ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İntraoperatif TEE ile tespit edilen sağ atriyal trombüs nedeniyle sol ventrikül destek cihazı yerine ECMO implantasyonu yapılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 121-124 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.121

İntraoperatif TEE ile tespit edilen sağ atriyal trombüs nedeniyle sol ventrikül destek cihazı yerine ECMO implantasyonu yapılması

Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Deniz Cevirme, Servet İzci
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dilate kardiyomiyopati kalp boşluklarında genişleme ve ventrikül fonksiyonlarında azalma ile karakterizedir, trombüs oluşumuna eğilim yaratabilir ve nihayetinde embolik olaylara sebep olabilir. Kardiyak ekokardiyografi ister transtorasik isterse de transözofageal (TEE) olsun, intrakardiyak trombüsün tespit edilmesinde önemli bir araçtır. Biz 16 yaşında halsizlik, çarpıntı ve yorgunluk şikayeti ile acil ünitesine başvuran kadın hasta sunacağız. Dilate kardiyomiyopati tanısı almış olan hasta 2 yıl önce kalp nakil listesine alınmış. Satürasyonu yoğun ventilasyona rağmen anlamlı derecede düşen hastaya endotrakeal entübasyon uygulandı. Transtorasik ekokardiyografi ile sol ve sağ ventrikülde yetersizlik ve perikardiyal sıvı tespit edildi. Sol ventrikül destek cihazı takılması planlandı ama operasyonun başında intraoperatif TEE ile 5.3x2.6 cm ve 2.3x1.9 cm çaplarında sağ atriyum içerisinde yüzen hipoekoik kitleler tespit edildi. Bu nedenle operasyon kararı ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) implantasyonu olarak değiştirildi. Sonuç olarak, eğer operasyon öncesi yeterli hazırlık yapılamadığı takdirde intraoperatif TEE cerrahi stratejilerin planlanmasında, embolik komplikasyonların riskini azaltmada ve intraoperatif komplikasyonları azaltmada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İntraoperatif transözofajgeal ekokardiografi, ECMO, dilate kardiyomiyopati, sol ventrikül destek cihazı

ECMO implementation instead of left ventricular assist device because of right atrial thrombus detected by Intraoperative transesophageal echocardiography

Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Deniz Cevirme, Servet İzci
Kartal Kosuyolu Yuksek İhtisas Research And Education Hospital

Dilated cardiomyopathy (DCM) is characterized as an enlargement of cardiac chambers and decay in ventricular functions which may lead to thrombus formation and embolic events consequently. Cardiac echocardiography, either transthoracic or transesophageal is an important diagnostic tool to detect intracardiac thrombi. However, we present a 16-years old female admitted to the emergency department with the complaining of fatigue, palpitation and dyspnea. She had a diagnosis of DCM and was included in heart transplantation list 2 years before. Her saturation drammatically dropped despite the intensive ventilation and eventually she was facilitated endotracheal intubation. Transesophageal echocardiography revealed left and right ventriculary failure and pericardial effusion. Left ventricile assist device implementation (LVAD) was planned but at the beginning of the surgery, the intraoperative TEE showed hypoechoic masses which were 5.3x2.6 cm and 2.3x1.9 cm in diameter and floating in the right atrium. Therefore, surgical plan switched to ECMO implantation. As a conclusion, if enough preoperative preparation can not be made, intraoperative transesophageal echocardiography may be useful in planning the surgical strategies to decrease the risk of embolic complications and protect from intraoperative complications.

Keywords: Intraoperative transesophageal echocardiography, ECMO, dilated cardiomyopathy, left ventricule assist device

Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Deniz Cevirme, Servet İzci. ECMO implementation instead of left ventricular assist device because of right atrial thrombus detected by Intraoperative transesophageal echocardiography. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 121-124

Sorumlu Yazar: Mustafa Emre Gürcü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale