ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Tek Akciğer Ventilasyonunda Düşük Akımın Hemodinamik Parametrelere ve Gaz Tüketimine Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 192-200 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.45722

Tek Akciğer Ventilasyonunda Düşük Akımın Hemodinamik Parametrelere ve Gaz Tüketimine Etkisi

Fatih Doğu Geyik, Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Giriş: Tek akciğer ventilasyonu uygulanan hastalarda, düşük ve orta yüksek akımlı anestezinin hemodinamik parametreler, arter kan gazı değerleri ve gaz tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır
Yöntemler: ASA I-III grubunda tek akciğer ventilasyonu ile elektif torasik cerrahi uygulanan 18 yaş üstü 40 hasta incelendi. Hastalar anestezi indüksiyonunu takiben çift lümenli tüp (DLT) ile entübe edildi. Hastaları rastgele iki gruba ayrıldı. Grup 1'de 1L / dak (% 80 oksijen +% 20 hava)% 4-6 desfluran; Grup 2'ye 2L / dk (% 80 oksijen +% 20 hava) uygulandı. Her iki grupta da tek akciğer ventilasyonu sırasında periferik oksijen satürasyonu, End-tidal CO2 seviyeleri, kalp hızı, invazif kan basıncı değerleri, tidal hacim, solunum hızı, FiO2, taze gaz akım hızı değerleri kaydedildi. Arteriyel Kan Gazı analizi 1 saat aralıklarla yapıldı. Tek akciğer ventilasyonu sonunda kullanılan desfluran miktarı anestezi cihazı ile takip edildi.
Bulgular: Desfluran tüketimi Grup 1'de anlamlı olarak daha düşüktü (55.3 ± 18.4'e karşı 84.9 ± 37.6, p = 0.003). EtCO2 Grup 2'de özellikle 30 ile 75 dakika arasında, sistolik, diyastolik ve ortalama arter basıncı 45 ile 120 dakika arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. NIRS konusunda gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Sadece hem sol hem de sağ NIRS'de 120. dakikada grup 1'de anlamlı bir yükselme vardı (sırasıyla p = 0,08 ve p = 0,06).
Tartışma ve Sonuç: Tek akciğer ventilasyonunda uygun ekipman ve yakın izlem ile düşük akım uygulamsı, yan etki olmaksızın güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: anestezi, düşük akım, torasik cerrahi, desfluran

The Effect of Low- Flow Anesthesia on Hemodynamic Parameters and Gas Consumption in Single Lung Ventilation

Fatih Doğu Geyik, Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu
Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital

Introduction: We aimed to compare the effects of low and medium high flow anesthesia on hemodynamic parameters, blood gas values ​​and gas consumption in patients undergoing single lung ventilation.
Methods: We studied 40 patients over 18 years of age within ASA I-III group who underwent elective thoracic surgery by single lung ventilation. The patients were intubated double-lumen tube (DLT) following induction of anesthesia. We divided the patients into two groups randomly. In Group 1, 1L/min (80% oxygen+20% air) 4-6% desflurane; in Group 2, 2L/min (80% oxygen+20% air) was applied. Peripheral oxygen saturation, end-tidal carbon dioxide levels, heart rate, invasive blood pressure values, tidal volume, respiration rate, FiO2, fresh gas flow rate values during single lung ventilation in both groups single lung ventilation was recorded. Arterial Blood Gas analysis was performed with 1 hour intervals. The amount of desflurane used at the end of single lung ventilation was monitored by anesthesia device.
Results: Desflurane consumption was significantly lower in Group 1 (55.3±18.4 vs. 84.9±37.6,p=0.003). EtCO2 was found to be statistically significantly lower in Group 2, especially between 30 and 75 minutes, and systolic, diastolic, and mean arterial pressure between 45 and 120 minutes. There was no significant difference between the groups about NIRS. Only in both left and right NIRS there was a significant elevation in group 1 at 120 minutes (p=0.08 and p=0.06, respectively).
Discussion and Conclusion: Low flow with desflurane with appropriate equipment and close monitoring can be safely applied without side effects.

Keywords: anesthesia, low flow, thoracic surgery, desflurane

Fatih Doğu Geyik, Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu. The Effect of Low- Flow Anesthesia on Hemodynamic Parameters and Gas Consumption in Single Lung Ventilation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 192-200

Sorumlu Yazar: Fatih Doğu Geyik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale