ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Proksimal Torakal Aort Cerrahisinde Yan Greft Axiller Arter Kanülasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 175-180 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.69672

Proksimal Torakal Aort Cerrahisinde Yan Greft Axiller Arter Kanülasyonu

Semih Murat Yücel, Serkan Burc Deser, Mustafa Kemal Demirağ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyopulmoner bypass sırasında en sık tercih edilen arteriyel kanülasyon bölgesi asendan aortadır. Ancak proksimal torakal aort segmentlerini içeren patolojilerin cerrahi tedavisinde alternatif arteryel kanülasyon bölgelerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu amaçla da geçmiş yıllarda femoral arter sık kullanılmakta iken günümüzde aksiller arter kanülasyonu çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Aksiller arter direkt kanüle edilebileceği gibi yan greft tekniği ile indirekt kanülasyon da yapılabilir. Biz bu çalışmada yan greft aksiller arter kanülasyonu tekniği ile opere ettiğimiz proksimal torakal aort patolojisi olan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Ocak 2008 - Aralık 2018 tarihleri arasında yan greft aksiller arter kanülasyonu tekniği ile proksimal torasik aort patolojileri nedeniyle opere edilen 46 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bu 46 hastanın tamamında yan greft aksiller arter kanülasyon tekniği başarılı olarak uygulandı. Hiçbir hastada aksiller arter hasarı gözlenmedi. Hiçbir hastada sağ üst ekstremitede kalıcı nörolojik defisit gelişmedi. Hiçbir hastada aksiller kanülasyon bölgesinde enfeksiyon yoktu. 10 hastada (% 21.7) hastane mortalitesi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde proksimal torasik aort ameliyatları için giderek daha fazla tercih edilen periferik kanülasyon yöntemi aksiller arter kanülasyonudur. Bu yöntemin en önemli avantajı antegrad serebral ve sistemik perfüzyon sağlaması ve retrograd embolizasyon riskinin olmamasıdır. Aksiller arter kanülasyonuna bağlı olarak lokal komplikasyonlar (örn. brakiyal pleksus ve aksiller arter hasarı) ortaya çıkabilir. Yan greft aksiller kanülasyon tekniğinin kullanılması bu komplikasyonların gelişme riskini azaltabilir. Biz de çalışmamızda yan greft aksiller arter kanülasyonu tekniği ile opere edilen hastalarımızda tercih edilen kanülasyon bölgesi nedeniyle herhangi bir lokal veya sistemik komplikasyonla karşılaşmadık.

Anahtar Kelimeler: Yan greft, aksiller arter kanülasyonu, proksimal torakal aort cerrahisi

Side Graft Axillary Artery Cannulation in Proximal Thoracic Aortic Surgery

Semih Murat Yücel, Serkan Burc Deser, Mustafa Kemal Demirağ
Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The most preferred arterial cannulation region during cardiopulmonary bypass is ascending aorta. However, alternative arterial cannulation regions may be needed in the surgical treatment of pathologies involving proximal thoracic aortic segments. For this purpose, femoral artery is frequently used in past years, but nowadays axillary artery cannulation is widely used. Axillary artery cannulation can be performed either directly/indirectly. In this study, we aimed to evaluate outcomes of patients who were operated due to proximal thoracic aortic pathology with side graft axillary artery cannulation.
METHODS: Forty-six patients who operated due to proximal thoracic aortic pathologies with side graft axillary cannulation technique between January 2008- December 2018 in our hospital were evaluated retrospectively.
RESULTS: Side graft axillary cannulation technique was successfully applied in all patients. Axillary artery injury did not occur in any patient. No permanent neurological deficit developed at the right upper extremity and there was no infection at cannulation region in any patient. There were 10 (21.7%) patients with hospital mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nowadays, increasingly preferred peripheral cannulation method is axillary cannulation for proximal thoracic aortic operations. The most important antadvantages of this method are presence of antegrade cerebral/systemic perfusion and absence of retrograde embolization risk. Local complications (e.g. brachial plexus/axillary artery injury) due to cannulation of the axillary artery may occur. Using side graft axillary cannulation technique can reduce risk of developing these complications. In our study, we did not encounter any local/ systemic complications due to preferred cannulation region in our patients who were operated by side graft axillary artery cannulation technique.

Keywords: Side graft, axillary artery cannulation, proximal thoracic aortic surgery

Semih Murat Yücel, Serkan Burc Deser, Mustafa Kemal Demirağ. Side Graft Axillary Artery Cannulation in Proximal Thoracic Aortic Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 175-180

Sorumlu Yazar: Semih Murat Yücel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale