ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Pediatrik Hastada Preoperatif Otolog Donasyon: Olgu Sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 38-40 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.038

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Pediatrik Hastada Preoperatif Otolog Donasyon: Olgu Sunumu

Cengiz Şahutoğlu1, Nursen Karaca1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Alev Atalay1, Yüksel Atay2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Pediatrik açık kalp cerrahisi; kardiyopulmoner baypas esnasında kan kullanımının zorunlu ve kan transfüzyon oranlarının yüksek olduğu majör bir uygulamadır. Hastalar için çapraz karşılaştırmada uyumlu kan bulunamaması oldukça nadirdir ve elektif vakaların ertelenmesine neden olmaktadır. Bu hastalarda preoperatif otolog donasyon gibi kan koruma yöntemlerinin uygulanması gereklidir.
Bu makalede, konjenital mitral yetmezlik nedeniyle opere edilen ve çapraz karşılaştırmada uyumlu kan bulunamaması nedeniyle preoperatif otolog donasyon uygulanan hastamızı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, Pediatri, Otolog kan transfüzyonu, Çapraz karşılaştırma; Kan, Coombs' Testi.

Preoperative Autologous Donation In A Pediatric Patient Undergoing Open Heart Surgery: Case Report

Cengiz Şahutoğlu1, Nursen Karaca1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Alev Atalay1, Yüksel Atay2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University, Izmir, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Ege University, Izmir, Turkey

Pediatric open heart surgery is a major procedure in which transfusion rates are moderately high and blood products are mandatorily used during cardiopulmonary by-pass. Insufficiency of cross-match compatible blood products are rarely seen and these circumstances may yield to the delaying of these operations. İnforcement of blood preservation methods like preoperative auotologous donation are necessary in these patients.
In this article, we present the case of a patient who had undergone surgery for the repair of congenital mitral valve insufficiency, in which preoperative auotologous donation was performed as cross-match compatible blood products were inadequate.

Keywords: Heart Surgery, Pediatrics, Autologous Blood Transfusion, Crossmatching; Blood, Coombs' Test.

Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Alev Atalay, Yüksel Atay. Preoperative Autologous Donation In A Pediatric Patient Undergoing Open Heart Surgery: Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 38-40

Sorumlu Yazar: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale