ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - XII (265 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Sarılık ve Sonuçları
Jaundice and Its Results After Cardiac Surgery
Zihni Mert Duman, Barış Timur, Muhammed Bayram, Timuçin Aksu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.74436  Sayfalar 105 - 112 (674 kere görüntülendi)

3.
Kardiyak Cerrahide Anestezistlerin Ameliyat Sonrası Gelişmiş İyileşme (ERAS) Protokolü Farkındalığı
Anesthesiologists’ Awareness of the ERAS Protocol in Cardiac Surgery
Senem Girgin, Murat Aksun, Birzat Emre Gölboyu, Ahmet Salih Tüzen, Nagihan Karahan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.97830  Sayfalar 113 - 121 (798 kere görüntülendi)

4.
Kalp Cerrahisinde İntraoperatif Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi Takibi Nörokognitif Disfonksiyonu Önlemede Güvenilir Bir Takip Yöntemi midir?
Can Intraoperative Near-Infrared Spectroscopy Monitoring a Reliable Monitoring Method in Preventing Neurocognitive Dysfunction in Cardiac Surgery? Neurocognitive Monitoring Method in Cardiac Surgery
Nur Ürküt Baz, Pınar Karaca Baysal, Pınar Yıldırım özkan, Ömer Faruk Savluk
doi: 10.14744/GKDAD.2022.05668  Sayfalar 122 - 128 (291 kere görüntülendi)

5.
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Tanılı Olgularda Nötrofil/Lenfosit Oranı Değişikliklerinin Operasyon Sonrası Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi
The Effect of Variations in the Neutrophil/Lymphocyte Ratio on The Length of Post-Operative ICU Stay in Cases Diagnosed with Transposition of the Great Arteries
Hatice Dilek Özcanoğlu, Erkut Öztürk, Şerife Özalp, Selin Sağlam, İncila Ali Kahraman, Berra Tan Recep, Behzat Tüzün, Cansaran Tanıdır, Funda Gümüş Özcan, Ali Can Hatemi
doi: 10.14744/GKDAD.2022.48802  Sayfalar 129 - 134 (283 kere görüntülendi)

6.
Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisinde Del Nido ve Soğuk Kan Kardiyoplejisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Del Nido and Cold Blood Cardioplegia on Renal Functions in the Surgery of Congenital Heart Diseases
Fatma Ukil Işıldak, Yasemin Yavuz, Sedat Arısüt, Abdullah Arif Yılmaz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.71501  Sayfalar 135 - 143 (319 kere görüntülendi)

7.
Endobronşiyal Ultrason Eşliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunda (EBUS-TBİA), Bilinçli Sedasyon ile Genel Anestezinin Retrospektif Karşılaştırılması
Retrospective Comparison of Conscious Sedation and General Anesthesia in Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration
Umut Kara, Deniz Doğan, Mehmet Emin İnce, Nesrin Öcal, Yakup Arslan, Fatih Şimşek, Gökhan Özkan, Sami Eksert, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Cantürk Taşçı, Ahmet Coşar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26937  Sayfalar 144 - 152 (437 kere görüntülendi)

8.
Karotis Endarterektomisi İçin Ultrason Rehberliğinde Erektor Spina Plan Bloku: Olgu Serisi
Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Carotid Endarterectomy: A Case Series
Ali Sait Kavaklı, Tayfun Sügür, Hayri Fatih Metinyurt, Arzu Karaveli, Burak Aksu, Kadir Sağdıç, Umut Verkal Pekgül
doi: 10.14744/GKDAD.2022.88156  Sayfalar 153 - 157 (314 kere görüntülendi)

9.
Yoğun Bakım Ünitelerimizde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Uygulamalarımız: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma
Percutaneous Dilatational Tracheostomy Applicatıons in Our Intensive Care Units: A 10-Year Retrospective Study
Şule Batçık, Tolga Koyuncu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.94899  Sayfalar 158 - 163 (340 kere görüntülendi)

10.
Üçüncü Basamak Yoğun Bakımda COVID-19'lu Hastalarda Pnömotoraks
Pneumothorax in Patients with COVID-19 in Tertiary Intensive Care
Şerife Gökbulut Bektaş, Demet Bölükbaşı, Baha Burak Konak, Ahmet Gökhan Akdağ, Aydan Çalışkan, Seval İzdeş
doi: 10.14744/GKDAD.2021.03371  Sayfalar 164 - 171 (262 kere görüntülendi)

11.
COVID-19 İlişkili Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Hastalarında Sitomegalovirüs Reaktivasyonunun Önemi
The Importance of CMV Reactivation in COVID-19-Related ARDS Patients
Lerzan Doğan, Zeynep Tuğçe Sarıkaya, Bülent Güçyetmez, İbrahim Özkan Akıncı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.40327  Sayfalar 172 - 177 (367 kere görüntülendi)

12.
Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran COVID-19 Pnömonisi Hastalarında Pnömotoraks ve Pnömomediastinum: Tek Merkezli Retrospektif Analiz
Pneumothorax and Pneumomediastinum in Patients admitted to Intensive Care Unit with COVID-19 Pneumonia: A Single-Center Retrospective Analysis
Kazım Rollas, Taner Çalışkan, Tunzala Yavuz, Işıl Köse Güldoğan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.54366  Sayfalar 178 - 183 (385 kere görüntülendi)

13.
Kardiyak Arrest Gelişen Hastalarda Terapötik Hipotermi Uygulaması
The use of Therapeutic Hypothermia in Patients Having Cardiac Arrest
Gönül Erkan, Buket Özyaprak, Ferdane Aydoğdu Kaya, Dursun Topal, Yılmaz Apaydın, Nail Kahraman, Ayşe Baysal
doi: 10.14744/GKDAD.2021.03274  Sayfalar 184 - 190 (369 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Eş Zamanlı Off-Pump Koroner Baypas ve Akciğer Rezeksiyonu Olgusunda Anestezik Yaklaşım
Anesthetic Approach in a Case of Concurrent Off-Pump Coronary Bypass and Lung Resection
Elvin Kesimci, Deniz Sivrioğlu, Zeynep Kayhan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.85698  Sayfalar 191 - 194 (267 kere görüntülendi)

15.
Pacemaker Takılmamış Komplet Atriyoventriküler Bloklu Gebede Spinal Anestezi ile Sezaryen ve Başarısız Spinal Anestezi Yönetimi
Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia in a Parturient Having Complete Atrioventricular Block without Pacemaker and Failed Spinal Anesthesia Management
Ülgen Öztürk Toyran, Gözde İnan, Esin Tekin, Dudu Berrin Günaydın
doi: 10.14744/GKDAD.2022.46548  Sayfalar 195 - 199 (302 kere görüntülendi)

GERI ÇEKME
16.
Geri Çekme
Retraction

Sayfa 200 (214 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale