ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Fibrilasyon veya Kardiyopleji Metoduyla KABG Operasyonu Yapılan Hastalarda Miyokardiyal Metabolizma ve Apopitozisin Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 62-70 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.06977

Fibrilasyon veya Kardiyopleji Metoduyla KABG Operasyonu Yapılan Hastalarda Miyokardiyal Metabolizma ve Apopitozisin Karşılaştırılması

Hija Yazicioglu1, Ali Ihsan Parlar2, Sevil Tokat3, Büşra Tezcan4, Ahmet Tulga Ulus5
1Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bilkent, Ankara
2Kütahya Dumlupınar Evliya Çelebi Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya
3Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara
4Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakımlar Kliniği, Bilkent, Ankara
5Hacettepe Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter baypas (KABG) operasyonlarında, özellikle değişik teknikler kullanıldığında optimal miyokardiyal koruma halen tartışmalıdır. Bu prospektif çalışmada, fibrilasyonda aralıklı aortic kros-klempleme (IAC) tekniği veya kardiyoplejik kardiyak arest (CCA) tekniği ile yapılan elektif KABG vakalarını, miyokardiyal metabolizma ve transmural biopside apopitoz varlığı açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite onayı ile aradarda gelen elektif KABG operasyonu geçirecek normal ventrikül fonksiyonlu, regüle hipertansiyon ve/veya tip II DM dışında başka komorbid hastalığı olmayan IAC grubunda 13 hasta, CCA grubunda 8 hasta ile çalışma yapıldı. Hemodinamik veriler, aralıklı CK-MB değerleri ve ECG değişiklikleri postoperatif 24 saate kadar kaydedildi. Miyokardiyal oksijen ekstraksiyonu ve laktat üretimi, radiyal arter ve koroner sinüse yerleştirilen retrograde kanülden; kardiyopulmoner baypas (CPB) dan hemen önce, kross-klemp sırasında ve kross-klemp kaldırılmasını takiben 5-10dk. içindeki dönemlerde alınan kan örneklerinden hesaplandı. Sol ventrikül ön duvarından CPB öncesi ve sonrası alınan biopsiler apopitoz açısından incelendi.
BULGULAR: Demografik ve intraoperatif hemodinamik veriler gruplar arası benzerdi. Her iki grupta da iskemi öncesi ve iskemi sonrası miyokardiyal oksijen ekstraksiyonu ve laktat üretimi benzerdi. IAC grubunda yedi hastada ve CCA grubunda bir hastada erken postoperatif dönemde düşük doz inotrop ihtiyacı oldu. Her iki grupta apopitozu gösterir bir kanıt bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma bize düşük risk grubundaki KABG operasyonlarında kullanılan IAC ve CCA metodunun miyordiyal koruma ve apopitoz varlığı açısından birbirlerine üstünlükleri olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: kardiyak cerrahi, miyokardiyal koruma, oksijen ekstraksiyonu, laktat üretimi

Comparison of Myocardial Metabolism and Apoptosis in Patients Undergoing CABG Operation Performed Either with Fibrillation or Cardioplegia Method

Hija Yazicioglu1, Ali Ihsan Parlar2, Sevil Tokat3, Büşra Tezcan4, Ahmet Tulga Ulus5
1Ministry Of Health Ankara City Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Bilkent Ankara
2University Of Kütahya Dumlupınar Evliya Çelebi Teaching And Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Kütahya
3Ministry Of Health Social Security Institution, Ankara
4Ministry Of Health Ankara City Hospital, Intensive Care Clinics, Bilkent Ankara
5Hacettepe University, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara

INTRODUCTION: Optimal myocardial protection during CABG operations is still controversial. In this study we compared hemodynamic data, myocardial oxygen extraction, lactate production and apoptosis in transmural biopsy specimens in operations done either with intermittent aortic cross-clamping with fibrillation (IAC) or with cardioplegic cardiac arrest (CCA) method.
METHODS: Following Ethics Committee approval, consecutive patients with normal ventricular function and no comorbid disease other than regulated hypertension and/or type-2 DM were included in the study (IAC group n=13, CCA group n=8). Hemodynamic data, serial CK-MB values and ECG changes were recorded till postoperative 24 hours. Myocardial oxygen extraction and lactate production were calculated from the blood samples withdrawn from the aortic root and the coronary sinus cannula during following periods; before total CPB, during cross-clamp and following cross-clamp removal. Transmural biopsy specimens obtained before total CPB and before cessation of CPB were analyzed for apoptosis.
RESULTS: Demographic and hemodynamic variables were similar. Preischemic and postischemic myocardial oxygen extraction and lactate production values showed no significant differences. Seven patients in IAC and one patient in CCA group needed low dose inotropic support during early postoperative period. Biopsies revealed no evidence of apopitosis in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that for low risk CABG procedures, IAC and CCA methods were no superior to each other in protecting the myocardium from ischemic injury with respect to myocardial oxygen extraction, lactate production and presence of apoptosis.

Keywords: cardiac surgery, myocardial protection, oxygen extraction, lactate production

Hija Yazicioglu, Ali Ihsan Parlar, Sevil Tokat, Büşra Tezcan, Ahmet Tulga Ulus. Comparison of Myocardial Metabolism and Apoptosis in Patients Undergoing CABG Operation Performed Either with Fibrillation or Cardioplegia Method. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 62-70

Sorumlu Yazar: Hija Yazicioglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale