ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
On-pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak kullanılan kolloidler ve kristaloidlerin sıvı dengesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 99-104 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.099

On-pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak kullanılan kolloidler ve kristaloidlerin sıvı dengesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması.

Tülay Hoşten1, Neşe Türkyılmaz1, Sevim Cesur1, Ahmet Arıkan2, Hasan Bayram2, Önder Topbaş1, Mine Solak1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: On pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak seçilecek sıvılarla ilgili kesin bir öneri bulunmamakta, priming sıvılarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştıran çalışmalar halen devam etmektedir. Çalışmamızda, priming solüsyonu olarak kolloid+kristaloid kullanımıyla, yalnızca kristaloid kullanımının cerrahi sonu sıvı dengesi üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ASA I-II on-pump elektif açık kalp cerrahisi geçiren toplam 100 hastaya ait veri hasta dosyası ve anestezi formlarından elde edildi. Priming solusyonu olarak kristalloid+kolloid kullanılan 50 hasta ile, priming solüyonu olarak yalnızca kristaloid kullanılan 50 hastanın verileri değerlendirildi.
BULGULAR: KPB sonunda sıvı dengesi kristaloid grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla iken, cerrahi sonunda iki grupta da benzer bulundu, (p <0.001, p: 0.80). Cerrahi sonunda kullanılan kan ürünü miktarı ve idrar çıkışları her iki grupta benzerdi. Kreatinin değerleri preoparatif ve postoperatif dönemlerde hem gruplar arasında hem de grup içinde benzer seyretti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: % 6 HES (130,0.4), on-pump açık kalp cerrahisinde KPB sonucu sıvı dengesini azaltmakla birlikte bu etkisi cerrahinin sonuna kadar devam edebilmiştir. Kanama ve hemostaz üzerine etkisi kristaloidlerle benzer bulunmuştur. % 6 HES (130, 0.4)’ün böbrek fonksiyonları sağlam olan hastalarda kreatinin düzeylerini olumsuz etkisi görülmemekle birlikte, gerçek ilaçlar gibi düşünülüp uygun hastalarda uygun doz ve sürede kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: açık kalp cerrahisi, priming sıvıları, kristaloidler ve kolloidler

Comparison of the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the fluid balance in on-pump open heart surgery.

Tülay Hoşten1, Neşe Türkyılmaz1, Sevim Cesur1, Ahmet Arıkan2, Hasan Bayram2, Önder Topbaş1, Mine Solak1
1Department Of Anesthesia And Reanimation Of Kocaeli University
2Department Of Cardiovascular Surgery Of Kocaeli University

INTRODUCTION: There is no definitive suggestion for the content of the priming solution in on pump open hearth surgery, but studies comparing the advantages and disadvantages of priming liquid are still ongoing. In our study, we aim to compare the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the final fluid balance in open heart surgery
METHODS: Data from 100 patients with ASA I–II who underwent elective on pump open heart surgery are obtained from anesthesia files and patient records. 100 patients are included to the study; 50 of them had crystalloid + colloid priming solutions and the remaining 50 had only crystalloid priming solutions.
RESULTS: Fluid balance at the end of CPB was significantly higher in crystalloid group, while at the end of surgery it was similar in both groups (p<0.001, p=0.80). Blood products used at the end of surgery and the amount of urine output were similar in both groups. Creatinine levels in the preoperative and postoperative period were similar between and in both groups
DISCUSSION AND CONCLUSION: (HES) % 6 (130/0.4) is reducing fluid balance at the end of CPB in on-pump open hearth surgery and this effect continues until the end of surgery. Effects on hemostasis and bleeding were similar with crystalloids. Although (HES) % 6 (130/0.4) does not impair creatinine levels in patients with normal renal functions, it should be contemplated as real drugs and used in appropriate doses and durations in suitable patients.

Keywords: open heart surgery, priming fluids, crystalloids and colloids

Tülay Hoşten, Neşe Türkyılmaz, Sevim Cesur, Ahmet Arıkan, Hasan Bayram, Önder Topbaş, Mine Solak. Comparison of the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the fluid balance in on-pump open heart surgery.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 99-104

Sorumlu Yazar: Tülay Hoşten, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale