ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık kalp cerrahisi sonrasında kanama nedenli reoperasyonlar: Cerrahi kanama mı ? Koagülopati mi ? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 160-164 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.59454

Açık kalp cerrahisi sonrasında kanama nedenli reoperasyonlar: Cerrahi kanama mı ? Koagülopati mi ?

Gökçe Selçuk Sert1, Şule Dede1, Zeliha Aslı Demir1, Utku Ünal2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Sıhhıye,Ankara,Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği Sıhhıye,Ankara,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde kanama nedenli reoperasyon mortalite ve morbiditeyi arttıran ciddi bir risk faktörüdür. Bu çalışmadaki amacımız, kanama nedeni ile reoperasyona alınan hastalarda, cerrahi ve koagülopati kanaması için olabilecek preoperatif ve intraoperatif risk faktörlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların verileri, hastane elektronik sisteminden ve hastaların dosyalarından elde edildi. Kalp yetmezliği ameliyatları haricinde, kardiyopulmoner baypas (KPB) kullanılan tüm yetişkin açık kalp ameliyatı vakaları çalışmamıza dahil edildi. 2017 yılında 1200 hasta arasında postoperatif kanama nedeniyle 24 saat içinde en az bir operasyon geçiren 77 hasta incelendi. Kanamaları cerrahi ve koagülopatik olarak sınıflandırıldı. Revizyon sırasında devam eden aktif kanama ve/veya sızma olmaksızın hematom varlığı koagülopatik kanama olarak tanımlandı. Cerrahi kanama ise sütür veya klips gerektiren spesifik kanamalar olarak tanımlandı.
BULGULAR: Postoperatif kanama nedeniyle 24 saat içinde en az bir operasyon geçiren 77 (% 6,4) hastanın 71 tanesinin tam verilerine ulaşılabildi. 28(%39,5) hastada cerrahi kanama ve 43(%60.5) hastada koagülopatik kanama tespit edildi. Preoperatif ve intraoperatif dönemde kanama tipi açısından risk faktörü olabilecek değişkenler analiz edildi ancak ilişkili faktör bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların% 39,5'inde cerrahi kanama tespit edildi. Literatürde diğer serilerde % 56.4 oranında cerrahi kanama oranı saptandı. Deneyimi yüksek olan kalp merkezimizde cerrahi kanama oranı, koagülopati kanamasına göre daha düşük saptandı, az hasta sayısı nedeniyle risk faktörlerini ayırt etmek mümkün olmadı.

Anahtar Kelimeler: : postoperatif kanama, kardiyak cerrahi, koagülopati, kardiyak anestezi, hemostaz, reoperasyon

Reoperations due to bleeding after open heart surgery: surgical bleeding? Coagulopathy?

Gökçe Selçuk Sert1, Şule Dede1, Zeliha Aslı Demir1, Utku Ünal2, Ayşegül Özgök1
1Department Of Anesthesiology, Turkey Yüksek Ihtisas Training And Research Hospital, Sıhhıye, Ankara, Turkey.
2Department Of Cardiac Surgery, Turkey Yüksek Ihtisas Training And Research Hospital, Sıhhıye, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Reoperation is a risk factor that increases the postoperative mortality and morbidity of cardiac surgery patients. Our aim in this study is to investigate the rates of bleeding-induced reoperation, preoperative and intraoperative risk factors for surgical or coagulopathy bleeding.
METHODS: Perioperative patient data were collected from hospital electronic system and patient’s files.We included all cases of adult open heart surgery using cardiopulmonary bypass,except for cases of heart failure surgeries. 1200 patients found, 77 patient have undergone at least one operation within 24 h due to postoperative bleeding(%6,4).We classified the bleeding as surgical and coagulopathic. Haematoma without ongoing bleeding and/or oozing was defined as coagulopathic bleeding, and spesific bleeding requiring suture or clips was defined as surgical bleeding.
RESULTS: 71 were available in the data of patients. 28(39.5%) patients had surgical bleeding, and 43(60.5%) patients had coagulopathic bleeding. When the variables that might be a risk factor in terms of type of bleeding in preoperative and intraoperative period were examined, no related factors were found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical bleeding was detected in 39.5% of the patients. Surgical bleeding rate was 56.4% in other series in the literature. At our heart center with high experience, surgical bleeding rate was lower than coagulopathy bleeding and it was not possible to distinguish the risk factors because of the small number of patients.

Keywords: cardiac surgery, bleeding, coagulopathy, reexploration, cardiac anesthesia, hemostazis, reoperations

Gökçe Selçuk Sert, Şule Dede, Zeliha Aslı Demir, Utku Ünal, Ayşegül Özgök. Reoperations due to bleeding after open heart surgery: surgical bleeding? Coagulopathy?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 160-164

Sorumlu Yazar: Gökçe Selçuk Sert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale