ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Torakal Epidural Uygulanacak Hastalarda Ultrasonografi ile Görüntüleme Yönteminin Başarıya Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 201-209 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.73645

Torakal Epidural Uygulanacak Hastalarda Ultrasonografi ile Görüntüleme Yönteminin Başarıya Etkisi

Simge Kurum1, Selda Sen1, Ozum Tuncyurek2, Imran Kurt Omurlu3, Yaşam Umutlu4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Aydın
2Yakın Doğı Üniversitesi Hastanesi Rdyoloji Anabilim Dalı, Kıbrıs
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Alt torakal vertebra seviyelerinde epidural anestezi uygulanacak hastalarda cilt-epidural mesafenin gerçek ölçümünü saptamak, girişim öncesi yapılan ultrasonografi ve tomografide ölçülen epidural mesafenin antropometrik değerler ile korelasyonunu incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Prospektif, randomize kontrolü çalışmamız torakal 9-12 aralıktan epidural anestezi uygulanacak ASA I-III erişkin 96 hastada gerçekleştirildi. Hastaların boyun ve bel çevresi vücut kitle indeksi (VKI) kaydedildi. İşlem yapılacak seviye anestezist tarafından belirlendi ve USG ile doğrulanarak işaretlendi. Aynı seviyeden USG ile cilt-spinöz çıkıntı ve cilt- ligamentum flavum derinliği ölçüldü. İşlem sonrası epidural iğne işaretlenerek değerler kaydedildi. Aynı hastaya ait arşivimizde bulunan torakal BTdeki cilt-spinöz çıkıntı ve cilt-lig. flavum mesafeleri ölçüldü.
Bulgular: Üç grup hastada ( T 9-10 (n=35), T 10-11 (n=30) ve T 11-12 (n=31)) USG cilt-lig.flavum ölçümü; BT ile ölçülen cilt-lig. flavum ölçümü ve epidural iğne boyundan istatistiksel olarak daha kısa bulunmuştur (p<0,001). BT ile ölçülen cilt-lig. flavum mesafesi iğne boyu ölçümünden sadece T9-10 grubunda istatistiksel olarak daha kısa bulundu. İğne boyu ile tüm seviyelerde USG, BT ile ölçülen epidural mesafe ve kilo, bel, boyun çevresi arasında korelasyon bulundu.
Sonuç: Bu çalışma ile literatürde ilk defa alt torakal seviyelerde (T9-12) epidural girişim öncesi cilt-epidural derinliği tahmin etmek için ultrasonografi, BT nin yanısıra hastanın kilo, bel ve boyun çevresi gibi antropometrik ölçümlerinin de faydalı olabileceği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: torakal epidural anestezi, antropometrik ölçümler, epidural mesafe, ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi

The Effect of Preoperative Ultrasonography Imaging Method on Success in Patients with Thoracal Epidural Procedure

Simge Kurum1, Selda Sen1, Ozum Tuncyurek2, Imran Kurt Omurlu3, Yaşam Umutlu4
1Adnan menderes Unıversity Medicine Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department, Aydın
2Near East University Hospital Radiology Department, Cyprus
3Adnan Menderes Unıversity Medicine Faculty, Biostatistics Department, Aydın
4Adnan Menderes Unıversity Medicine Faculty, Public Health Department, Aydın

Aim: To compare the measurement of skin-epidural distance with the depths measured by preoperative ultrasonography and computed tomography in patients with epidural anesthesia at the lower thoracic levels. Also to examine the correlation of these depth measurements with anthropometric values.
Method: Prospective, randomized controlled study. 96 ASA I-III patients aged 18-80 who underwent epidural anesthesia for elective urological and thoracic surgery. Patients undergoing epidural anesthesia were randomized and divided into three groups (T9-10, T10-11, T11-12 groups).Hemodynamics, neck and waist circumference, BMI, Skin-spinous process, skin-ligamentum flavum depth were measured with USG and CT, the needle depth was measured after precedure.
Results: The skin-lig.flavum measurement measured by USG was statistically shorter than the skin-lig.flavum measurement measured by CT and the epidural needle length for all levels (p<0,001). The distance between the skin-lig.flavum measured by CT was statistically shorter than the needle length measurement only in the T9-10 group. A correlation was found between needle length and anthropometric data (BMI, neck and waist circumference) at all levels, and correlation was found between same anthropometric measurements at all levels with USG and CT measurements.
Conclusion: With this study, it is shown for the first time in the literature that ultrasonography, CT and anthropometric measurements such as BMI, neck and waist circumference may be useful to estimate the skin-epidural depth before the epidural procedure at the lower thoracic levels (T9-12).

Keywords: Thoracic epidural, antropometric measurements, epidural distance, ultrasound, Computed tomography

Simge Kurum, Selda Sen, Ozum Tuncyurek, Imran Kurt Omurlu, Yaşam Umutlu. The Effect of Preoperative Ultrasonography Imaging Method on Success in Patients with Thoracal Epidural Procedure. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 201-209

Sorumlu Yazar: Simge Kurum, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale