ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Minimal İnvasiv Kardiyak Cerrahide Kanülasyon [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 188-189 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.188

Minimal İnvasiv Kardiyak Cerrahide Kanülasyon

Muharrem Koçyiğit, Fevzi Toraman
Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Periferik Kanülasyon, Robotik Kardiac Cerrahi

Cannulation for Minimally Invasive Cardiac Surgery

Muharrem Koçyiğit, Fevzi Toraman
Acıbadem University, Department Of Anesthesiology, İstanbul

Keywords: Peripheral Cannulation, Robotic Cardiac Surgery

Muharrem Koçyiğit, Fevzi Toraman. Cannulation for Minimally Invasive Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 188-189

Sorumlu Yazar: Muharrem Koçyiğit, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale