit stay following surgery.The preoperative albumin and globulin values were not different between groups but the postoperative albumin, and albumin-globulin ratio were found to be significantly different between groups (respectively, p = 0.002, p = 0.03) Using a cut-off value of 3,46, the postoperative albumin predicted mortality with a sensitivity of 79% and specificity of 83%.Using a cut-off value of 1,67, the postoperative AGR predicted mortality with a sensitivity of 75% and specificity of 89%.multivariate models, the postoperative albumin<3,46 was associated with a eleven-fold increase in the risk of mortality (OR 11;%95CI 0,27-1,10; p=0,002), the postoperative AGR<1,67 was associated with a four-fold increase in the risk of mortality (OR 4,4;%95CI 0,016-0,78;p=0,04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Postoperative albumin and AGR are a convenient and effective tool to predict the overall mortality and morbidity in patients undergoing Fontan operations.

Keywords: Fontan procedure, Albumin, Globulin, Albumin-globulin ratio, Mortality, Morbidity

Ömer Faruk Savluk, Fusun Güzelmeriç, Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Abdullah Arif Yilmaz, Berra Zumrut Tan Recep, Hakan Ceyran. Albumin, globulin and albumin-globulin ratio as a predictor of mortality, morbidity after Fontan operations. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 167-174

Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Savluk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale