ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kardiyak Cerrrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 111-115 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.111

Kardiyak Cerrrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız

Muharrem Koçyiğit1, Ahmet Ümit Güllü2, Özgen Ilgaz Koçyiğit1, Şahin Şenay2, Elif Akpek1, Cem Alhan2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.d.
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.d.

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde hava embolisinden korunmak amacıyla kardiotorasik boşluğa karbondioksit (CO2) insuflasyonu uygulanabilmektedir. Bu yöntemde cerrahi sürenin uzaması durumunda CO2’in kana emilimi artabilmektedir. Bu çalışmada klasik sternotomi insizyonu ile yapılan açık kalp cerrahisinde, lokal CO2 insuflasyonunun kan gazı parametreleri üzerine etkisi araştırıldı ve hasta sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Açık kalp cerrahisi geçiren ve aort klemp süreleri 60 dakikanın üzerinde olan toplam 30 hasta retrospektif olarak iki grupta incelendi. 15 hastaya CO2 insuflasyonu uygulandı (Grup C) ve CO2 insuflasyonu uygulanmayan 15 hasta kontrol grubu olarak alındı (Grup K). Anestezi indüksiyonu sonrası (T1), kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında 10. dakikada (T2), KPB sırasında 60. dakika sonrası (T3) ve operasyon sonu (T4) alınan kan gazı örnekleri incelendi. Hasta verileri ve sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: İki grup karşılaştırılmasında, Grup C’de Grup K’ye göre T2 ve T3 ölçümlerinde pCO2 değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, T3 ölçümlerinde pH değerleri anlamlı düşük bulundu. Hastaların klinik sonuçlarında yoğun bakım ventilasyon sürelerinin farklılığı dışında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık kalp cerrahisinde hava embolisine karşı önlem olarak işlem sırasında cerrahi alana lokal olarak uygulanan CO2 insuflasyonu ile kan gazında pCO2 artışı olmakta ve asidoza eğilim artmaktadır. Heriki grupta morbidite ve mortalite görülmedi.

Anahtar Kelimeler: karbondioksit insuflasyonu, kardiyak cerrahi, kardiyak anestezi

Carbondioxide Insufflation and Outcomes in Cardiac Surgery

Muharrem Koçyiğit1, Ahmet Ümit Güllü2, Özgen Ilgaz Koçyiğit1, Şahin Şenay2, Elif Akpek1, Cem Alhan2
1Acibadem University Faculty of Medicine Department Of Anesthesiology
2Acibadem University Faculty of Medicine Department Of Cardiovascular Surgery

INTRODUCTION: Carbondioxide insufflation is used for prevention air embolism during cardiac surgery. At this procedure CO2 can absorbed to the blood when the operation time takes long. The aim of this study is to analyze the effects of local CO2 insufflation at the patients blood gasses and patients outcomes.
METHODS: Totally 30 patients were retrospectively analyzed in 2 groups that were scheduled for open cardiac surgery with an aortic cross clamp time was longer than 60 min. CO2 insufflation was performed in 15 patients (Group C), 15 patients were analyzed as control group without CO2 insufflation (Group K). Blood gas samples were analyzed after the induction of anesthesia (T1), at cardiopulmonary bypass (CPB) 10th minutes (T2), at CPB 60th minutes (T3) and at the end of the surgery (T4). Patients datas and results were analyzed.
RESULTS: While comparing the 2 groups, in Group C, pCO2 was statistically higher than Group K at T2 and T3, in Group C pH was lower than Group K at T3. There were no statistically difference at patients outcome except mechanical ventilation time in intensive care unit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During open heart surgery using carbondioxide insufflation for preventing from air embolism makes pCO2 levels higher and acidosis in blood gasses. There were no morbidity and mortality in both groups.

Keywords: CO2 insufflation, cardiac surgery, cardiac anaesthesia

Muharrem Koçyiğit, Ahmet Ümit Güllü, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Şahin Şenay, Elif Akpek, Cem Alhan. Carbondioxide Insufflation and Outcomes in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 111-115

Sorumlu Yazar: Muharrem Koçyiğit, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale