ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Endovasküler Girişimlerde Anestezi Yönetimi ve Klinik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 152-159 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.96967

Endovasküler Girişimlerde Anestezi Yönetimi ve Klinik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Sünkar Kaya1, Özlem Turhan1, Zerrin Sungur1, Ömer Ali Sayın2, Ufuk Alpagut2, Mert Şentürk1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endovasküler aort onarımı hızlı derlenme ve kısa hastanede kalış süresi gibi avantajlarıyla sık uygulanan güvenilir bir yöntemdir. Çalışmanın amacı anestezi tipinin yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri ve perioperatif komplikasyonlar üzerine etkilerinin araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışmamıza 2004-2014 yılları arasında endovasküler aort onarımı yapılan hastalar dahil edildi. Genel anestezi (GGA), rejyonal anestezi (spinal veya epidural) (GSE) ve lokal anestezi (GLA) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Hastaların yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri ile hastalarda gelişen postoperatif komplikasyonlar takip edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 86 hastanın 25’i GGA, 37’si GSE ve 24’ü GLA grubundadır. Altmış beş hastaya abdominal 21 hastaya torasik anevrizma onarımı yapılmıştır. GLA grubundaki hastaların yaşları diğer gruplarla karşılaştırıldığında belirgin yüksektir. (p: 0.025) Operasyon süresi GGA grubunda diğer gruplara kıyasla anlamlı yüksek bulundu. (p: 0.0147) Yoğun bakımda kalış süresi de GGA grubunda GSE ve GLA grubuna kıyasla daha uzundu.(GGA 3,08±3 gün, GSE 1,05±0,4 gün, GLA 1,08±0,4 gün; p<0.001) Hastanede kalış süreleri de benzer şekildeydi. Uzamış hastanede kalış (>10 gün) 16 hastada görüldü. Lojistik regresyon analizinde preoperatif kronik böbrek yetersizliği (KBY) uzamış hastanede kalış ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endovasküler aort anevrizma onarımlarında rejyonal ve lokal anestezi tekniklerinin her ikisi de kısa yoğun bakımda kalış gerektirdiğinden endovasküler aort anevrizma onarımlarında tercih edilebilir. Ancak hastanede kalış süresi üzerine anestezi tekniğinin etkisi yoktur. Lokal anestezi işlem sırasında hemodinamik stabilite sağlanması açısında daha güvenlidir. Postoperatif dönemdeki sistemik komplikasyonlar tüm gruplarda benzerdir. KBY uzamış hastanede kalış ile büyük ölçüde ilişkilidir. Endovasküler işlemlerde daha hızlı derlenme sağlamaları nedeniyle rejyonal ve lokal anestezi teknikleri ön planda değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: endovasküler aort onarımı, genel anestezi, nöroaksiyel anestezi, lokal anestezi

Evaluation of Anesthesia Management and Clinical Outcomes in Endovascular Interventions Retrospectively

Sünkar Kaya1, Özlem Turhan1, Zerrin Sungur1, Ömer Ali Sayın2, Ufuk Alpagut2, Mert Şentürk1
1Department of Anesthesiology ve Reanimation, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University,İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University,İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Endovascular aortic repair (EVAR) is widely used as a safe method with reduced hospital stay and faster recovery. The aim of this study is to investigate effects of type of anesthesia on patients’ outcome with ICU and hospital stays and perioperative complications.
METHODS: Patients undergoing EVAR were included in this retrospective study (2004-14). Study groups were enrolled as general anesthesia (GGA), regional anesthesia (spinal or epidural) (GSE) and local (GLA). Patient outcomes were evaluated with ICU or hospital stay with postoperative complications.
RESULTS: Eighty-six patients were enrolled for this study with 25 patients in GGA, 37 in GSE and 24 in GLA. Sixty-five had abdominal aneurysm whereas 21 had thoracic. Patients in GLA were significantly older compared to other groups (p: 0.025). Operation time was significantly longer than in GGA compared to GSE and GLA (p: 0.0147). ICU stay was longer in GGA compared to GSE and GLA (GGA 3,08±3days, GSE 1,05±0,4 day, GLA 1,08±0,4 day; p<0.001). Hospital stay was similar. Prolonged hospital stay (>10 days) was seen in sixteen patients. Preoperative chronic renal failure (CRF) was found to be associated with prolonged hospital stay in logistic regression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both regional and local anesthesia techniques were preferable for reduced ICU stay; whereas hospital stay was not affected by the type of anesthesia. Local anesthesia seemed safer in terms of hemodynamic stability during surgery. Postoperative systemic complications were similar between groups. CRF was significantly associated with prolonged hospitalization. Regional or local anesthesia techniques might be initially considered in endovascular procedures to ensure faster recovery.

Keywords: endovascular aortic repair, general anesthesia, neuroaxial anesthesia, local anesthesia

Sünkar Kaya, Özlem Turhan, Zerrin Sungur, Ömer Ali Sayın, Ufuk Alpagut, Mert Şentürk. Evaluation of Anesthesia Management and Clinical Outcomes in Endovascular Interventions Retrospectively. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 152-159

Sorumlu Yazar: Özlem Turhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale