ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Tek akciğer ventilasyonunda rokuronyum ve vekuronyumun solunum dinamiği ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 11-17

Tek akciğer ventilasyonunda rokuronyum ve vekuronyumun solunum dinamiği ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Sibel Bulun1, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Ayşın Aygün2, Zeliha Tuncel2, Ilgaz Doğusoy3, Tamer Okay3, Zuhal Aykaç2
1Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Van
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Dr.siyamii Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Tek akciğer ventilasyonu (TAV) uygulanan akciğer cerrahisi olgularında kas gevşetici ilaç olarak rokuronyum ve vekuronyum kullanımının solunum dinamiğine ve hemodinamik parametrelere olan etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Torakotomi uygulanacak ASA I-II sınıfı, 70 yaş altı olgular vekuronyum Grup V (n=25) ve rokuronyum Grup R (n=25) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Kas gevşetici etki başlama ve ek doz kas gevşetici gereksinim zamanları TOF-Watch® SX cihazı ile belirlendi. Hemodinamik parametreler ve kan gazı değerleri kaydedildi. Akciğer mekaniği olarak tepe inspiratuar basıncı (PİP), plato basıncı ve soluk sonu CO2 (ETCO2) değerleri kaydedildi. Entübasyon kalitesi Goldberg skalası ile değerlendirildi.
BULGULAR: Grup V’de kas gevşetici etki başlama ve ek doz gereksinim zamanları Grup R’ye göre uzun bulundu (p<0.01). Goldberg skalası oranı Grup R’de Grup V’ye göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). TAV sırasında plato basıncı, PİP, ETCO2 ve PaCO2 değerleri her iki grupta anlamlı olarak yüksek kaydedildi (p<0.01), ancak iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı.
SONUÇ: Çalışmamızda rokuronyumun entübasyonu daha kısa sürede ve daha kaliteli olarak sağladığını bulduk. Rokuronyumun özellikle TAV uygulamaları gibi özellikli entübasyon gerektiren durumlarda ve rutinde güvenle kullanılabileceği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Tek akciğer ventilasyonu, rokuronyum, vekuronyum, akciğer dinamiği, hemodinami

Comparison of the Effects on Lung dynamic and Hemodynamics of Rocuronium and Vecuronium During One Lung Ventilation

Sibel Bulun1, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Ayşın Aygün2, Zeliha Tuncel2, Ilgaz Doğusoy3, Tamer Okay3, Zuhal Aykaç2
1Van Training And Research Hospital,department Of Anaesthesiology, Van
2Siyami Ersek Thoracic And Cardiovasculary Center, Department Of Anaesthesiology, İstanbul
3Siyami Ersek Thoracic And Cardiovasculary Center, Department Of Thoracic Surgery, İstanbul

OBJECTIVE: Rocuronium and vecuronium as muscle relaxants drug is to compare the effects of lung dynamic and hemodynamic parameters in patients requiring OLV for thoracic surgery.
METHODS: After approval of the hospital scientific committee and informed consent, 50 patients undergoing thoracotomy, under the age of 70, classified as ASA I-II were selected. Before the operation, patients were divided randomly into two groups; vecuronium Group V (n = 25) and rocuronium group R (n = 25). Onset time of effect and the need for additional doses of muscle relaxants was determined by TOF-Watch®SX device. Hemodynamic parameters and blood gas values were recorded. As lung mechanics, the peak inspiratory pressure (PIP), plateau pressure and end tidal CO2 (ETCO2) values were recorded. The quality of intubation was assessed by Goldberg scale.
RESULTS: Onset time of effect and the need for additional doses of muscle relaxants was statistically longer in the group V than those in the group R (p <0.01).Goldberg scale’s rate was significantly higher in Group R than in Group V (p <0.05). The plateau pressure, PIP, and ETCO2 significantly higher in both groups (p <0.01), but were not significantly different between the two groups during OLV.
CONCLUSION: In our study, we have found that rocuronium provided shorter intubation time and higher intubation quality. We have concluded that rocuronium may be safely used in routine and complicated applications that require rapid intubation such as OLV applications.
Key words: One-lung ventilation, rocuronium, vecuronium

Keywords: One-lung ventilation, rocuronium, vecuronium, Lung dynamic, Hemodynamic

Sibel Bulun, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Ayşın Aygün, Zeliha Tuncel, Ilgaz Doğusoy, Tamer Okay, Zuhal Aykaç. Comparison of the Effects on Lung dynamic and Hemodynamics of Rocuronium and Vecuronium During One Lung Ventilation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Sibel Bulun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale