ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Trakeal Stenozun Rijit Bronkoskop ve Balon Dilatasyonla Tedavisinde Total İntravenöz Anestezi Kullanımı: 4 Olgunun Sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 174-179 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.174

Trakeal Stenozun Rijit Bronkoskop ve Balon Dilatasyonla Tedavisinde Total İntravenöz Anestezi Kullanımı: 4 Olgunun Sunumu

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, İzmir, Türkiye

Trakea stenozu konjenital, edinsel ve idiopatik nedenlerle oluşan bir havayolu obstrüksiyonudur. En sık görülen etyoloji ise entübasyon veya trakeostomiye bağlı uzamış mekanik ventilasyondur. Entübasyona bağlı trakeal stenoz, endotrakeal kaf basıncının trakea mukozası ortalama kapiller-arterioler kan basıncını aşması sonucu oluşur. Girişimsel bronkoskopik yöntemler özellikle son yıllarda seçilmiş hastalarda düşük komplikasyon oranları nedeniyle hem tanı hem de tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle genel anestezi altında uygulanan rijit bronkoskopide hızlı bir anestezi indüksiyonu ile kontrollü bir havayolu ve ventilasyon sağlanarak güvenli bir müdahale yapılabilir. Bu yazıda entübasyona bağlı trakeal stenoz gelişen dört olguda rijit bronkoskopi eşliğinde yapılan balon dilatasyon uygulamasında total intravenöz anestezi yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakeal stenoz, rijit bronkoskopi, intravenöz, anestezi, sugammadeks

The Use of Total Intravenous Anesthesia During Rigid Bronchoscopy And Balloon Dilatation in The Treatment Of Tracheal Stenosis: A Report of 4 Cases

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Clinic Of Anesthesia, Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Education And Research Hospital, İzmir, Turkey

Tracheal stenosis is airway obstruction caused by congenital, acquired and idiopathic. The most common etiology is intubation or tracheostomy due to prolonged mechanical ventilation. Tracheal stenosis due to intubation occurs as a result that the endotracheal cuff pressure exceeds the mean capillary-arteriolar blood pressure in tracheal mucosa. Interventional bronchoscopic procedures have commonly used in recent years for both diagnosis and treatment because of low complication rates in selected patients. In particular, by rapid induction of anesthesia, it is possible to have controlled airway and ventilation during rigid bronchoscopy performed under general anesthesia. In particular, the rigid bronchoscopy performed under general anesthesia, providing a controlled airway and ventilation, with a rapid induction of anesthesia procedures that ensure adequate muscle relaxation is performed. In this paper, total intravenous anesthesia management under the application of the ballon dilatation along with rigid bronchoscopy is presented in four cases with tracheal stenosis due to intubation.

Keywords: Tracheal stenosis, rigid bronchoscopy, intravenous, anesthesia, sugammadex

Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal. The Use of Total Intravenous Anesthesia During Rigid Bronchoscopy And Balloon Dilatation in The Treatment Of Tracheal Stenosis: A Report of 4 Cases. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 174-179

Sorumlu Yazar: Canan Salman Önemli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale