ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Torakotomi Analjezisinde Epidural veya İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 10-15 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.010

Torakotomi Analjezisinde Epidural veya İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Gönül Sağıroğlu1, Elif Çopuroğlu1, Burhan Meydan2, Serpil Ertürk2, Mine Demir3, Mustafa Küpeli3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada torakotomi sonrası ağrı tedavisinde, hasta kontrollü analjezide morfinin intravenöz ve epidural uygulamalarının etkinlik ve yan etki profili yönünden karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Prospektif ve randomize olarak oluşturulan çalışmaya 40 olgu dahil edildi. Olgular torakal epidural morfin (TEM) veya intravenöz morfin (İM) grubu olarak 20 kişilik iki gruba ayrıldı. TEM grubuna anestezi indüksiyonu öncesi 0.5 mg morfin epidural kateterden preemptif olarak uygulandı. Postoperatif torakotomi ağrısı için hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi uygulandı. Postoperatif yoğun bakım ünitesinde 0., 4., 16. ve 24. saatlerdeki Vizüel Ağrı Skalası (VAS) sorgulandı. Yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arası karşılaştırmalarda TEM grubunda başlangıçta (p<0.025) ve 4. saatteki (p<0.009) VAS değerlerindeki düşme istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. Grup içi karşılaştırmalarda her iki grupta 4. saatten itibaren tüm zamanlardaki VAS skorlarında anlamlı düşme saptandı. HKA istem sayısı, toplam analjezik miktarı ve ilave analjezik miktarı açısından gruplar arası anlamlı fark bulunamadı. Komplikasyonlar açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
SONUÇ: Posttorakotomi ağrısında torakal epidural veya intravenöz analjezi yöntemleri uygulanabilir; ancak epidural yöntem ile postoperatif ilk saatlerde daha etkin analjezi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: torakotomi, hasta kontrollü analjezi, epidural analjezi, intravenöz morfin

Comparison of Epidural or Intravenous Patient-Controlled Analgesia at Thoracotomy

Gönül Sağıroğlu1, Elif Çopuroğlu1, Burhan Meydan2, Serpil Ertürk2, Mine Demir3, Mustafa Küpeli3
1Department Of Anesthesiology, Faculty Of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Süreyyapaşa Chest Disease And Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Thorac Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease And Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare the efficacy and side- effect profiles of morfine in terms of epidural or intravenous patient-controlled analgesia in the pain treatment after thoracotomy.
METHODS: Fourty patients were included in our study created as prospective and randomized. Cases were divided into two groups thoracic epidural morphine (TEM) or intravenous morphine (IM), of 20 patient, each. 0.5 mg morfin was given through epidural catheter as preemptive dose before anesthesia induction in TEM group. Patient-controlled analgesia (PCA) was performed for postoperative thoracotomy pain treatment. Visual Analogue Scale (VAS) were questioned at 0.,4.,16. and 24. hours in postoperative intensive care unit. Side effects were also recorded.
RESULTS: Between group-comparisons of TEM group at baseline (p<0.025) and 4th hour (p<0.009) found a statistically significant decrease in VAS scores. Intra-group comparisons in both groups, VAS scores showed a significant decrease at all times after 4th hour. There was no significantly differences between the groups on demand of PCA, total amount of analgesic and the amount of additional analgesics. Decrease in heart rate in both groups after 4th hour,compared with baseline values considered to be significant. No difference were found between groups in terms of complications.
CONCLUSION: aaaa

Keywords: thoracotomy, patient-controlled analgesia, epidural analgesia, intravenous morphine

Gönül Sağıroğlu, Elif Çopuroğlu, Burhan Meydan, Serpil Ertürk, Mine Demir, Mustafa Küpeli. Comparison of Epidural or Intravenous Patient-Controlled Analgesia at Thoracotomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 10-15

Sorumlu Yazar: Gönül Sağıroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale