ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koronavirüs-19 Hastalarında Pnömotoraks: Retrospektif Bir Olgu Serisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 216-222 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.03264

Koronavirüs-19 Hastalarında Pnömotoraks: Retrospektif Bir Olgu Serisi

Mustafa Bıçak, Fikret Salık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Amaç
Covid-19 hastalarında alveolar hasar ve barotravmaya sekonder pnömotoraks gelişebilir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz Covid-19 hastalarından pnömotoraks gelişenlerini literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya PCR testi pozitif olduğu saptanan 2680 hastadan radyolojik olarak pnömotoraks geliştiği belirlenen 11 hasta dâhil edildi. Veriler hasta takip formları ve elektronik tıbbi kayıtlardan alındı. Demografik veriler, tam kan ve biyokimyasal parametreleri, kan kültür sonuçları, pnömotoraks gelişim zamanı ve lokasyonu, pnömotoraks tedavi şekli, mortalite ve süresi kaydedildi.
Bulgular
Pnömotoraks gelişme sıklığı 0,41% bulundu. En sık başvuru şikayetinin dispne olduğu saptandı. 9(81,8%)hastada comorbidite olduğu ve en sık gözlenen comorbiditenin hipertansiyon olduğu görüldü. 3 hastanın (27,2%) sigara kullanmadığı,4 hastanın (36,3%) aktif sigara kullandığı ve 4 hastanın (36,3%) ex-smoker olduğu saptandı. Hastaların yaş ortalamaları 69±14,8yıl, APACHE II skor ortalamaları 18,8±8,7, kadın/erkek oranı 3/8 ve pnömotoraks gelişme süresi 10,7±11,8gün bulundu. 3 hastada(27,27%) noninvaziv mekanik ventilasyonda ve 8 hastada(72,7%) invaziv mekanik ventilasyondayken pnomotoraks geliştiği saptandı. Yoğun bakım ünitesinde ortalama kalma süresi 21,6±26,5 gündü. 10 hastanın (90,9%) ex olduğu ve mortalite süresinin ortalama 19,5±27,0 gün olduğu tespit edildi.
Sonuç
Covid-19 enfeksiyonu sırasında hipoksemi tedavi edilirken akciğer koruyucu ventilasyon stratejileri benimsenmeli ve pnömotoraks gelişiminin mortalite ve morbiditeyi arttıran geç dönem komplikasyon olduğu bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer koruyucu ventilasyon, Covid-19, mortalite, pnömotoraks, yoğun bakım

Pneumothorax in Coronavirus Disease-19 Patients: A Retrospective Case Series

Mustafa Bıçak, Fikret Salık
Health Sciences University, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic

Aim
Pneumothorax may develop secondary to alveolar damage and barotrauma in Covid-19 patients. In this study, we aimed to present Covid-19 patients who developed pneumothorax when we followed up in the intensive care unit, in the light of the literature.
Methods
Eleven patients among 2680 patients tested positive for Covid-19 in the PCR test, who were found to have developed pneumothorax in the radiologic examination were included in the study. The data were taken from patient follow-up forms and electronic medical records. Demographic data, blood and biochemical parameters, blood culture results, pneumothorax development time and location, form of pneumothorax treatment, mortality and time were recorded.
Results
The frequency of pneumothorax was found to be 0.41%. The most common complaint was dyspnea. It was observed that 9(81.8%) patients had comorbidity and the most common comorbidity was hypertension. It was determined that 3 patients(27.2%) did not smoke, 4 patients(36.3%) were active smokers, and 4 patients(36.3%) were ex-smokers. The mean age was 69±14.8years, the APACHE II score were 18.8±8.7, the female/male ratio was 3/8, and the pneumothorax development time was 10.7±11.8days. Pneumothorax developed in 3 patients(27.27%) on noninvasive mechanical ventilation and 8 patients(72.7%) on invasive mechanical ventilation. The mean length of stay in the intensive care unit was 21.6±26.5days. It was found that 10 patients(90.9%) died and the mean mortality duration was 19.5±27.0days.
Conclusion
In Covid-19 infection, lung protective ventilation strategies should be adopted and it should be known that the development of pneumothorax is a late complication that increases mortality and morbidity.

Keywords: Covid-19, intensive care, lung-protective ventilation, mortality, pneumothorax

Mustafa Bıçak, Fikret Salık. Pneumothorax in Coronavirus Disease-19 Patients: A Retrospective Case Series. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 216-222

Sorumlu Yazar: Mustafa Bıçak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale