ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Perikardiyosentez işleminde gelişen sağ ventrikül perforasyonunun cerrahi tedavisi ve anestezik yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 176-179 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.00821

Perikardiyosentez işleminde gelişen sağ ventrikül perforasyonunun cerrahi tedavisi ve anestezik yönetimi

Hanife Karakaya Kabukçu1, Osman Nuri Tuncer2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Antalya Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Cerrahisi Ana Bilim Dalı Antalya Türkiye

Perikardiyal tamponad yaşamı tehdit eden bir durum olduğu için hızlı tanı konulmalı ve acilen tedavi edilmelidir. Perikardiyosentez, kardiyak tamponad varlığında etkili bir yöntemdir ve hayat kurtarıcı olabilir.
80 yaşında kadın hastaya, kardiyak tamponad nedeniyle acil kateter ile perkütan drenaj girişiminde bulunulmuş, işlem sonrası kateterden fibrine kan gelmesi üzerine yapılan ekokardiyografik incelemede yerleştirilen kateterin ucunun sağ ventrikül içerisinde olduğunun saptanması üzerine hasta acil olarak operasyona alındı. Bu olgu sunumunda, cerrahi olarak kateterin çıkarılması ve anestezik yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kardiyak tamponad, perkutan kateter komplikasyonu, anestezi

Surgical treatment and anesthetic management of right ventricular perforation during pericardiocentesis

Hanife Karakaya Kabukçu1, Osman Nuri Tuncer2
1Akdeniz University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation Antalya Turkey
2Akdeniz University Medical Faculty, Department Of Heart Surgery Antalya Turkey

Because the pericardial tamponade is a life-threatening situation, it must be diagnosed quickly and treated immediately. Pericardiocentesis is an effective method in case of cardiac tamponade presence and can be life-saving. A percutaneous drainage intervention with catheter was performed urgently on an 80-year-old female patient due to cardiac tamponade, and the patient was urgently taken into operation when it was determined that the placed catheter tip was inside the right ventricle in the echocardiographic examination, which was applied after blood with fibrin came from the catheter following the procedure. In this case presentation, surgical removal of the catheter and anesthetic method are presented.

Keywords: Cardiac tamponade, percutaneous catheter complication, anesthesia

Hanife Karakaya Kabukçu, Osman Nuri Tuncer. Surgical treatment and anesthetic management of right ventricular perforation during pericardiocentesis. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 176-179

Sorumlu Yazar: Hanife Karakaya Kabukçu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale