ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Yüksek Riskli Hastalarda Genel Anestezi ile Lokal Anesteziye Eşlik Eden Sedasyon Uygulamasının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 43-51 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.26213

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Yüksek Riskli Hastalarda Genel Anestezi ile Lokal Anesteziye Eşlik Eden Sedasyon Uygulamasının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma

Sedat Akbaş, Ahmet Selim Ozkan
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ), anestezi yönetimi konusunda önemli zorluklar doğurmaktadır. Yüksek riskli TAVI işlemi için hangi tip anestezinin daha güvenli olduğu konusunda güncel bir görüş birliği yoktur. Bu retrospektif kohort çalışmanın amacı, anestezi ile ilişkili pre- ve perioperatif sorunları tanımlamak ve TAVI işlemleri sırasında genel anestezi (GA) ve lokal anestezik ile sedasyon (LAPS) ile tedavi edilen yüksek riskli hastaların sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, genel anestezi veya lokal anestezi ile sedasyon altında TAVİ uygulanan 49 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar retrospektif olarak iki kohort çalışma grubuna ayrıldı: Genel Anestezi (GA, n = 23) ve Lokal Anestezi ile Sedasyon (LAPS, n = 26). Demografik özellikler ve işlem verileri önemli zaman noktalarında kaydedildi.
BULGULAR: İki grup; demografik özellikler açısından birbirine benzerdi. Total kolloid tüketimi GA grubunda anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). GA grubunda kapak implantasyonu sonrası kalp atım hızları anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Ortalama arter basınçları benzerdi. GA grubunda kapak implantasyonu öncesi ve sonrası periferik oksijen satürasyonu anlamlı olarak yüksekti. LAPS grubunda anestezi ve işlem süreleri anlamlı olarak kısaydı (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dikkatli preoperatif değerlendirme, anestetik ajan tercihleri, hemodinamik stabilite ve kateterizasyon ile ilgili komplikasyonların yanı sıra, immobilite gerekliliği ve yeterli analjezi başarılı sonuçlar için çok önemlidir. Özellikle transözofageal ekokardiyografiye ya da kardiyovasküler cerrahın arter diseksiyonu ve onarımına ihtiyaç duymadığı durumlarda, lokal anestezi ile sedasyon uygulamasının TAVI işlemlerinde güvenle kullanılabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, Transkateter aort kapak implantasyonu, Transfemoral, Lokal anestezi, Genel anestezik

General Anesthesia versus Local Anesthesia plus Sedation in High Risk Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Cohort Study

Sedat Akbaş, Ahmet Selim Ozkan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Inonu University Medical Faculty, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) poses significant challenges about anesthesia management. There is no current consensus on which type of anesthesia is safer for high-risk patients undergoing TAVI procedures. The aim of this retrospective cohort study was therefore to describe the pre- and perioperative issues related to anesthesia and to compare the outcomes of high-risk patients treated with general anesthesia (GA) versus local anesthesia plus sedation (LAPS) during TAVI procedures.
METHODS: We conducted a study with 49 patients who underwent TAVI under general anesthesia or local anesthesia plus sedation. Patients were retrospectively allocated to two cohort-study groups: GA (n=23) and LAPS (n=26). Demographic characteristics and procedure data were recorded at important time points.
RESULTS: The two groups were similar with respect to demographic characteristics. Total colloid consumption was significantly higher in GA (p < 0.001). Heart rates after valve implantation in GA were significantly lower (p < 0.05). Mean arterial pressures were similar. Peripheral oxygen saturations before and after valve implantation in GA were significantly higher. The durations of anesthesia and procedure in LAPS were significantly shorter (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Careful preoperative assessments of anesthetic agent preferences, of complications related to catheterization and of hemodynamic stability, as well as a requirement of immobility and adequate analgesia, are very important for successful outcomes. Particularly for cases where there is no need for transesophageal echocardiography or for a cardiovascular surgeon to dissect and repair the artery, we therefore conclude that LAPS can be used safely during TAVI procedures.

Keywords: Aortic stenosis, Transcatheter aortic valve implantation, Transfemoral, Local anesthesia, General anesthesia

Sedat Akbaş, Ahmet Selim Ozkan. General Anesthesia versus Local Anesthesia plus Sedation in High Risk Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Cohort Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 43-51

Sorumlu Yazar: Sedat Akbaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale