ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Postanestezi Bakım Ünitesinde Görülen Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon: Klinik Testlerle İlişkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 24-28 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.028

Postanestezi Bakım Ünitesinde Görülen Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon: Klinik Testlerle İlişkisi

Gonca Oğuz, Süheyla Ünver, Gülşah Açıkgöz, Oruç Emre Solmaz, Yeliz İrem Tunçel
Dr A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöromusküler blokörlerin rezidüel etkileri erken postoperatif döneme uzayabilir. Nöromusküler bloğun derecesini değerlendirmede train-of-four stimülasyonu kullanılmakla beraber birçok anestezist hala klinik testleri tercih etmektedir. Yeterli solunum fonksiyonu için train-of-four oranının eşik değeri 0.9 olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, postanestezi bakım ünitesinde görülen postoperatif rezidüel kürarizasyon insidansı ve train-of-four oranlarının klinik testlerle ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya genel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan 128 hasta dahil edildi. Rezidüel kürarizasyon postanestezi bakım ünitesinde train-of-four stimülasyon ile ölçüldü. Aynı zamanda, 5 saniye başını kaldırabilme, göz açma, el sıkma ve dil çıkarma becerileri de değerlendirildi. Ek neostigmin ihtiyacı, solunum için sözel veya mekanik stimülasyon ve reentübasyon kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların % 18'inin train-of-four oranı ≤0.7, % 32.8'i 0.7-0.9 ve %49.2'si ≥0.9'du. Train-of-four oranları baş kaldırma ve el sıkmayla zayıf-orta derecede pozitif korelasyon gösterdi. Korelasyon katsayısı en fazla baş kaldırmayla anlamlıydı (0.318, p=0.000). Amerikan Anestezistler Derneği sınıflandırması ile korelasyon negatif olarak bulundu (-0.289, p=0.001). Train-of-four oranı ≤0.7 olan 23 hastanın 11'i 5 saniye baş kaldırabilirken, train-of-four ≥0.9 olduğunda bu sayı 63 hastada 56'ya yükseldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postoperatif bakım ünitelerinde nöromusküler blokörlerden yetersiz derlenme önemli bir problemdir. Klinik testler postoperatif rezidüel parezi ile iyi korelasyon göstermemektedir. Hasta sonuçlarını iyileştirmek için objektif nöromusküler monitörizasyon ve optimal antagonizma uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif, rezidüel kürarizasyon, nöromusküler monitörizasyon

Postoperative Residual Curarization in Postanesthesia Care Unit: Relationship With Clinical Tests

Gonca Oğuz, Süheyla Ünver, Gülşah Açıkgöz, Oruç Emre Solmaz, Yeliz İrem Tunçel
Dr A.Y. Ankara Oncology Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara

INTRODUCTION: The residual effects of neuromuscular blocking agents may persist into early postoperative period. Although train-of-four stimulation is used to evaluate the degree of neuromuscular blockade, many anesthetists still prefer clinical tests. A train-of-four ratio of 0.9 is accepted as threshold for adequate respiratory function. In this study, the incidence of postoperative residual curarization in postanesthesia care unit and the relation of train-of-four ratios with clinical tests were evaluated.
METHODS: 128 patients scheduled for surgical procedures under general anesthesia were enrolled. Residual curarization was assessed using train-of-four monitorization upon arrival in the postanesthesia care unit. At the same time, the ability of 5s head lift, eye opening, hand grip and tongue protrusion were evaluated. Additional neostigmine need, verbal or mechanical stimulation for respiration and reintubation were also noted.
RESULTS: Eighteen percent of patients had a train-of-four ratio≤0.7, 32.8% between 0.7-0.9 and 49.2% ≥0.9. Train-of-four values showed weak-moderate positive correlation with head tilt and hand grip. The correlation coefficient was most significant with head tilt (0.318, p=0.000). The correlation was negative with American Society of Anesthesiologists classification (-0.289, p=0.001). Eleven of 23 patients with train-of-four ≤0.7 were able to sustain 5s head tilt, while the number increased to 56 of 63 when train-of-four ≥0.9.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incomplete recovery from neuromuscular blocking agents is an important problem in postoperative care units. The clinical tests are not well correlated with postoperative residual paresis. Objective neuromuscular monitoring and optimal reversal must be performed to improve patient outcomes.

Keywords: Postoperative, residual curarization, neuromuscular monitorization

Gonca Oğuz, Süheyla Ünver, Gülşah Açıkgöz, Oruç Emre Solmaz, Yeliz İrem Tunçel. Postoperative Residual Curarization in Postanesthesia Care Unit: Relationship With Clinical Tests. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 24-28

Sorumlu Yazar: Gonca Oğuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale