ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Cerrahisinde Perioperatif Viskoelastik Test Uygulamasının Kan Ürünü Kullanımına ve Sonuca Etkisi; Bölgesel Kalp Cerrahisi Merkezi Deneyimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 233-240 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.78557

Kalp Cerrahisinde Perioperatif Viskoelastik Test Uygulamasının Kan Ürünü Kullanımına ve Sonuca Etkisi; Bölgesel Kalp Cerrahisi Merkezi Deneyimi

Murat Aksun1, Saliha Aksun2, Mehmet Ali Coşar1, Elif Neziroğlu1, Senem Girgin1, Ezgi Balıkoğlu1, Nagihan Karahan1, Ali Gürbüz3
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Tromboelastografi (TEG), pıhtılaşma hakkında bilgi veren bir tanı yöntemidir. Açık kalp cerrahisinde tüm kan koruyucu önlemlere rağmen kan kayıpları olur, kan ve kan ürünlerinin kullanımı kaçınılmaz hale gelir. TEG çoğunlukla her merkezde bulunmamakta ve kan kullanımındaki alışkanlıklar, eğilimler ve klinik deneyimler gereksiz kan ve kan ürünleri kullanımına neden olma ihtimalini yaratmaktadır. Bu çalışmada kalp cerrahisinde tromboelastografi kullanımının kan ve kan ürünleri kullanımına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 18-70 yaş arası açık kalp ameliyatı geçirmiş 200 hasta dahil edildi. Kardiyopulmoner baypas (KPB) sonrası protamin uygulaması sonrasında vakaların 120-150 sn aralığında Aktive Pıhtılaşma Süresi (ACT) değerine sahip olduğu doğrulandı. TEG grubundaki 100 hastada pıhtılaşma durumu TEG ile değerlendirildi ve kan ve kan ürünü kullanımının nasıl yapılacağına karar verildi. Kontrol grubundaki 100 hastaya klinik deneyim ve öngörüye dayalı olarak kan ve kan ürünü kullanımı uygulandı. Toplam kullanılan kan ve kan ürünü miktarı, sıvı dengesi, inotrop ihtiyacı, mekanik ventilatör süresi, komplikasyonlar, yoğun bakım süreleri ve taburcu süreleri kaydedildi.
Bulgular: TEG grubunda KPB sonrası Taze Dondurulmuş Plazma (TDP) kullanımı, kontrol grubu TDP kullanımından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p <0.05). Çalışma grubunda ameliyat sonrası TDP ve ameliyat sonrası trombosit kullanımı, kontrol grubunun ameliyat sonrası TDP ve ameliyat sonrası trombosit değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.05).
Sonuç: Tromboelastografi kullanımı, KPB sonrası TDP kullanımının azaltılması ve postoperatif dönemde TDP ve trombosit kullanımının azaltılması açısından oldukça faydalı bir izlemdir. Bu sayede gereksiz kan ve kan ürünleri kullanımının önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tromboelastografi, kan ürünü, açık kalp cerrahisi

The Impact of Perioperative Viscoelastic Test Application on Blood Product Usage and Outcome in Cardiac Surgery; Regional Cardiac Surgery Center Experience

Murat Aksun1, Saliha Aksun2, Mehmet Ali Coşar1, Elif Neziroğlu1, Senem Girgin1, Ezgi Balıkoğlu1, Nagihan Karahan1, Ali Gürbüz3
1Department Of Anestesiology, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Clinical Biochemistry, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Thromboelastography (TEG) is a diagnostic modality that gives information about coagulation. Despite all blood-preserving precautions in open heart surgery there are blood losses and the use of blood and blood products becomes inevitable. TEG is mostly not available in every center and habits, trends and clinical experience in blood use create the possibility of causing unnecessary use of blood and blood products. In this study, it was aimed to determine the effect of the use of thromboelastography on the use of blood and blood products in cardiac surgery.
Methods: Two hundred patients between 18-70 years old who underwent open heart surgery were included in the study. After the cardiopulmonary bypass (CPB), the cases were confirmed to have an Activated Clotting Time (ACT) value in the range of 120-150 sec after protamine administration. In 100 patients in the TEG group, the coagulation status was evaluated with TEG and it was decided how to apply blood and blood product use. Blood and blood product use was applied to 100 patients in the control group based on clinical experience and foresight. The total amount of blood and blood product used, fluid balance, need for inotropics, mechanical ventilator time, complications, duration of intensive care and discharge times were recorded.
Results: Use of Fresh Frozen Plasma (FFP) at the after CPB in the TEG group was statistically significantly lower than that of the control group FFP (p<0.05). Postoperative FFP and postoperative platelet use in the study group were statistically significantly lower than in the postoperative FFP and postoperative platelet values of the control group (p <0.05).
Conclusion: The use of thromboelastography is a very useful monitoring in terms of reducing FFP use after CPB and reducing FFP and platelet usage in the postoperative period. In this way, the unnecessary use of blood and blood products can be prevented.

Keywords: Thromboelastography, blood product, open heart surgery

Murat Aksun, Saliha Aksun, Mehmet Ali Coşar, Elif Neziroğlu, Senem Girgin, Ezgi Balıkoğlu, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz. The Impact of Perioperative Viscoelastic Test Application on Blood Product Usage and Outcome in Cardiac Surgery; Regional Cardiac Surgery Center Experience. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 233-240

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale