ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Yoğun bakım hastalarında hemogram parametrelerinin mortaliteyle ilişkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 165-171 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.99267

Yoğun bakım hastalarında hemogram parametrelerinin mortaliteyle ilişkisi

Onur Şenyurt, Kenan Kaygusuz, Onur Avcı, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Sivas/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakımda mortaliteyi tahmin etmede son zamanlarda çeşitli hemogram parametreleri kullanılmaktadır. Bu parametrelerin hızlı bir şekilde kritik hastalarda karar verme, uygun tedaviye başlama gibi avantajları bulunmaktadır. Bu çalışmada; 1 Ocak 2014 ile 30 Nisan 2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların dosyaları ve hastane otomasyon programı yardımıyla retrospektif olarak inceleyip ölen hastalar ile sağ kalanlar arasında hemogram parametrelerinin mortaliteyi tahmin etmede ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel olmayan Klinik Uygulamalar Etik Kurulu ve hastaların onayı alındıktan sonra çalışmaya dahil etme kriterlerimize uyan 254 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların Demografik verileri ilk yatıştaki SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), APACHE Ⅱ (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) skorları, CRP (C-Reaktif Protein), MPV (Ortalama Trombosit hacmi), RDW (Eritrosit dağılım genişliği), NLO (nötrofil lenfosit oranı), PLO (Trombosit lenfosit oranı) değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan grupların hemogram değerleri, SOFA, CRP, APACHE Ⅱ skorları karşılaştırıldığında ölen ve sağ kalan gruplar arasında farklılık anlamlı bulundu. Kesim noktası için AUROC analizi sonucu MPV için %90.3 duyarlılık %95.8 özgüllük ile 9.75 femtolitre; NLO için %82.8 duyarlılık %88.3 özgüllük ile 13.55; PLO için %97 duyarlılık %98.3 özgüllük ile 301.5; RDW için %92.5 duyarlılık %96.7 özgüllük ile 15.15; SOFA için %90.3 duyarlılık %30 özgüllük ile 7.5 değeri bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada; hemogram parametrelerinin mortaliteyi ayırt edicilik gücünün SOFA, CRP, APACHE Ⅱ’den daha yüksek olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Hemogram Parametreleri, Yoğun Bakım, Mortalite

The relation of hemogram parameters with mortality in intensive care patients.

Onur Şenyurt, Kenan Kaygusuz, Onur Avcı, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy
Cumhuriyet University Hospital Department of Anesthesiology and Reanimation Sivas/Turkey

INTRODUCTION: Various hemogram parameters have recently been used to predict mortality in intensive care unit. These parameters have advantages such as making quick decision in critical illnesses and starting appropriate treatment. In this study; We aimed to investigate the relationship predicting the mortality of the hemogram parameters between death and survivor patients whose hospitalized between January 1, 2014 and April 30, 2018 in Cumhuriyet University Medical Faculty Research Hospital Center Intensive Care Unit with the files of patients and the hospital automation program.
METHODS: After being approved by the Ethics Committee of the Non-Interventional Clinical Practices of Cumhuriyet University; 254 patients taken to work. Demographic data of all patients were recorded admission SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) scores, CRP (C-Reactive Protein), MPV (Mean platelet volume), RDW (Red cell distrubition width), NLR (Neutrophil lymphocyte ratio), PLR (Platelet lymphocyte ratio).
RESULTS: When the values of hemogram, SOFA, CRP, APACHE II scores of the study groups were compared, there was a significant difference between the death and survivor groups. The AUROC analysis result the cut-off point for MPV was 90.3% sensitivity and 95.8% specificity 9.75 femtolitre; for NLR was 82.8% sensitivity and 88.3% specificity was 13.55; for PLR was 97% sensitivity and 98.3% specificity 301.5; for RDW was 92.5% sensitivity and 96.7% specificity 15.15; for SOFA was Sensitivity of 90.3% and 30% specificity 7.5.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study; we conclude that the mortality of hemogram parameters is higher than the discriminatory power of SOFA, CRP, APACHE II.

Keywords: Hemogram parameters, Intensive Care, Mortality

Onur Şenyurt, Kenan Kaygusuz, Onur Avcı, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy. The relation of hemogram parameters with mortality in intensive care patients.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 165-171

Sorumlu Yazar: Onur Avcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale