ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Takotsubo Kardiyomiyopatisine Bağlı Gelişen Periferik Arteryel Emboli [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 183-186 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.38039

Takotsubo Kardiyomiyopatisine Bağlı Gelişen Periferik Arteryel Emboli

Ali Kemal Gür1, Esra Eker2, Arzu Esen Tekeli2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye

Takotsubo sendromu koroner arterlerin normal olmasına rağmen sol ventrikül fonksiyon bozukluğu ve sol ventrikül anevrizması ile seyreden nadir görülen bir patolojidir. Bu patoloji genellikle yaşlı, postmenapozal kadınlarda fiziksel veya duygusal stres altında çıkmaktadır. Bu nedenle kırık kalp sendromu, stresle ilişkili kardiyomyopati ve geçici sol ventrikül anevrizması diğer tanımlarıdır Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından kardiyomiyopatiler içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu yazımızda emosyonel stres sonrası gelişen ve kendini akut koroner sendrom ile gösteren Takotsubo sendromu tanısı sonrası periferik embolisi olan 34 yaşında bir kadın hasta sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Takatsubo sendromu, kalp yetmezliği, postmenapozal kadın, akut koroner sendrom

Peripheral arterial embolism due to Takotsubo cardiomyopathy

Ali Kemal Gür1, Esra Eker2, Arzu Esen Tekeli2
1Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Cardiovascular Surgery Department, Van, Turkey
2Van Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van, Turkey

Takotsubo syndrome is a rare pathology with left ventricular dysfunction and left ventricular aneurysm despite normal coronary arteries. This pathology is usually manifested by physical or emotional stress in older, postmenopausal women. Therefore, other definitions of fracture heart syndrome, stress-related cardiomyopathy and transient left ventricular aneurysm are classified by the American Heart Association into cardiomyopathies. We present a 34-year-old female patient with peripheral embolism after the diagnosis of Takotsubo syndrome that develops after emotional stress and shows itself as acute coronary syndrome.

Keywords: Takotsubo syndrome, heart failure, postmenopausal woman, acute coronary syndrome

Ali Kemal Gür, Esra Eker, Arzu Esen Tekeli. Peripheral arterial embolism due to Takotsubo cardiomyopathy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 183-186

Sorumlu Yazar: Ali Kemal Gür, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale