ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (553 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (632 kere görüntülendi)

3.
Konu Dizini
Subject Issue

Sayfalar VI - IX (527 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar X - XVI (527 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Kalp cerrahisinde yaş ve frailite
Aging and Frailty in Cardiac Surgery
Elvin Kesimci
doi: 10.5222/GKDAD.2019.04934  Sayfalar 223 - 228 (798 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Bir Üniversite Hastanesinde Peroperatif Kan Transfüzyon Uygulamalarını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Peroperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital
Gamze Küçükosman, Merve Ezgi Dinçer, Burcu Akkaya, Hilal Ayoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2019.70188  Sayfalar 229 - 241 (1856 kere görüntülendi)

7.
Kalp Cerrahisinde Albümin Değerinin ve Sıvı Replasman Yönetiminin Postoperatif Döneme Etkisi
The Effects Of Albumin Level And Management of Fluid Replacement on Postoperative Outcome in Cardiac Surgery
Nurşen Tanrıkulu, Babürhan Özbek, Ergun Demirsoy
doi: 10.5222/GKDAD.2019.07269  Sayfalar 242 - 246 (1441 kere görüntülendi)

8.
Çift Lümenli Endobronşiyal Tüpün Pozisyonunun Doğrulanmasında Toraks Ultrasonografi Yönteminin Etkinliği
Effectiveness Thoracic Ultrasonography to Confirm Position of Double Lumen Endobronchial tube
Ali Doğan, Hilal Sazak, Mehtap Tunc, Ali Alagöz
doi: 10.5222/GKDAD.2019.62534  Sayfalar 247 - 256 (811 kere görüntülendi)

9.
Alt Ekstremite Vasküler Cerrahisinde Bupivakain İle Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparıson Of The Effects Of Bupıvacıne And Levobupıvakaın In Lower Extremıty Vascular Surgery
Ercan Siyahkoç, Nurgül Yurdseven, İncifer Siyahkoç, Murat Acarel, Suna Yaka
doi: 10.5222/GKDAD.2019.30932  Sayfalar 257 - 263 (1210 kere görüntülendi)

10.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Olgularının Retrospektif İncelenmesi
Retrospective Investigation of Brain Death and Organ Donation Cases in a Training and Research Hospital
Yasin Uzuntarla
doi: 10.5222/GKDAD.2019.98159  Sayfalar 264 - 269 (762 kere görüntülendi)

11.
Melatonin premedikasyonunun epidural anestezi yapılan hastalarda intraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreler, periferiferik oksijen satürasyonu, postoperatif anksiyete ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi
İnvestigation on the effects of melatonin premedication to intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in the patients that in epidural anesthesia
Mehmet Kaya, Abdulkadir Yektaş, Abdurahman Çetin
doi: 10.5222/GKDAD.2019.55477  Sayfalar 270 - 280 (1285 kere görüntülendi)

12.
İzole Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Aortik Kros Klemp Sırasında Çıkan İdrar Miktarı: Postoperatif Akut Böbrek Hasarının Bir Göstergesidir.
Urinary Output During The Aortic Cross-Clamping Period In Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: An Indicator of Postoperative Acute Kidney Injury.
Mehmet Yılmaz, Ayse Zeynep Turan, Vildan Kılıç Yılmaz, İpek Yakın Düzyol, Ufuk Aydın
doi: 10.5222/GKDAD.2019.65002  Sayfalar 281 - 289 (788 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Alcapa Sendromunda Anestezi Yönetimi ve İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi Kullanımı
Anesthesia Management in Alcapa Syndrome and The Use Of Intraoperative Transoesophageal Echocardiography
Alev Şaylan, Ümit Karadeniz, Feyza Ayşenur Paç, Ajda Mutlu Mıhçıoğlu, Ahmet Vedat Kavurt, İrfan Taşoğlu, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2019.26566  Sayfalar 290 - 295 (1652 kere görüntülendi)

14.
Toksik epidermal nekroliz tanılı hastanın yoğun bakımda izlemi
Monitoring of the patient with toxic epidermal necrolysis in the intensive care unit
Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Kemal Özyurt
doi: 10.5222/GKDAD.2019.83788  Sayfalar 296 - 302 (3233 kere görüntülendi)

15.
Rainier Hemoglobinopatisi Olan Bir Hastada Azalmış Oksijen Satürasyonuna Rağmen Genel Anestezi ile Septoplasti Operasyonunun Tamamlanması
Completion Of Septoplasty Operation Despite Decreased Oxygen Saturation In A Patient With Rainier Hemoglobinopathy With General Anesthesia
Yahya Yıldız, Mine Özen Akay, Yaşar Gökhan Gül, Yavuz Demiraran
doi: 10.5222/GKDAD.2019.86158  Sayfalar 303 - 306 (811 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale