ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarında İş Stresi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 105-110 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.105

Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarında İş Stresi

Onur Yarar1, Recayi Madaslı2
1Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık en önemli hizmet kollarından biri olup insanların kaliteli ve en iyi sağlık hizmeti alabilmesi için, sağlık çalışanının gereksinimlerinin maddi ve manevi olarak giderilmesi gerekmektedir. Yoğun bakım, hastanelerdeki en kritik ünitedir. Buradaki hastalar hayati tehlikeyi en yüksek taşıyan hastalardır. Bu durum hastaların bakımını ve tedavisini üstlenmiş sağlık personelleri için yoğun strese neden olmaktadır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada bu stres seviyesi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu araştırmaya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde çalışmakta olan 115 personel katılmıştır. Araştırmanın verileri yoğun bakım ünitesi çalışanları üzerinde yapılan “İş Stresi ile ilgili anket” aracılığı ile toplanmıştır. Bu anket 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anket uygulanan evrenin “Kişisel özellikleri” incelenmiştir. İkinci bölümde “Mesleki Değerlendirme” ye ilişkin sorulara verilen cevapların dağılımı bulunmaktadır. Veriler betimleyici istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın bulguları iş stresi düzeyi ile meslek, yaş, cinsiyet ve medeni durum arasında anlamlı farklar olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, yoğun bakım çalışanlarının görev tanımları iyi yapılarak çalışma saatlerinin özel yaşantılarına etkisi azaltılmalıdır. Ücret düzeyleri personelin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye getirilmelidir.Yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeli sayısı arttırılıp iş yükü azaltıldığında iş motivasyonu artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: İş stresi, Yoğun bakım çalışanları, Hastane çalışanları.

Occupational Stress of Health Personnel Who Work At the Intensive Care Department

Onur Yarar1, Recayi Madaslı2
1Okan University Vocational School of Health Services, Istanbul
2Antalya Education and Research Hospital, Antalya

INTRODUCTION: Health is very important sector. In order for receiving quality health care services, the work conditions of health care workers should be taken in to the consideration. Intensive care departments are among the most critical unitsat the hospitals. Patients receiving care in the intensive care departments have the maximum life risks. This life risks cause serious stress at the workers who are responsible to care these risky patients.


METHODS: The purpose of this study is to measure the work stress of intensive care personnel work at the hospitals. The participants of the study are 115 intensive care workers in Antalya Education and Research Hospital. Data gathered through a “Work Stress Survey.” The survey has a three sub categories. The first sub category has several questions related to the demographic information of the workers. The second part is consisted of questions related to the “vocational evaluation” and the last part has questions related to “work stress.”
RESULTS: The findings indicated that there are statistically significant relationships between stress levels and intensive care workers jobs, age, sex and marital status.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that the work definitions at the intensive care department are needed to be redefined to reduce the working hours for the personnel. Secondly, wages for the intensive care workers should be increased to meet the needs of the personnel.

Keywords: Work stress, Intensive care personnel, Hospital workers.

Onur Yarar, Recayi Madaslı. Occupational Stress of Health Personnel Who Work At the Intensive Care Department. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 105-110

Sorumlu Yazar: Onur Yarar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale