ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pediatrik Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesi: Klasik Formüllerle Karşılaştırma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 96-102 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.37167

Pediatrik Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesi: Klasik Formüllerle Karşılaştırma

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Berna Türkay2, Neşe Kutlutürk Şahin3, Zahide Özlem Ulubay2, Ayşe Sevinc Revanlı2, Kamil Toker4
1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy G.K.D.C. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği,i̇stanbul
3Beykent Üniversitesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
4İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu retrospektif çalışmada, ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi çekilmiş ve kalp cerrahisi yapılmış pediyatrik hastalarda, kullanılan tüp numarasının, ölçülen trakea çapı ile ve klasik formüllerle uygunluğu karşılaştırıldı.
Yöntem: 1 Haziran 2018-1 Ekim 2018 tarihleri arasında, konjenital kalp hastalığı nedeniyle opere edilmiş ve ameliyat öncesinde trakea ölçümü yapılacak şekilde bilgisayarlı tomografi çekilmiş olan 0-3 yaş aralığındaki hastalar çalışmaya dâhil edildi. Trakeal BT’de subglottik seviyede transvers çap ve anteroposterior çap ölçüldü. Bu çaplar ETT dış çapını yansıtmaları nedeniyle bir düzeltme formülü kullanılarak ETT numarasına karşılık gelen iç çap hesaplandı. Ayrıca Cole formülüne göre, her çocuğa uygun ETT çapı hesaplandı ve anestezi dosya kayıtlarından cerrahide uygulanan ETT numaraları kaydedildi. Uygulanan tüp numaraları, Cole formülüyle hesaplanan tüp numaraları ve trakeal BT’deki ölçümle belirlenmiş olan ETT numaraları ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Kırk üç olgu mevcuttu. Olguların %51.2’si (n=22) kız, %48.8’i (n=21) erkek ve yaş ortalaması 10,5±9.6 aydı. Hastaların %41.9’unda (n=18) siyanotik konjenital kalp hastalığı, %58.1’inde (n=25) asiyanotik konjenital kalp hastalığı vardı. Altı hasta (%14.0) Down Sendromlu, 4 hasta ise redo-olguydu (%9.3). Trakeal BT’de, trakea transvers çapı ölçümüne göre düzeltilmiş tüp çapı ortalaması 4.35±0.69 mm, trakea anteroposterior çapı ölçümüne göre düzeltilmiş tüp çapı ortalaması 4.30±0.71 mm, Cole formülü ile hesaplanan tüp çapı 4.22±0.20 mm ve klinikte uygulanan tüp çapı 4.37±0.60 mm idi. Ameliyatlarda uygulanan tüp çapları ile düzeltilmiş trakea transvers ölçüm çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Fakat ameliyatlarda uygulanan tüp çapları, Cole formülü ile hesaplanan tüp çaplarına göre anlamlı oranda büyük bulundu (p=0.03).
Sonuç: Pediyatrik kalp cerrahisi geçiren 0-3 yaş arası çocuklarda endotrakeal tüp çapının belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi ile ölçülen düzeltilmiş trakea transvers ölçüm çapları, klasik formüllere göre daha etkin, güvenilir ve non invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik endotrakeal tüp numarası, subglottik çap, bilgisayarlı tomografi, Cole formülü

Measurement of the Endotracheal Tube Diameter Using Computed Tomography Images for Pediatric Patients: Comparison with Classic Formulas

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Berna Türkay2, Neşe Kutlutürk Şahin3, Zahide Özlem Ulubay2, Ayşe Sevinc Revanlı2, Kamil Toker4
1Anesthesiology, Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey.
2Anesthesiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department Of Radiology, Beykent University, Istanbul, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, İstinye University, Istanbul, Turkey

Objective: In this retrospective study, we aimed to evaluate the compatibility of endotracheal tube (ETT) size used during surgery with tracheal diameter measured by computed tomography(CT) and classic formulas in children who underwent CT imaging preoperatively due to surgical indications.
Methods: The study included preoperatively CT scanned, 0-3 year-old patients who were operated due to congenital heart diseases between June 1-October 1, 2018.Using the CT scans, transverse and anteroposterior tracheal diameters were measured from the subglottic level. As these diameters reflect the external diameter of the ETT, the inner diameter-which corresponds the ETT size-was calculated using a correction formula. Besides, Cole’s formula was used to calculate the ETT size for each child, and the tube sizes used during surgeries were obtained from anesthesia charts.ETT sizes were compared.
Results: 43 patients (22 girls [51.2%],21 boys [48.8%]) were included.The mean age was 10.5±9.6 months. 18 patients (41.9%) had cyanotic, 25 patients (58.1%) had acyanotic heart disease.Mean corrected transverse and anteroposterior tracheal diameters at CT images were 4.35±0.69mm and 4.30±0.71 mm, respectively. The mean diameter calculated by Cole’s formula was 4.22±0.20 mm. The mean tube size used during surgeries was 4.37±0.60 mm. There was no statistically significant difference between the tube sizes used during the surgeries and the corrected transverse tracheal diameters from CT measurements (p>0.05). But the tube sizes used during the surgeries found significantly larger than the diameters obtained by Cole’s formula (p<0.05).
Conclusion: In 0-3 years of age pediatric patients who undergo a congenital heart surgery,corrected tracheal transverse diameter measured by CT is more effective,reliable and less invasive than classic formulas for determining appropriate ETT size

Keywords: Pediatric endotracheal tube size, subglottic diameter, computed tomography, Cole’s formula

Hatice Dilek Özcanoğlu, Berna Türkay, Neşe Kutlutürk Şahin, Zahide Özlem Ulubay, Ayşe Sevinc Revanlı, Kamil Toker. Measurement of the Endotracheal Tube Diameter Using Computed Tomography Images for Pediatric Patients: Comparison with Classic Formulas. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 96-102

Sorumlu Yazar: Hatice Dilek Özcanoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale