ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Çift Lümenli Tüple Yapılan Endobronşiyal Entübasyona Bağlı Bronşiyal Rüptür [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 45-48 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.045

Çift Lümenli Tüple Yapılan Endobronşiyal Entübasyona Bağlı Bronşiyal Rüptür

Burhan Dost1, Sami Karapolat2, İlknur Suidiye Şeker1, Ali Kılıçgün3, Ömür Öztürk1, Onur Özlü1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu

Giriş: Postentübasyon trakeobronşiyal rüptür nadir görülen ciddi bir komplikasyondur.
Olgu sunumu: 50 yaşındaki kadın olguda nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetlerine neden olan sağ hemidiyafragma elevasyonu saptanmış ve diyafragma pilikasyonu amacıyla sağ torakotomi yapılmıştır. Sol çift lümenli endobronşiyal entübasyon tüpü ile entübe edilen olguda operasyon esnasında mediastinal amfizem gelişmiş ve sol ana bronş membranöz kısmında rüptür saptanmıştır. Bronşiyal rüptürün primer olarak tamir edildiği olgu postoperatif 8. günde sorunsuz olarak taburcu edilmiştir.
Sonuç: Çift lümenli endobronşiyal entübasyon tüpleri ile yapılan entübasyonlarda tüp ucu vokal kordları geçer geçmez stilenin çıkarılması rüptür riskini azaltacaktır. Bu olgularda perioperatif tanı ve erken primer tamir ile olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çift lümenli endobronşiyal tüp, Bronş rüptürü, Stile; Primer tamir

Bronchial Rupture Due to Endobronchial Intubation with Double-Lumen Tube

Burhan Dost1, Sami Karapolat2, İlknur Suidiye Şeker1, Ali Kılıçgün3, Ömür Öztürk1, Onur Özlü1
1Duzce University School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Düzce, Turkey
2Duzce University School Of Medicine, Department Of Chest Surgery, Düzce, Turkey
3Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Department Of Chest Surgery, Bolu, Turkey

Introduction: Postentubation tracheobronchial rupture is a rare serious complication.
Case report: In a case of 50 years-old woman, right diaphragmatic elevation causing dyspnea and chest pain complaints was found and right thoracotomy was applied for diaphragm plication. In the case entubated with left side endobronchial intubation tube, mediastinal emphysema occurred during the operation and rupture was found in membranous part of the left main bronchi. Bronchial rupture was repaired primary and the patient was discharged without any complications on the 8th day of postoperative.
Conclusion: Taking out style as soon as the tip of the tube passes vocal cords will lower the risk of rupture in the intubations with double lumen endobronchial tubes. In such cases positive results are found with perioperative diagnosis and early primary repair.

Keywords: Double lumen endobronchial tube, Bronchial rupture, Stylet; Primary repair

Burhan Dost, Sami Karapolat, İlknur Suidiye Şeker, Ali Kılıçgün, Ömür Öztürk, Onur Özlü. Bronchial Rupture Due to Endobronchial Intubation with Double-Lumen Tube. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Sami Karapolat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale