ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi COVID-19 Mortalitesinin Nedenleri ve Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 50-55 | DOI: 10.14744/GKDAD.2021.94834

COVID-19 Mortalitesinin Nedenleri ve Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi

Mesut Öterkuş1, Leman Acun Delen2
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada nötrofil-lenfosit oranının prognostik değerini ve yaş, cinsiyet ve komorbiditelerin mortalite üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza bilgisayarlı toraks tomografisinde buzlu cam opa-sifikasyonu olan ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi pozitif olan 100 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, laboratuvar verileri ve komorbiditeleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 65'i (%65) erkekti. Hastala-rın yaş ortalaması 66 (21,5) idi. Mortalite oranı %27 olarak bulundu (n=27) Yüksek nötrofil-lenfosit oranı, düşük lenfosit sayısı, yüksek üre ve kreatin seviyeleri mortalite açısından anlamlıydı. Ayrıca ileri yaş, diabetes mellitus ve hipertansiyon da mortaliteyi etkileyen diğer faktörlerdir.
Sonuç: Nötrofil-lenfosit oranı basit ve ekonomik olduğu için yalnızca bir prognostik belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, mortalite, nötrofil-lenfosit oranı

Causes of COVID-19’s Mortality and Prognostic Effect of Neutrophile-Lymphocyte Ratio

Mesut Öterkuş1, Leman Acun Delen2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Malatya Turgut Ozal University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
2Department of Anesthesiologia and Reanimation, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to investigate the prognostic value of the neutrophile-lymphocyte ratio and the effects of age, gender, and comorbidities on mortality.
Methods: In our study, 100 patients who had a ground-glass opacifica-tion on computed thorax tomography and who had a positive poly-merase chain reaction test were included in our study. Demographic data, laboratory data and comorbidities of the patients were recorded. Results: Sixty-five (65%) of the patients participating in the study were male. The mean age of the patients was 66 (21.5). The mortality rate was found to be 27% (n=27) High neutrophile-lymphocyte ratio, low lympho-cyte count, high urea, and creatin levels were significant in terms of mor-tality. In addition, advanced age, diabetes mellitus, and hypertension are other factors that have an impact on mortality.
Conclusion: The neutrophile-lymphocyte ratio can solely be used as a prognostic marker because it is simple and economical.

Keywords: COVID-19, mortality, neutrophile-lymphocyte ratio

Mesut Öterkuş, Leman Acun Delen. Causes of COVID-19’s Mortality and Prognostic Effect of Neutrophile-Lymphocyte Ratio. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Mesut Öterkuş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale