ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Risk Faktörleri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 181-189 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.00719

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Risk Faktörleri

Abbas Köse1, Nurgul Yurtseven2, İpek Yakın Düzyol3
1Kepez Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Antalya
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
3Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP) yoğun bakım ünitelerinde sık görülen infeksiyonlardır. Mortalite oranın yüksek olması, hastanede kalış süresinin uzaması ve hastane maliyetlerindeki artışnedeniyle önem arzetmektedir. Bu çalışmada, açık kalp cerrahisi geçirmiş hastalarda VİP ile ilişkilirisk faktörlerinin saptanması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmadaelektif açık kalp cerrahisi yapılan 178’i kadın, 421’i erkek toplam 599 olgu prospektif olarak bu çalışmaya alındı. Mekanik ventilatöre bağlı olup 48 saat geçmesine rağmen ekstübe edilemeyen olgular iki gruba ayrıldı. Grup 1: Klinik olarak VİP düşünülen ve endotrakeal aspiratında (ETA) üremesi olan hastalar(29 hasta), Grup 2: Kontrol grubu(570 hasta).
BULGULAR: Tek değişkenli analizde yaş, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH), Pulmoner Hipertansiyon(PHT), geçirilmiş miyokard infarktüsü(Mİ), ejeksiyon fraksiyonun(EF) düşük olması, krosklemp ve pompa süresinin uzun olması, inotropik destek, intraaortik balon pompası(İABP) ve hemofiltrasyon kullanımı, atrial fibrilasyon(AF), reentübasyon, nasogastrik tüple enteral beslenme, reoperasyon, nörolojik disfonksiyon,steroid kullanımı, kan kullanımı, hipoalbüminemi ve dekübit ülser varlığı VİP ile ilişkili risk faktörleri olarak saptanmıştır. Lojistik regresyon analizine göre 72 saatten uzun entübasyon süresi, reentübasyon, KOAH, geçirilmiş MI, steroid kullanımı, AF, nörolojik disfonksiyon VİP için bağımsız risk faktörleri olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyak cerrahi geçirmişhastalardan oluşan hasta popülasyonunda, risk faktörlerinin iyi analiz edilerek, invaziv mekanik ventilatör desteğinin olabildiğince kısa tutulması, optimal zamanda ekstübasyon yapılarak reentübasyon ihtiyacının azaltılması, hemodinamik stabilitenin tam olarak sağlanması, hastaların preoperatif olarak ameliyata iyi hazırlanması, ameliyat sırasında miyokardın iyi korunarak postoperatif hemodinamik instabilitenin önlenmesi, VİP oranınını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, ventilatorle ilişkili pnömoni, risk faktörleri

Ventilator Associated Pneumonia After Open Heart Surgery: Risk Factors

Abbas Köse1, Nurgul Yurtseven2, İpek Yakın Düzyol3
1Kepez State Hospital, İntensive Care Unit, Antalya
2Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Anesthesiology Clinic, Istanbul
3Derince Training And Research Hospital, Anesthesiology Clinic, Kocaeli

INTRODUCTION: Ventilator-associated pneumonia (VAP) are common infections in intensive care units. The high mortality rate is important due to prolonged hospital stay and increased hospital costs. In this study, we aimed to determine the risk factors associated with VAP in patients who had undergone open heart surgery.
METHODS: In this study, a total of 599 patients (178 female, 421 male) who underwent elective open heart surgery were prospectively included in this study. Patients who could not be extubated after 48 hours were divided into two groups. Group 1: Patients with clinical suspicion of VAP and endotracheal aspirate (ETA) growth (29 patients) were accepted as Group 2: Control group (570 patients).
RESULTS: In our study group consisting of patients who had undergone cardiac surgery, gender, obesity, diabetes mellitus (DM), hypertension, non-risk factors were not detected as age, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Pulmonary Hypertension, low ejection fraction (EF), long duration of clamp and pump duration, inotropic support, intra-aortic balloon pump (IABP) and use of hemofiltration, atrial fibrillation, reintubation, enteral nutrition with nasogastric tube, reoperation, neurological dysfunction, steroid use, blood and blood product use, hypoalbuminemia and presence of decubitus ulcer VAP risk factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the patient population consisting of patients with cardiac surgery, keeping the invasive mechanical ventilator support as short as possible, reducing the need for reintubation by extubation in optimal time, ensuring complete haemodynamic stability, preoperative preparation of the patient preoperatively, prevention of postoperative haemodynamic instability during surgery, and reduction of VAP.

Keywords: Open heart surgery, ventilator-associated pneumonia, risk factors

Abbas Köse, Nurgul Yurtseven, İpek Yakın Düzyol. Ventilator Associated Pneumonia After Open Heart Surgery: Risk Factors. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 181-189

Sorumlu Yazar: Abbas Köse, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale