ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Santral Ven Kanülasyonunda İnsidental Saptanan Sol İnternal Ven Agenezisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 75-78 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.77045

Santral Ven Kanülasyonunda İnsidental Saptanan Sol İnternal Ven Agenezisi

Yıldız Tezel Baydar, Pınar Ayvat, Derya Arslan Yurlu, İrem Gür, Nagihan Karahan, Murat Aksun
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

Giriş: Santral venöz kateterizasyon (SVK)’da ulaşım kolaylığı açısından internal juguler ven (İJV) sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak USG, BT ve kadavra çalışmalarında İJV’in saptanamadığı veya hipoplazik olduğu vakalar bildirilmiştir. İnsidental sol İJV agenezisi tespit ettiğimiz olgumuzu sunmayı hedefledik.
Olgu: Mide malign neoplazmı nedeniyle elektif total gastrektomi operasyonu planlanan 53 yaşındaki erkek hastaya, kemoterapi tedavisi nedeniyle sağ subklaviyan yerleşimli port kateteri olduğundan, sol İJV kateterizasyonu planlandı. Anatomik belirteçler yardımıyla uygulanan sol İJV kateterizasyonunda, girişimin başarısız olması üzerine hastanın sol boyun damarsal yapıları peroperatif USG ile değerlendirildi. Sol İJV’nin olmadığı görüldü. Postoperatif Radyoloji kliniği tarafından yapılan incelemeyle sol IJV bulunmadığı, sağ boyun vasküler yapıların normal olduğu tespit edildi.
Tartışma: İJV varyasyonları üzerine yapılan araştırmada unilateral varyasyonun %17.3, bilateral varyasyonun %8.7 olduğu ve sağ İJV varyasyonlarının, sol İJV varyasyonlardan daha çok görüldüğü bildirilmiştir. BT incelemelerinde insidental saptanan asemptomatik İJV agenezi olguları bildirilmiştir. SVK’u zorlaştıran agenezi ile karışabilen diğer bir durum İJV trombozudur. Olgumuzda tomboz öyküsü yoktur.
Sonuç:
SVK, klinisyenin tecrübesi ve tercihine ölçüsünde, anatomik belirteçlere göre veya USG eşliğinde yapılabilir. Kanülasyonun USG eşliğinde yapılması damarsal varyasyonların ve anomalilerinin tespiti açısından avantaj sağlar. Bazı olgularda yeterli klinik tecrübeye rağmen USG ile değerlendirme yapılması, gereksiz girişimlerin ve oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, agenezi, internal juguler ven, damarsal varyasyon

Left Internal Venus Agenesis Determined During Central Ven Catheterization

Yıldız Tezel Baydar, Pınar Ayvat, Derya Arslan Yurlu, İrem Gür, Nagihan Karahan, Murat Aksun
Deparment of Anesthesiology and Reanimation, Katip Celebi University Ataturk Training and Education Hospital, Izmir, Turkey

Introduction:
Internal juguler ven (IJV) is frequently preferred for central venous catheterization (CVC) in terms of accessibility. However, USG, CT and cadaver studies have also reported cases of IJV being undetectable or hypoplasic. We aimed to present our case of incidental left IJV agenesis.
Case:
A 53-year-old male patient undergoing elective total gastrectomy due to malignant neoplasm was scheduled for insertion of left IJV since he had a right subclavian port catheter due to chemotherapy treatment.
Due to failure in insertion of left IJV catheterization with the aid of anatomical markers, USG was used to view left neck vascular structures. It was seen that the left IJV did not exist. The patient then underwent left subclavian catheterization. Postoperative radiology study showed no left IJV existence but right neck vascular structures were normal.
Discussion:
It is shown that unilateral variation of IJV was 17.3%, bilateral variation was 8.7%, and right IJV variations were more common than left IJV variation. Incidentally asymptomatic cases of IJV agenesis have also been reported in CT scans. Another condition that complicates CVC is IJV thrombosis and can interfere with agenesis. There is no thrombosis history in our case.
Conclusion:
CVC can be applied according to the experience and preference of the clinician by anatomic markers or USG coexistence. USG-guided cannulation has the advantage of detecting vascular variations and anomalies. So in some cases USG can be crucial in avoiding unnecessary interventions and complications in catheterizations despite adequate clinical experience.

Keywords: Central venous catheterization, agenesis, internal juguler vein, vascular variation

Yıldız Tezel Baydar, Pınar Ayvat, Derya Arslan Yurlu, İrem Gür, Nagihan Karahan, Murat Aksun. Left Internal Venus Agenesis Determined During Central Ven Catheterization. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 75-78

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale