ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Torakotomi Sonrası Analjezide Torakal Epidural Fentanil, Fentanil / Bupivakain, Fentanil / Ropivakain yada Fentanil / Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 162-167 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.162

Torakotomi Sonrası Analjezide Torakal Epidural Fentanil, Fentanil / Bupivakain, Fentanil / Ropivakain yada Fentanil / Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu, Yasemin Altuntaş, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Torakal epidural analjezi (TEA) akciğer cerrahisi olgularında postoperatif ağrı tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda torakotomi geçiren hastalarda postoperatif aneljezi için torakal epidural yöntemiyle fentanil ve birlikte verilen lokal anestezik ilaçların hemodinami ve ağrı skorları üzerine etkilerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Torakotomi geçiren 80 hasta 4 gruba ayrıldı. Postoperatif TEA için hasta gruplarına; fentanil + serum fizyolojik, fentanil + ropivakain, fentanil + bupivakain, fentanil + levobupivakain uygulandı. Hemodinamik veriler ve ağrı skorları kaydedildi.
BULGULAR: Levobupivakainin fentanil ile kombinasyonu, ropivakain ve bupivakaine göre daha etkili analjezi sağladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TEA postoperatif dönemde hastanın yeterli solunum gücü ve akciğer ekspansiyonu için son derece önemlidir. Torakotomi gibi ağrılı girişim sonrası TEA’de lokal anestezik fentanil kombinasyonu daha etkin analjezi sağladı. Levobupivakainin + fentanil analjezisinin diğer gruplara göre daha etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Torakotomi, Torakal Epidural Analjezi, Postoperatif Ağrı

Comparison of thoracic epidural fenatanil, fentanyl / bupivacaine, fentanyl / ropivacaine or fentanyl / levobupivacaine for postthoracotomy analgesia

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu, Yasemin Altuntaş, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
Dr.siyami Ersek Thotacic And Cardiovasculary Center, Department Of Anasthesiology And Reanimation

INTRODUCTION: Thoracic epidural analgesia (TEA) is a method used for postoperative pain management in thoracic surgery patients. In our study, in patients with postoperative TEA method thoracotomy, we compared the effects of fentanyl and local anesthetic drugs on hemodynamics and pain scores.
METHODS: 80 patients undergoing thoracotomy were divided into 4 groups. In patients groups for postoperative TEA was administered fentanyl, fentanyl + ropivacaine, fentanyl + bupivacaine, fentanyl + levobupivacaine. Hemodynamic data and pain scores were recorded.
RESULTS: Levobupivacaine in combination with fentanyl, providing a more effective analgesia compared to ropivacaine and bupivacaine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TEA is extremely important for the patient's sufficient respiratory effort and lung expansion in the postoperative period. It was concluded that after many painful procedures such as thoracotomy in thoracic epidural use of fentanyl together with local anesthetics provides more effective analgesia. Compared to other groups levobupivacaine+fentanyl analgesia was more effective.

Keywords: Thoracotomy, Thoracic epidural analgesia, Postoperative pain

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu, Yasemin Altuntaş, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç. Comparison of thoracic epidural fenatanil, fentanyl / bupivacaine, fentanyl / ropivacaine or fentanyl / levobupivacaine for postthoracotomy analgesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 162-167

Sorumlu Yazar: Türkan Kudsioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale