ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Endobronşiyal Ultrason Eşliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunda (EBUS-TBİA), Bilinçli Sedasyon ile Genel Anestezinin Retrospektif Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 144-152 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.26937

Endobronşiyal Ultrason Eşliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunda (EBUS-TBİA), Bilinçli Sedasyon ile Genel Anestezinin Retrospektif Karşılaştırılması

Umut Kara1, Deniz Doğan2, Mehmet Emin İnce1, Nesrin Öcal2, Yakup Arslan2, Fatih Şimşek1, Gökhan Özkan1, Sami Eksert1, Mehmet Burak Eşkin1, Serkan Şenkal1, Cantürk Taşçı2, Ahmet Coşar1
1Sağlık Bilimler Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimler Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bilinçli sedasyon (BS) ile genel anestezi (GA) altında uygulanan endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonunda (EBUS-TBİA) işlem özellikleri ve komplikasyon oranlarını karşılaştırmaktır. İkincil amaç ise genel anestezi için kullanılan hava yolu araçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmada, tersiyer bir hastanenin bronkoskopi merkezinde, Ocak 2017 ile Aralık 2021 tarihleri arasında EBUS-TBİA yapılan hastalar retrospektif analiz edildi. On sekiz yaş ve üstünde olup tıbbi verilerinde eksiklik olmayan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar, BS ve GA olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, “American Society of Anesthesiologist (ASA)” fiziksel statü, EBUS-TBİA, hasta başına düşen aspire lenf nodu işlem sayısı ortalaması ve işlem sırasındaki komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmadaki 773 hastanın 454’ü (%58,7) BS grubunda, 319’u (%41,3) GA grubundaydı. GA grubunda en sık klasik laringeal mask airway (LMA) (%92,1); LMA içinde de en sık 4 numara LMA (%71,7) kullanıldı. BS grubunda 308 (%68) hastaya midazolam, 146 (%32) hastaya midazolam+fentanil kombinasyonu uygulandı. EBUS-TBİA’da hasta başına düşen aspire edilen lenf nodu işlem sayısı ortalaması; GA grubunda BS grubuna göre daha yüksek bulundu (1,63’e karşı 1,32). BS grubunda, GA grubuna göre (%9,7’ye karşı %4,4) daha sık komplikasyon görüldü.
Sonuç: EBUS-TBİA’da GA'nın; hasta başına düşen lenf nodu sayısı ve komplikasyon oranları açısından, BS'ye göre daha etkili ve güvenli; klasik LMA’nın da uygun bir hava yolu aracı olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, bilinçli sedasyon, endobronşiyal ultrasonografi, laringeal mask airway

Retrospective Comparison of Conscious Sedation and General Anesthesia in Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration

Umut Kara1, Deniz Doğan2, Mehmet Emin İnce1, Nesrin Öcal2, Yakup Arslan2, Fatih Şimşek1, Gökhan Özkan1, Sami Eksert1, Mehmet Burak Eşkin1, Serkan Şenkal1, Cantürk Taşçı2, Ahmet Coşar1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Objectives: : The main objective of this study was to evaluate the procedure characteristics and complication rates of ultrasound-guided endobronchial transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) performed under conscious sedation (CS) versus general anesthesia (GA). The airway devices used for GA were being evaluated as a secondary aim.
Methods: Patients who had EBUS-TBNA at our tertiary hospital’s between January 2017 and December 2021 were retrospectively studied. The study included all participants who were 18 years or older and had no missing medical data. The patients were divided into two groups: Those who had CS and those who had GA. Age, gender, ASA physical status, EBUS-TBNA mean number of lymph node (LN) per patient, and complications during the procedure were compared between groups.
Results: There were 454 patients (58.7%) in the CS group and 319 patients (41.3%) in the GA group in our sample of 773 patients. Classical laryngeal mask airway (LMA) (92.1%) was the most common in the GA group, whereas number 4 LMA (71.7%) was the most preferred in LMA. In EBUS-TBNA, the average number of aspirated LN procedures per patient was greater in the GA group than in the CS group (1.63 vs.1.32). Complications were more common in the CS group than in the GA group (9.7% vs. 4.4%).
Conclusion: The GA approach in EBUS-TBNA was shown to be more successful and safer than the CS approach in terms of number of LNs per patient and complication rates. We also determined that the classic LMA is an appropriate airway device in EBUS-TBNA.

Keywords: Anesthesia, conscious sedation, endobronchial ultrasound, endobronchial ultrasonography, laryngeal mask airway

Umut Kara, Deniz Doğan, Mehmet Emin İnce, Nesrin Öcal, Yakup Arslan, Fatih Şimşek, Gökhan Özkan, Sami Eksert, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Cantürk Taşçı, Ahmet Coşar. Retrospective Comparison of Conscious Sedation and General Anesthesia in Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 144-152

Sorumlu Yazar: Deniz Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale