ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı süresi mortaliteyi etkiler [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 152-159 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.04909

Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı süresi mortaliteyi etkiler

Gülçin Patmano1, Mehmet Tercan1, Ahmet Kaya1, Durdu Karakız2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut böbrek hasarı (ABH) gelişimi kardiyak cerrahiden sonra nadir görülmeyen, ciddi bir komplikasyondur ve sıklıkla yüksek morbidite ve mortalite riski taşır. Diyaliz ihtiyacı olan hastaların hastane içi mortalite oranları % 70'lere kadar çıkabilmektedir.
Amacımız hastanemizde 8 yıllık periyod içerisinde yapılan kalp cerrahisi uygulamalarından sonra gelişen ABH olgularını inceleyerek ABH gelişim risk faktörlerini ve ABH gelişimi ile ortaya çıkan sonuçları belirlemekti.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak Ocak 2010 - Eylül 2018 yılları arasında kliniğimizde kardiyovasküler cerrahi geçiren 594 hasta çalışmaya alındı. Demografik özellikler, preoperatif risk faktörleri, intraoperatif değişlenler, yoğun bakım verileri ile mortalite oranları kaydedildi. Anlamlı olan verilerden klinik olarak önemi olanlar tekrar ABH günlerine göre 1-3 günlük ABH (Grup 1), 3-7 günlük ABH (Grup 2) ve ≥7 günlük ABH (Grup 3) grubu olarak üç gruba ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların % 31,1 inde ABH gözlendi. Bu hasta grubunun entübasyon süresi (p<0,001), yoğun bakım yatış süresi(p<0,001) hastane yatış süresi(p<0,001), exitus gün ortalaması (p<0,001) anlamlı olarak daha uzundu.
ABH gelişen grupta Grup 1 hariç tüm alt gruplarda yoğun bakım yatış süresi (sırasıyla p=0,001; p<0,001) ile hastane yatış süresi (sırasıyla p<0,001;p=0,001) anlamlı olarak daha uzundu. Yalnızca Grup 3'te exitus gün ortalaması daha uzundu ( p=0,002).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyak cerrahiden sonra mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler arasında ABH gelişimi önemli yer tutmaktadır. Sadece kardiyak cerrahiden sonra ABH gelişimi değil, esas olarak ABH süresi, yoğun bakım yatış süresi, hastane yatış süresi ve mortalite ile doğru orantılıdır.

Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, kardiyak cerrahi, mortalite

Duration of acute kidney injury after cardiac surgery effects mortality

Gülçin Patmano1, Mehmet Tercan1, Ahmet Kaya1, Durdu Karakız2
1Health Sciences University Mehmet Akif İnan Traning And Research Hospital, Department of Anesthesiology And Reanimation, Şanlıurfa
2Health Sciences University Mehmet Akif İnan Traning And Research Hospital, Department of Emercency Medicine, Şanlıurfa

INTRODUCTION: Acute Kidney Injury (AKI) development is not a rare complication after cardiac surgery, and is often associated with a high risk of morbidity and mortality. In-hospital mortality rates of patients in need of dialysis can reach up to %70.
Our aim was to determine the AKI developmental risk factors and the results of AKI development by examining the cases of AKI developed after cardiac surgeries performed in our hospital in 8 years period.


METHODS: 594 patients who underwent cardiovascular surgery between January 2010-September 2018 were included in the study retrospectively. Clinically important ones among the significant data divided into three groups again as 1-3 days AKI (Group 1), 3-7 days AKI (Group 2) and ≥7 days AKI (Group 3) according to AKI days.
RESULTS: AKI was observed in 31.1% of the patients. Duration of intubation(p <0.001), duration of intensive care unit(ICU) stay (p <0.001), duration of hospital stay (p <0.001) and exitus day average(p <0.001) were significantly longer in this patient group.
Duration of ICU stay (p = 0.001; p <0.001, respectively) and duration of hospital stay (p <0.001; p = 0.001, respectively) was significantly longer in AKI group, in all sub-groups except for Group 1. Exitus day average was longer just in Group 3 (p = 0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: AKI development is one of the important factors affecting mortality and morbidity after cardiac surgery. It is directly proportionate not only to AKI development after cardiac surgery, but also fundamentally to duration of AKI, duration of ICU stay, duration of hospital stay and mortality.

Keywords: acute kidney injury, cardiac surgery, mortality

Gülçin Patmano, Mehmet Tercan, Ahmet Kaya, Durdu Karakız. Duration of acute kidney injury after cardiac surgery effects mortality. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 152-159

Sorumlu Yazar: Gülçin Patmano, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale