ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar ve İlişkili Etiyolojik Faktörler [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 16-23 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.016

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar ve İlişkili Etiyolojik Faktörler

İpek Mavili, Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi ve cerrahideki gelişmelere bağlı olarak koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatlarının giderek yaygınlaşması ve değişen hasta profili peroperatif dönemde daha fazla komplikasyonla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu komplikasyonlara bağlı olarak mortalite ve morbidite oranları artmakta, hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi uzamaktadır. Çalışmamızda KABG cerrahisinde komplikasyon gelişimine neden olan etiyolojik faktörlerin saptanması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında opere olmuş 400 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, kilo, boy, vücut kitle indeksi (BMI), ejeksiyon fraksiyonu, EuroSCORE (European system for cardiac operative risk evaluation skoru), ek hastalık varlığı, yapılan anastamozların sayısı, aorta kros klemp ve KPB süreleri, postoperatif inotrop desteği, mekanik ventilatörde kalış süresi, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi, gelişen komplikasyonlar not edildi. Ortaya çıkan komplikasyonlarla bu değişkenler arasındaki ilişki istatiksel olarak araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 61,4± 9,4 yıl ve 307’si erkek idi. Hastalarda %29,8 oranıyla en sık kardiyak komplikasyon görüldü. Bunu renal disfonksiyon (%21) ve solunumsal komplikasyonlar (%12,3) izledi. Hastaların %41,5’inde bir komplikasyon, %19’unda ise iki ve üzerinde komplikasyon gelişti. Çok yönlü lojistik regresyon analizinde erkek cinsiyet, yüksek BMI, yüksek EuroSCORE, inotropik ajan kullanımı, uzun KPB süresi ve yapılan koroner anastomoz sayısı komplikasyonlar için bağımsız risk faktörü idi. Komplikasyon gelişen hastaların ekstübasyon, mekanik ventilasyon,yoğun bakım ve hastane yatış süreleri anlamlı olarak uzamış bulundu (p = 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif dönemde hastaların operasyona ayrıntılı hazırlanması ve optimal sağaltımın yapılması, miyokard koruma tekniklerine uyulması ve operasyon sürelerinin azaltılması ile komplikasyon oranlarında azalma sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Baypas Greftleme, Postoperatif Komplikasyonlar, Risk faktörleri.

Etiological Factors Concerning The Early Complications That Occur Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery

İpek Mavili, Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: As coronary artery bypass graft (CABG) surgeries are becoming more common along with the advancements in anesthesia and surgery and patient profiles are changing day by day, more complications are observed during the preoperative period. Due to these complications, mortality and morbidity rates are increasing and length of stay in the intensive care unit is extended. This study aimed to specify the etiological factors that cause the development of complications in CABG surgeries.
METHODS: Files of 400 patients who were operated between January 2011 and December 2012 were reviewed retrospectively. Information concerning the patients’ ages, gender, weight, height, body mass index (BMI), ejection fraction, EuroSCORE (European system for cardiac operative risk evaluation score), presence of additional diseases, number of anastomoses carried out, the duration of cardiopulmonary bypass and aortic cross-clamping time, postoperative inotropic drug support, mechanical ventilation time, length of stay in the intensive care unit and in hospital, and the complications that occurred was noted. The relationship between the occurring complications and these variables was studied statistically.
RESULTS: The mean age of the patients was 61,4± 9,4 years and 307 of them were males. Cardiac complication was the most frequently observed complication in patients with a rate of 29.8%. This was followed by renal dysfunction (21%) and respiratory complications (12.3%). 41.5% of the patients developed one complication alone while 19% of them developed two and more complications. In the multiple direction logistic regression analysis, male gender, high BMIs, high EuroSCOREs, use of inotropic agents, long CPB durations and the number of coronary anastomoses carried out were independent risk factors for complications. For the patients who developed complications, extubation, mechanical ventilation, length of stay in intensive care and hospital were found to have been extended significantly (p = 0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It would be possible to decrease the rates of complications by preparing patients for the operation thoroughly in the preoperative period and giving optimal treatment, complying with the myocardial protections techniques and reducing operating times.

Keywords: Coronary Artery Bypass Grafting, Postoperative Complications, Risk Factors.

İpek Mavili, Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar. Etiological Factors Concerning The Early Complications That Occur Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 16-23

Sorumlu Yazar: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale