ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Çocuklara anatomik tarif ve ultrasonografi eşliğinde perkütan santral venoz kateter takılması yöntemlerinin karşılaştırılması tek merkez deneyimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 160-166 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.16056

Çocuklara anatomik tarif ve ultrasonografi eşliğinde perkütan santral venoz kateter takılması yöntemlerinin karşılaştırılması tek merkez deneyimi

Yahya Yıldız1, Mustafa Özer Ulukan2, Emir Cantürk3, Yaşar Gökhan Gül1, Korhan Erkanli2, Yavuz Demiraran1, Murat Uğurlucan2, Halil Türkoğlu2
1Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
3Bemialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik kardiyak anestezist tarafından ultrasonun yaygın olarak kullanılması ile zaman ve malzeme tasarrufu ile birlikte başarılı girişim sayısı artmış, komplikasyonlarda da azalma olmuştur. Bu çalışmada çocuklara iki farklı yöntem olan anatomik tarif (AT) ve Ultrasonografi (US) eşliğinde perkutan santral venöz kateter (SVK) takılması yöntemlerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On kilogramın altında, toplam 293 vaka, rasgele, retrospektif olarak; AT (n=151) ve US (n=142) eşliğinde kateterizasyon yapılanlar olarak iki gruba ayrıldı. SVK sağ/sol internal juguler ven (İJ), sağ/sol femoral ven (FV) ve sağ/sol subklaviyan venden (SKV) takıldı. Karşılaştırılan parametreler: demografik veriler, kateterin takıldığı yer, girişim sayısı, işlemi bitirme süresi, cerrahi kateter takılma sayısı, komplikasyonlar idi.
BULGULAR: Grupların demografik verileri; yaş (1 gün- 4.5 yaş), ağırlık (560 gr-10 kg), boy (23-103 cm) ve cinsiyetleri arasında fark yoktu (p>0,05). SVK takıldığı yerler sırası ile % olarak: sağ İJ/sol İJ/sağ FV/ sol FV/ sağ SKV /cerrahi femoral ven/sağ atriyum; AT de 82/6/6/2/2/2, US’de 89/9/1/0/0/0 (p<0,05). SVK girişim sayısı: AT grubunda 1-26 (6,7±17,7) kez ve US grubunda ise 1-4 (1,23 ±0,5) kez idi (p<0,05). SVK takma süresi: AT grubunda 16-231 (45,2±47,5) dakika ve US grubunda ise 11-82 (16,1±13,8) dakika idi (p<0,05). Komplikasyonlar: kanama, hematom, dolaşım bozukluğu, sinir hasarı, uzamış yatış, mortalite sırası ile % olarak; AT’de 11/9/7/3/4/1, US’de %1/2/0/0/0/0 idi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik kardiyak anestezide kateterizasyonlar anatomik tarif veya ultrason eşliğinde yapılabilir; fakat ultrason eşliğinde yapılması; zaman ve başarılı girişim yönünden iyileşmeye neden olurken, komplikasyonlarda da azalmaya neden olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, anatomik tarif, ultrasonografi, yenidoğan, perioperatif komplikasyon

The comparison of anatomical description and ultrasound-guided percutaneous central venous catheter insertion methods single center experience

Yahya Yıldız1, Mustafa Özer Ulukan2, Emir Cantürk3, Yaşar Gökhan Gül1, Korhan Erkanli2, Yavuz Demiraran1, Murat Uğurlucan2, Halil Türkoğlu2
1Medipol University, Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2Medipol University, Medical Faculty, Department Of Cardivascular Surgery, Istanbul, Turkey
3Bezmialem University, Medical Faculty, Department Of Cardivascular Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: With the widespread use of ultrasound by the pediatric cardiac anesthesiologist, the number of successful interventions with time and material saving increased and complications decreased. In this study, we compared the methods of insertion of two different methods, anatomic definition (AD) and ultrasonography (US) with percutaneous central venous catheter (CVC).
METHODS: A total of 293 cases, under 10 kg, randomly, retrospectively; AD (n=151) and US (n=142) were divided into two groups. The CVC was inserted into the right/left internal jugular vein (IJ), the right/left femoral vein (FV), and the right/left subclavian vein (SCV). Compared parameters: demographics, catheter insertion site, procedures, durations, number of surgical catheter insertion and complications.
RESULTS: Demographic data of the groups; in age (1 day-4.5 years), weight (560 gr-10 kg), height (23-103 cm) and gender was no difference (p≥0.05). CVC insertion in %: right/left IJ, right/left FV, right SCV, surgical femoral vein/right atrium; In the AD at 82/6/6/2/2/2, in US 89/9/1/0/0/0 (p<0,05). The number of CVC interventions were 1-26 (6.7±17.7) times in the AD group and 1-4 (1.23±0.5) in the US group (p<0.05). The duration (minute) of CVC insertion was 16-231 (45.2±47.5) in the AD group and 11-82 (16.1±13.8) in the US group (p<0.05). Complications was: bleeding, hematoma, circulatory disorder, nerve damage, prolonged hospitalization, mortality in %; AD 11/9/7/3/4/1, US 1/2/0/0/0/0 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Catheterization in pediatric cardiac anesthesia can be done by anatomical description or ultrasound; but with ultrasound guidance; We believe that it causes a decrease in the complications while leading to an improvement in time and successful intervention.

Keywords: Central venous catheter, anatomic description, ultrasonography, newborn, perioperative complications.

Yahya Yıldız, Mustafa Özer Ulukan, Emir Cantürk, Yaşar Gökhan Gül, Korhan Erkanli, Yavuz Demiraran, Murat Uğurlucan, Halil Türkoğlu. The comparison of anatomical description and ultrasound-guided percutaneous central venous catheter insertion methods single center experience. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 160-166

Sorumlu Yazar: Yaşar Gökhan Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale